Jan 26 2016

Comentariu Kira Mantsu

Catégorie : Habaripirpiruna @ 7:54 pm

Întrevederea ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, cu preşedintele Academiei Române
Mindueashti România câ easti tu eta 19 cându u minti armânamea ti sinferu shi identitati xeanâ?
Di iu sh-lu lja Academia Românâ ndreptulu tra s-bagâ „pi-aradhâ“/standardidzeadzâ limba armânjiloru ditu Gârtsii? Furâ antribats atselji armânji?
Lire la suite de “Comentariu Kira Mantsu”


Jan 25 2016

Gasthaus Rößle

Catégorie : Minduiripirpiruna @ 8:19 pm

GASTHAUS RÖßLE
Nicukirlu dukea ploaia cari âlj avea agiumtâ pân di keali, eara muceali shi minduierli li-avea la unâ measâ caldâ shi unu udă cu crivati iu sâ’shi discurmâ truplu armasu di ahântu kiro, nitsi nu mata avea notsiunea di kiro icâ spatsu… Jgljioatili eara singura melodie pitu căljiurli isihi di noapti a njicâljei hoarâ shvabe ditu nordulu a Muntsâloru Padurea Atsea Laia. Lire la suite de “Gasthaus Rößle”


Jan 22 2016

HabAr: Semnats aua petitsia CARo ti demisia al D. Stoenescu

Catégorie : Habarijnp @ 7:35 pm

Sutsata Comunitatea Armanjlor dit Rumanii (CARo) cafta tu una carti pitricuta la guvernu demisia al D. Stoenescu ti nirispictarea a autonomiei ali universatiljei Ovidius di Custantsa (vedz articolu HabAr pi 18.01) . La aestu linku aflats petitsia iu putets semnats caftarea a demisiei al mimistru delegat S. Stoenescu.

http://www.petitieonline.com/caro_solicita_demiterea_lui_dan_stoenescu


Jan 19 2016

HabAr, 19.01.2016 : Academia Română solicitată în legătură cu standardizarea « limbii vlahe »

Catégorie : HabariEditeur @ 2:18 pm

Comunicat de presă al Ministerului de afaceri externe 18.01.2016 : Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, a avut ieri, 18 ianuarie 2016, o întrevedere cu Acad. Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei Române. Lire la suite de “HabAr, 19.01.2016 : Academia Română solicitată în legătură cu standardizarea « limbii vlahe »”


Jan 16 2016

Cartea a prosuplui (Facebook)

Catégorie : Minduiripirpiruna @ 2:58 pm

S’bânedz, adzâ, fârâ ea, easti canda kirushi ligâtura cu dunjeaua. Tuti tsi s’facu tu eta suntu aua: sots icâ nisots, atseali-mata-atseali!
Cându cunoshtsâ unu omu, prota antribari easti desi ari “contu” tu aestâ lumi mediatidzatâ, iu tuti s’adarâ, ashi cumu dzâtsea ljirtatlu Papu a melu, „curu dizvilitu“.
Lire la suite de “Cartea a prosuplui (Facebook)”


Jan 12 2016

HabAr : Communiqué de la Communauté aroumaine de Roumanie paru dans le Courrier des Balkans du 11.01.2016

Catégorie : HabariEditeur @ 3:37 am

Le bureau exécutif de la Communauté aroumaine de Roumanie (CAR) vient de demander au Premier ministre Dacian Cioloş la démission du ministre délégué aux Relations avec les Roumains de partout Dan Stoenescu pour non-respect des normes d’autonomie universitaire. Les pressions exercées pour empêcher le lancement d’un livre à l’Université Ovidiu de Constanţa le 14 décembre sous prétexte d’une action antiroumaine et antinationale sont invoquées dans le communiqué de la CAR. Lire la suite de “HabAr : Communiqué de la Communauté aroumaine de Roumanie paru dans le Courrier des Balkans du 11.01.2016”


Jan 11 2016

Zborlu ali Pirpiruna: Cutarlu

Catégorie : Minduiriadmin @ 10:10 pm

Pita di Năulu Anu…
Aprukeaiu cutarlu…
Tora, tu mânâstirlu ditu Baden-Würtemberg, iu mi discurmu, tu unâ bitisitâ di stâmânâ, aprukeaiu unu udâ tu „Stallgebäude“, va s-dzâcâ, pi armâneashti, cutarlu…
Căljurlji alu Dumnidză suntu ti niakicâseari, icâ multu clari, ashi cumu li ari anyrâpsiti  Elu ti cathi unu di noi!
Câ tse vruiu s’ahurhescu anlu ashi, tu mânâstiru?
Ti atsea câ voiu s’caftu shi s’aflu isihie, alargu di tutu tsi va s’dzâcâ „stresu“.
Unu zboru ti ciudie, adradu di noi shi ti noi, oaminjlji. Lire la suite de “Zborlu ali Pirpiruna: Cutarlu”


Jan 11 2016

HabAr, 08.01.16 : Asociația Comunitatea armână din România cere demisia Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni pentru încălcarea gravă a normelor de autonomie universitară.

Catégorie : HabariEditeur @ 9:12 am

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI,

DOMNULUI DACIAN CIOLOȘ, PRIM-MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

Informare privind o gravă ingerință în activitățile unei universități

Subiect: Lansare de carte interzisă la Universitatea Ovidius, pe motiv de închipuită acțiune antiromânească și antinațională Lire la suite de “HabAr, 08.01.16 : Asociația Comunitatea armână din România cere demisia Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni pentru încălcarea gravă a normelor de autonomie universitară.”


Jan 08 2016

HabAr # Blagovest Nyagulov, From fiction to reality : the Macedonian minority in Romania (summary)

Catégorie : HabariEditeur @ 2:29 pm

 

Subject of research in the study is “the newest of the national minorities” in Romania – the Macedonian minority, which was born at the dawn of the twenty-first century, but claims that “comes from a people with a millennia long history”. Lire la suite de “HabAr # Blagovest Nyagulov, From fiction to reality : the Macedonian minority in Romania (summary)”


Jan 01 2016

HabAr # Petits peuples : les Aroumains sont-ils roumains? [Njicã mileti : suntu eli Armãnjii români ?]

Catégorie : HabariEditeur @ 2:57 pm

Cet article vient de paraître dans le Courrier des Balkans. Ce site d’information étant payant, voici le texte intégral :  Lire la suite de “HabAr # Petits peuples : les Aroumains sont-ils roumains? [Njicã mileti : suntu eli Armãnjii români ?]”