Feb 27 2017

Societatea de Cultură Macedoromână şi Comunitatea Aromânilor din România : Interferenţe Victor Enache-Nicolas Trifon via Maria Pariza

Catégorie : HabariEditeur @ 4:54 pm

 

Pe 20 februarie, Maria Pariza publica pe Almanahul aromân facsimilul publicaţiei lui Victor Enache Chicuta di harauă datată din februarie 2011. Editorialul de pe prima pagină a declanşat comentariul meu care urmează. Facebook-ul[1] fiind efemer, mi s-a părut interesant să public acest dialog cu Victor via Maria. Iată, pentru început, editorialul lui Victor intitulat « Victorie ! dar fără învingători » Lire la suite de “Societatea de Cultură Macedoromână şi Comunitatea Aromânilor din România : Interferenţe Victor Enache-Nicolas Trifon via Maria Pariza”


Oct 07 2016

Ayiu Andoni di la Iezerlu

Catégorie : HabariEditeur @ 10:04 am
Ayiu Andoni s-amintă la anlu 1628, Ianina, tu unâ fumealj armânească. Pârintsâlji a lui furâ Iani shi Stana. Andoni u clirunumsi zânatea a afen-sui shi si featsi prâmâteftu. Vini Tsara Româneasca la anlu 1648, ta s-adarâ emburlâchi aoa. S-curdisi Râmnicu Vâlcea. S-ansură cu Despina shi avu unu ficioru, Mihali, tsi s-featsi preftu.

Lire la suite de “Ayiu Andoni di la Iezerlu”


Oct 02 2016

Zborlu al A. Gica ti pârâstisearea di carte adratâ la cafinelu Agora di Constantsa tu 27.09.2016

Catégorie : HabariEditeur @ 1:08 pm
Martsâ, 27 di Yismăciun, earam Custantsa ti pârâstâsearea a cartiljei ditu soni angrăpsită di Nicolas Trifon. Andamusea fu moderată di Enache Tusha. Zburârâ autorlu, Maria Pariza, Mihai Gârtsu (pro-rector la Universitatea Ovidius di Custantsa; easti armân) sh-mini.
 Ma nghios putets s-ghivăsits unâ shcurtâ prilipsi ti zborlu a meu, tsi vru sâ scoatâ tu padi cum s-amintă textul alu Trifon.

Lire la suite de “Zborlu al A. Gica ti pârâstisearea di carte adratâ la cafinelu Agora di Constantsa tu 27.09.2016”


Sep 30 2016

În arcanele Ascendenţei lui Nicolae Petraşincu (1925-2016)

Catégorie : HabariEditeur @ 6:51 pm

Duminica trecută, când am sunat la domnul Petraşincu şi nu mi-a răspuns nimeni, am avut ca un presimţământ ciudat. Câteva ore mai târziu, vioiciunea, fermitatatea şi preciziunea tonului soţiei lui cu ocazia primelor cuvinte pe care le-am schimbat mai că mi-au redat elanul de care dădeam dovadă de fiecare dată când ne puneam de acord la telefon pentru ora la care urmam să trec să-i vizitez. Dar ceea ce mă anunţa de data asta nu lăsa loc la nicio îndoială : « Înmormântarea a avut loc ieri, a murit miercuri, nu, joi, da joi… »

Lire la suite de “În arcanele Ascendenţei lui Nicolae Petraşincu (1925-2016)”


Sep 26 2016

Ion Coja : Academia Română a greșit și trebuie să-și repare imediat greșeala!

Catégorie : HabariEditeur @ 8:34 am

Iată reacția lui Ion Coja postată pe data de 15 august 2013 la Comunicatul Academiei Române din 6 iunie 2005 în care se afirma că « Academia Română a luat cunoștință cu surpriză de inițiativa unui grup de aromâni (armâni) din țara noastră de a se constitui într-o minoritate națională, distinctă de români, ca popor armânu, cu o limbă proprie, armâna. Ne aflăm în fața unei diversiuni, izvorâte din interese mercantile ale unor cercuri din țară și din străinătate… ». 

Lire la suite de “Ion Coja : Academia Română a greșit și trebuie să-și repare imediat greșeala!”


Sep 14 2016

Rodica şi Mihai Stan : « Limba dă macedo-românilor un simţământ clar al identităţii… »

Catégorie : HabariEditeur @ 6:04 pm

Florentina Costa ne-a semnalat pe contul ei existenţa unui articol intitulat « Macedo-Romanians : a distinct ethno-linguistic entity » [Macedo-românii, o entitate etno-lingvistică distinctă] semnat de Rodica şi Mihai Stan (Agora International Journal of Juridical Sciences, n° 1, january 2010, pp. 84-86).

Lire la suite de “Rodica şi Mihai Stan : « Limba dă macedo-românilor un simţământ clar al identităţii… »”


Aug 08 2016

Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori (1940) tu deportari (1951)

Catégorie : HabariEditeur @ 2:07 pm

HÂBARI : Hitsi câlisitsi cu harauâ s’yintsi la andamusea « Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori tu deportari » tsi va’s aibâ locu Timishoara di 9 tu 11 di yismâciunu 2016, ninti di dishcliderea sculiilor. Lire la suite de “Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori (1940) tu deportari (1951)”


Jul 05 2016

HabAr 05.07.2016 : Ministrul pentru Românii de Pretutindeni demisionat de Ciolos

Catégorie : HabariEditeur @ 7:05 pm

Astazi marti 5 iulie, « Premierul Dacian Cioloş i-a schimbat pe Adrian Curaj ( Educaţie), Marius Bostan (Comunicaţii), Dan Costescu (Transporturi) şi Dan Stoenescu (Ministrul pentru românii de pretutindeni), din cauza gafelor sau a lipsei de implicare », anunta Adevarul.

« Dan Stoenescu, ministru pentru Românii de Pretutindeni, precizeaza cotidianul, nu a reuşit să realizeze o campanie de informare a românilor din străinătate cu privire la votul prin corespondenţă. Foarte puţini români din Diaspora s-au înscris până acum pentru a vota prin corespondenţă, procedură obligatorie, care se va încheia la începutul lunii septembrie. »

Procupat peste masura de românizarea aromânilor din Albania si Republica Macedonia, Dan Stoenescu nu a mai avut timp sa se ocupe de sutele de mii de români care lucreaza în Italia, Spania, Anglia, etc. Lire la suite de “HabAr 05.07.2016 : Ministrul pentru Românii de Pretutindeni demisionat de Ciolos”


May 24 2016

Arada a limbiloru

Catégorie : Minduiripirpiruna @ 11:24 am

Arada a limbiloru

Cathi limbâ ari mirakea a ljei.

Avuiu tihea s’anvetsu dauâ limbi anda earamu njicâ: armâna – limba di dadâ shi româna – limba di la sculii shi di nafoarâ.

Deapoea, tu sculii, anvitsaiu anylika(engleza) shi yalica (franceza) sh’cama amânatu, italiana di la Alarguvidearea (cumu musheatu dzâsi unu armânu ditu Gârtsii ti tiliviziuni!).

Anda intraiu la facultati ahurhiiu ghirmana, limba a cratlui tu cari bânedzu adzâ.

Cu doauâ feati acasâ, tsi li zburăscu mashi armâneshti, suntu momenti cându ânj yini s’ufilisescu ma multi limbi.

Armâna armâni limba di suflitu, ti hârseri.

Deapoea ghirmana, ti distsiplinâ shi niscânti ori anylika cându mi anvirinedzu…

Adhivâsiiu unâ oarâ câ limbili suntu has ushi ti culturili a oaminjiloru. Dealihea ashi easti!

Shi hiu multu hârioasâ câ azburăscu ahtări limbi musheati!

Cathi limbâ ari nustimada a ljei, muzica a ljei shi mirakea a ljei.

S’nu li kiremu, s’li crishtemu cu vreari, anda crishtemu unâ lilici ahoryea icâ unu cilimeanu tsi ari ananghi di noi daima!

Sh-ma multu, s-avigljemu Limba di Dadâ, cari easti, cumu dzâshiu ma-nsusu, limba di suflitu…

 

Elena Mantsu-Lenz


May 23 2016

S’baneadza armanamea!

Catégorie : Habaripirpiruna @ 9:22 pm

Duruts armanj di iutsido,

ti Dzuua Natsionala a Armanjloru mash minduieri di ghini, vreari shi haraua! S’dea Dumnidzalu s’na tsanemu limba shi adetslji, ta atsea ca maca ni shtimu isturia shtimu di iu yinimu shi iu neamu.

Elena Mantsu-Lenz

Prezidenta la Sutsata ditu Ghirmanii, Union für Mazedoromanische Sprache und Kultur

 


Page suivante »