Aug 05 2019

M.-D. Peyfuss, V. Barba şi recunoaşterea aromânilor ca minoritate în România

Catégorie : HabariEditeur @ 1:53 pm

În facsimilul de mai jos este mesajul complect pe care Max-Demeter Peyfuss mi l-a trimis pe 18 ianuarie 2006 dupa ce a citit cartea mea în franceză apărută în 2005 despre care vorbeşte la început. Voi relua si comenta doar paragraful în care este vorba de eventuala recunoaştere a aromânilor ca minoritate în România.

Lire la suite de “M.-D. Peyfuss, V. Barba şi recunoaşterea aromânilor ca minoritate în România”

Jul 29 2019

Preftsâlji la cap s-tsâ cântâ! Blestemele la aromâni / Vlatko Dibrean Dimov

Catégorie : HabariEditeur @ 10:03 am

Blestemul a supravietuit în sud-estul Europei ca formă de răzbunare sau, mai degrabă, ca o formă justițiară. El a persistat în lumea balcanică de-a lungul anilor, iar aromânii sunt cunoscuți printre slavi drept oameni care dețin magia/puterea acestor cuvinte malefice. Două materiale recent postate de Vlatko Dimov pe blogul său[1].

Lire la suite de “Preftsâlji la cap s-tsâ cântâ! Blestemele la aromâni / Vlatko Dibrean Dimov”

Jul 27 2019

Kira Mantsu : Thanas Medi, scriitorlu arbinesh di arãzgã armãneascã

Catégorie : HabariEditeur @ 1:41 pm

Adyivãsiiu/ cãntaiu, adusã pi limba rumunã, “PÃPUTSÃLI” (arb.”Këpucët”), shcurta prozã a scriitorlui Thanas Medi, alâncitâ tu rivista “OLTART”, nr. 28. Haristo Oana Anca Mihaela Glasu ca u adusi pi limba rumunâ… (Poati s-u toarnâ vârâ shi pi armâneashti! )

Lire la suite de “Kira Mantsu : Thanas Medi, scriitorlu arbinesh di arãzgã armãneascã”

Jul 03 2019

Minduita alu Goran Pushuticlu ti numa Consiliului armans/vlachs

Catégorie : HabariEditeur @ 5:51 pm

Pi frandza di internet TRA ARMANAMI alanci una habari di la Cunsilu-a Armanjlor. Habarea pi treili limbi, rumaneasca, angleasca shi frantseasca u ufiliseashti numa Consiliu (Council) armans/vlachs, anda easti zborlu ti Cunsilu, shi arman/vlach, anda easti zborlu ti Armanjlji.

Candu, shi cum vini pana la aesta alaxeari, shtiindalui ca, Cunsil u ufilisea numa makedonarmans/macedonarmans? 

Easti nauua numaseari definitiva?

Lire la suite de “Minduita alu Goran Pushuticlu ti numa Consiliului armans/vlachs”

Jul 01 2019

N. Caracota : Cuvenda tsânutâ Bruxelles la 7 di maiu 2019 la Forumlu ONU ti Populi sh limbi minoritari, tu numa Consillui Armânjloru

Catégorie : HabariEditeur @ 6:33 pm

Text în limba românā urmat de versiunea în franceza si în engleza

În primul rând, în numele Consiliului Armâns/Vlachs, vă mulțumesc că ne-ați invitat la acest forum.

Doar pentru informare, Armâns/Vlachs Council reprezintă Armâns/Vlachs din Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria și România, unde locuiesc în număr mare.

Lire la suite de “N. Caracota : Cuvenda tsânutâ Bruxelles la 7 di maiu 2019 la Forumlu ONU ti Populi sh limbi minoritari, tu numa Consillui Armânjloru”

Jun 28 2019

Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019

Catégorie : HabariEditeur @ 2:49 pm

Tinjisiti soatsa, tinjisits sots, Tinjisits membri Consiliului Armânjiloru sh Consiliul tinerilor armânji, Cumândasearea CA vâ câliseashti ti unâ Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019.

Lire la suite de “Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019”

Jun 18 2019

Cordescu, Mihail Virgil, Istoricul şcoalelor…

Catégorie : HabariEditeur @ 8:32 am

Cordescu, Mihail Virgil, Istoricul şcoalelor române din Turcia, Sofia şi Turtucaia, şi al seminarilor de limbă română din Lipsca, Viena şi Berlin, Bucarest, 1906, 402 p. : versiunea PDF


Jun 17 2019

Uni al Carabatacǔ/Naum Karabatak, uluvishti 1929-Bituli, 2019

Catégorie : HabariEditeur @ 6:19 pm

UNI AL  CARABATACǓ : dzua di azã, (niinti di 90 di any) tu 09 di Cirãsharǔ a.1929, easti faptu amintãtorlu-a naima marilyei pricãnushteari a industriiljei di filmu,  premia capitalã-a Academiilyei Americheascã di filmu – “Oscar”  !!!

Nu, nu easti alatusi ! 


Lire la suite de “Uni al Carabatacǔ/Naum Karabatak, uluvishti 1929-Bituli, 2019”

Jun 09 2019

O curiozitate : Ion Frunză pseudonimul lui Victor Papacostea în timpul celui celui de al doilea război mondial

Catégorie : HabariEditeur @ 4:12 pm

Născut la Viziru (județul Brăila) dintr-o familie de intelectuali aromâni originari din Veria (Grecia), Victor Papacostea (1900-1962) a condus Institutul de Studii și Cercetări Balcanice (1938-1947) și a fondat revista Balcania (1938-1947).

Lire la suite de “O curiozitate : Ion Frunză pseudonimul lui Victor Papacostea în timpul celui celui de al doilea război mondial”

May 19 2019

Emil Hagi, un om cãt unã instituții / Aurica Piha

Catégorie : HabariEditeur @ 11:16 am

Tu chirolu dit soni, fui cãlisitã la ndauã iventuri armãneștã: La Festivalu ti Ayiu’ Yioryi di Cãmpulungu și la doauã lansãri di carti, ți s-feațirã Custanța. Tu ahurhitã s-pãrea cã nu au țiva deadun aesti manifestãri culturali, ama dupu ți loai parti la eali, duchii ca țiva li leagã.Ti aestu lucru voi sã zburãscu ma largu. Ama s-u lom dit ahurhitã.

Lire la suite de “Emil Hagi, un om cãt unã instituții / Aurica Piha”

Page suivante »