Jan 25

Gasthaus Rößle

Catégorie : Minduiriadmin @ 8:19 pm

GASTHAUS RÖßLE
Nicukirlu dukea ploaia cari âlj avea agiumtâ pân di keali, eara muceali shi minduierli li-avea la unâ measâ caldâ shi unu udă cu crivati iu sâ’shi discurmâ truplu armasu di ahântu kiro, nitsi nu mata avea notsiunea di kiro icâ spatsu… Jgljioatili eara singura melodie pitu căljiurli isihi di noapti a njicâljei hoarâ shvabe ditu nordulu a Muntsâloru Padurea Atsea Laia.Agudi di trei ori pi usha di lemnu greauâ sh’lj dishcljisi unâ nicukirâ hârioasâ cu sumuraslu pi budzâ. “Ghini vinishi, xeane!”. “Ghini ti’aflaiu!”.
Lu dusi tu unu udiciu iu eara unâ tsearâ apreasâ pi measâ, âlj bâgă pi measâ unâ cumatâ di pâni caldâ adratâ di casâ, unu piatu cu ghelâ cu carni di njelu sh’unu putiru cu birâ. Li mâcă, âlj efharistusi shi neasi tu crivatea tsi aniurdzea ca lavanda. Aestu nicukiru, unu mushcadanu, easti imaghinea alu Alter Ego ditu cărtsâli alu Hermann Hesse, cari s’aminta la nitsi 10 km di Dogville…
Casa di oaspits (Gasthaus Rößle) mata easti shi adzâ, ama aspuni has “a House of Usher” alu E.A.Poe…
Unâ dzuuâ mi priimnamu dinintea a ljei sh’unâ boatsi, ca ditu mirmintsâ, dzâsi lishoru: “Elena, ascapâ-mi!”.
Mi minduiamu la tsi aveamu tu minti di multu: unu proiectu cari prindi s’acatsâ trupu , unu clubu sotsialu ti tiniri, njits shi mări. Aveamu tu minti unâ casâ amplinâ di harauâ, muzicâ shi giocu.
Cu mâcări armâneshtsâ shi shvabe, cu Irish coffee and scones, cu seanacai (tu irlandedza: pirmithusitori), cu cilimeanj amplini di harauâ, arâsu shi banâ!
Fara voia a meauâ… Mi andâmusiiu unâ dzuuâ cu primarlu cari lucra di 40 di anj tu primarie, kiro tu cari avu angâtanu ca tuts huriatslji s’aibâ unâ banâ confortabilâ, fârâ gaileadz. Fu minatu/fastsinatu di proiectlu a meu, sh’ca unu picuraru cari veaglji cathi oaie shi njelu ditu cupii, ânj tâxi câ va mi’agiutâ, va s’azburascâ nâsu cu proprietarlu. Casa shidzu fâra banâ ahâtu kiro, nu mata vreamu s’ashteptu, ashi câ luaiu tilifonea la proprietaru shi tu idhia dzuuâ, mini shi soatsa a meauâ, artista, neasimu tu casâ…Canda lilici glatsiari u avea acupiritâ, nutia intra tu nari shi oasi cata cumu vârâoarâ apa di ploaie la nicukirlu ditu ahurhita a pirmithlui… Armasi s’azburâmu cu unu mastru ta s’dzâcâ desi poati s’adrămu tsiva icâ nu.
Unâ tahinimâ di maiu, anda li‘adushu featili la gârdinicâ, mi’andâmusiiu pi unu cafe cu soatsili a meali tu bistroulu ditu huricea iu negu featili la gârdinicâ sh’canda ashi vru Dumnidză, sâ stihisi s’treacâ tamamu atselu tsi fu ma nâinti primaru. Mini âlj griiu shi’lj dzâshu, amplinâ di harauâ shi nâdii câ s’pari câ va s’adrămu proiectulu… Casa ari cathi dzuuâ, ma ghini di unâ stâmâna oclji (firidzli) dishcljishi… Elu, nârâitu, deadi apandusi, ca nu ti noi…
Armasimu treilji fârâ zboarâ.
“Casâ-mu sh câsicâ-mu”, s’pari câ voru s’ti tsânâ s’dornji somnulu tsi lu durnjishi di unâ etâ…

Laisser une réponse