Jan 11

Zborlu ali Pirpiruna: Cutarlu

Catégorie : Minduiriadmin @ 10:10 pm

Pita di Năulu Anu…
Aprukeaiu cutarlu…
Tora, tu mânâstirlu ditu Baden-Würtemberg, iu mi discurmu, tu unâ bitisitâ di stâmânâ, aprukeaiu unu udâ tu „Stallgebäude“, va s-dzâcâ, pi armâneashti, cutarlu…
Căljurlji alu Dumnidză suntu ti niakicâseari, icâ multu clari, ashi cumu li ari anyrâpsiti  Elu ti cathi unu di noi!
Câ tse vruiu s’ahurhescu anlu ashi, tu mânâstiru?
Ti atsea câ voiu s’caftu shi s’aflu isihie, alargu di tutu tsi va s’dzâcâ „stresu“.
Unu zboru ti ciudie, adradu di noi shi ti noi, oaminjlji.
Putemu, tu dzuua di adzâ, fârâ elu?
Easti has unu fârmacu tsi n‘aspuni calea cathi dzuuâ.
Nâ ari cathi unu di noi tu putearea a lui, shi, anda, paradoxalu, lu câftămu, lu adrămu has unâ „mantra“, unâ rigeai tsi u dzâtsemu cându avemu ananghi.
Elu poati fârâ noi? Himu „pânea a lui di tuti dzâlili“, himu aerlu tsi lu adilje ta s’poatâ s’bâneadzâ.
Câ tse lu vremu ahâtu multu?
Noi himu apandisea la tuti antribărli a noasti, noi himu calea tsi u lomu cathi dzuuâ, sihati di sihati, minutâ di minutâ.
Noi himu stresu ica streslu easti Noi. Noi himu cali, calea easti Noi. Tora easti MASHI a noastâ APOFASEA desi vremu, dealihea, s’bânămu ashi, tu kisâ, icâ tu lunjinâ.
Dumnidzălu easti lunjina shi calea. Lunjina u avemu cathi unu ditu noi tu noi. La niscântsâ easti unâ  pirâ tsi ardi fârâ s’bitiseascâ, la alantsâ unâ njicâ ascâpirari tsi u bati vimtu shi keari.
Ama, buna hâbari easti câ putemu s’u sâlâghimu diznău njica ascâpirari, cathi oarâ cându u kiremu. Easti tu noi shi nâ lunjineaDZÂ.

DumniDZAlu!

Laisser une réponse