Oct 06

Aestu site

Catégorie : admin @ 11:25 am

Duruts armãnji,
Site-lu « Trã Armãnami » fu andreptu tru anlu 1999 ta s’bagã tu miydani infurmatsii ditu lumea armãneascã, infurmatsii di la sutsatali armãneshtsã, iventuri culturali, sãrbãtori i muabets di politicã cu anami ditu craturli a loru, etc.
Curslu di anyrãpseari armãneashti alu Tiberiu Cunia s’aflã pi site di cãndu lu ahurhimu. Tutu pi site bãgãmu studii tu limba a loru orighinalã, cari furã tipusiti tu revisti di spetsialitati. Tu loclu «  vivliuthikia armãneascã » di Paris putets s’aflats niscãnti documenti ahoryea, tu PDF. Nai ma multu documentili i hãbãrli suntu anyrãpsiti pi limba armãneascã ama suntu shi texti di simasii anyrãpsiti pi alti limbi, niscãnti ori cu unã shcurtã spuneari pi armãneashti.

Cari iasti intereslu la aestu site tora, candu tutã dunjeaua comunicã ma multu pi mediili sotsiali ca Facebook i alti? Apandisea iasti multu limpidi : lipseashti s’nu u-ascundemu, kiremu infurmatsia, ama s’u scutemu daima  u miydani. Aestu iasti scupolu a nostu : tuti documentili tsi s’aflã pi site  suntu multu lishoru ti aflari di atselji cari au sinferu/intiresu ti lumea  rmãneascã. Tutu tsi s’anyrãpseashti pi mediili sotsiali nu suntu arhivati sh’dupu ptsanu kiro infurmatsia keari.

Tsi lipseahti nica s’adrãmu iasti arhivarea la infurmatsia di adzã : anyrãpsearea, ascãparea i arhivarea la tuti muabetili tsi li avemu. Aesti muabetsi suntunica pi Forumlu Armanamea pi Facebook, tu alti grupi etc. ama va s’kearã.
Ti atsea aflãmu douã cãljiuri:
1) voru loari ashi cumu suntu di pi Facebook sh’bagati pi site, cumu
adrãmu daima
2) anyrãpseari ndreptu/directu pi site. Cafiunu poati s’anyrãpseascã, sh’tu
idyia dzuuã suntu aprukeati pi site. Putets s’dats apandisi la articolili di pi
site i s’nyrãpsits articoli noi.

Cumu putets s’dats apandisi la unu articolu ? Dupu cafi articolu di pi site  asi zborlu frantsescu « Commentaires » , ashi cumu s’veadi tu cadurlu di ma’nghiosu. Va antsãpari pi aestu lincu « Commentaire » sh’agiundzã pi unã nouã frandzã iu pots s’anyrãpseshtsã apandisea, ashi cum s’veadi tu cadurlu di ma’nghiosu.
Ama, ninga apandisi, va s’anyrãpseshtsã numa shi adresa ta di email. Apandisea va s’agiungã la cumândaru/administratoru, cari lipseashti s’lu aproaki. Fara aprukearea di la administratoru, apandisea nu poati s’agiungã pi site.

Ma s’anyrãpsits unu articolu nou, aestu va pitritseari la redactsii pritu email. Persoanili di la redactsili suntu :
nicolas.trifon@gmail.com
iancu.puznava@gmail.com

Tra s’hiba publicati, articolili i apandisili lipsescu s’hibã aprukeati/validati ti atsea cã, tu kirolu cari tricu pãnã tora, avumu niscãnti cripãri cu patriots mucanji cari nu bãga numa a loru shi arca multi lãvãshinji.

Iancu Puznava iasti administratorlu la aestu site sh’tutu elu lu adrã. Deadunu cu elu, Nicolas Trifon ari tesea di editoru, sh’doilji aprukem/validãmu articolili.

Cu multã vreari armãneascã,
Iancu Puznava