Sep 14 2016

Rodica şi Mihai Stan : « Limba dă macedo-românilor un simţământ clar al identităţii… »

Catégorie : HabariEditeur @ 6:04 pm

Florentina Costa ne-a semnalat pe contul ei existenţa unui articol intitulat « Macedo-Romanians : a distinct ethno-linguistic entity » [Macedo-românii, o entitate etno-lingvistică distinctă] semnat de Rodica şi Mihai Stan (Agora International Journal of Juridical Sciences, n° 1, january 2010, pp. 84-86).

Lire la suite de “Rodica şi Mihai Stan : « Limba dă macedo-românilor un simţământ clar al identităţii… »”


Aug 08 2016

Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori (1940) tu deportari (1951)

Catégorie : HabariEditeur @ 2:07 pm

HÂBARI : Hitsi câlisitsi cu harauâ s’yintsi la andamusea « Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori tu deportari » tsi va’s aibâ locu Timishoara di 9 tu 11 di yismâciunu 2016, ninti di dishcliderea sculiilor. Lire la suite de “Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori (1940) tu deportari (1951)”


Jul 05 2016

HabAr 05.07.2016 : Ministrul pentru Românii de Pretutindeni demisionat de Ciolos

Catégorie : HabariEditeur @ 7:05 pm

Astazi marti 5 iulie, « Premierul Dacian Cioloş i-a schimbat pe Adrian Curaj ( Educaţie), Marius Bostan (Comunicaţii), Dan Costescu (Transporturi) şi Dan Stoenescu (Ministrul pentru românii de pretutindeni), din cauza gafelor sau a lipsei de implicare », anunta Adevarul.

« Dan Stoenescu, ministru pentru Românii de Pretutindeni, precizeaza cotidianul, nu a reuşit să realizeze o campanie de informare a românilor din străinătate cu privire la votul prin corespondenţă. Foarte puţini români din Diaspora s-au înscris până acum pentru a vota prin corespondenţă, procedură obligatorie, care se va încheia la începutul lunii septembrie. »

Procupat peste masura de românizarea aromânilor din Albania si Republica Macedonia, Dan Stoenescu nu a mai avut timp sa se ocupe de sutele de mii de români care lucreaza în Italia, Spania, Anglia, etc. Lire la suite de “HabAr 05.07.2016 : Ministrul pentru Românii de Pretutindeni demisionat de Ciolos”


May 24 2016

Arada a limbiloru

Catégorie : Minduiripirpiruna @ 11:24 am

Arada a limbiloru

Cathi limbâ ari mirakea a ljei.

Avuiu tihea s’anvetsu dauâ limbi anda earamu njicâ: armâna – limba di dadâ shi româna – limba di la sculii shi di nafoarâ.

Deapoea, tu sculii, anvitsaiu anylika(engleza) shi yalica (franceza) sh’cama amânatu, italiana di la Alarguvidearea (cumu musheatu dzâsi unu armânu ditu Gârtsii ti tiliviziuni!).

Anda intraiu la facultati ahurhiiu ghirmana, limba a cratlui tu cari bânedzu adzâ.

Cu doauâ feati acasâ, tsi li zburăscu mashi armâneshti, suntu momenti cându ânj yini s’ufilisescu ma multi limbi.

Armâna armâni limba di suflitu, ti hârseri.

Deapoea ghirmana, ti distsiplinâ shi niscânti ori anylika cându mi anvirinedzu…

Adhivâsiiu unâ oarâ câ limbili suntu has ushi ti culturili a oaminjiloru. Dealihea ashi easti!

Shi hiu multu hârioasâ câ azburăscu ahtări limbi musheati!

Cathi limbâ ari nustimada a ljei, muzica a ljei shi mirakea a ljei.

S’nu li kiremu, s’li crishtemu cu vreari, anda crishtemu unâ lilici ahoryea icâ unu cilimeanu tsi ari ananghi di noi daima!

Sh-ma multu, s-avigljemu Limba di Dadâ, cari easti, cumu dzâshiu ma-nsusu, limba di suflitu…

 

Elena Mantsu-Lenz


May 23 2016

S’baneadza armanamea!

Catégorie : Habaripirpiruna @ 9:22 pm

Duruts armanj di iutsido,

ti Dzuua Natsionala a Armanjloru mash minduieri di ghini, vreari shi haraua! S’dea Dumnidzalu s’na tsanemu limba shi adetslji, ta atsea ca maca ni shtimu isturia shtimu di iu yinimu shi iu neamu.

Elena Mantsu-Lenz

Prezidenta la Sutsata ditu Ghirmanii, Union für Mazedoromanische Sprache und Kultur

 


May 15 2016

Romanian Parliament: “Vlachs Are Romanians, Not Vlachs” by A. Gica (HabAr Society Farsarotul newsletter)

Catégorie : HabariEditeur @ 8:29 am

In April 2005, the Arumanian Community in Romania (ACR) started the procedure for obtaining the status of a national minority for the Arumanians in Romania. After three years of administrative red tape, the ACR decided to file suit against the Romanian Government for cancelling parts of Government Resolution no. 589/2001 concerning the founding of the Council of National Minorities in Romania. Lire la suite de “Romanian Parliament: “Vlachs Are Romanians, Not Vlachs” by A. Gica (HabAr Society Farsarotul newsletter)”


May 08 2016

8-li di Maiu 2013 : Zborlu alu Costa Canacheu, tu Parlamentu (HabAr O8.05.2016)

Catégorie : HabariEditeur @ 7:52 am

8-li di Maiu 2013 – 8-li di Maiu 2016: 3 anji di anda Parlamentul ali Românii deadi psiflu (votlu) ti unu nomu (nomlu 176/2013 ti alâcsearea a nomlui 299/2007, tu tsi mutreashti românjlji di iutsido) tsi easti contra a andrepturiloru a omlui.canacheu

Lire la suite de “8-li di Maiu 2013 : Zborlu alu Costa Canacheu, tu Parlamentu (HabAr O8.05.2016)”


Apr 27 2016

Alexandru Gica pe urmele lui Neagu Djuvara

Catégorie : MinduiriEditeur @ 8:13 am

La sfârșitul anilor 1990, apărea Scurtă istorie a românilor povestită celor mai tineri. Cu această carte, care rezulta din înregistrarea audio făcută la îndemnul Irinei Nicolau, Neagu Djuvara scutura praful, demonta anumite stereotipuri bine înrădăcinate în naraţiunea naţională românească. Lire la suite de “Alexandru Gica pe urmele lui Neagu Djuvara”


Apr 26 2016

Actorul de origine aromâna Ion Caramitru, fostul locotenent de Securitate Eugen Tiberiu Popescu si identitatea etnica a aromânilor (HabAr, 19.04.2016)

Catégorie : HabariEditeur @ 5:22 pm

Pe 19 aprilie, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (IEH) și Societatea de Cultură Macedo-Română publicau acordul comun urmator : « Păstrarea și conservarea identității românilor din Balcani (aromâni, meglenoromâni)… precum și reafirmarea apartenenței la românitate sunt principiile care au fundamentat semnarea acordului de asociere între Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (IEH) și Societatea de Cultură Macedo-Română.

Lire la suite de “Actorul de origine aromâna Ion Caramitru, fostul locotenent de Securitate Eugen Tiberiu Popescu si identitatea etnica a aromânilor (HabAr, 19.04.2016)”


Apr 15 2016

Vivlioteca Paris

Catégorie : Habaripirpiruna @ 10:44 am

IMG_2667IMG_2634IMG_2623IMG_2615IMG_2611Dumânicâ, 10-li di Apriiru, Sutsata Armânjiloru di Paris (AFA) dishcljisi unâ vivliotecâ armâneascâ.

Vinirâ multsâ membri di la sutsatâ shi tricurâ unâ searâ musheatâ, cu piti armâneshtsâ (adrati di Cristina Trifon), cu yinu shi muabets ti anami. Lire la suite de “Vivlioteca Paris”


Page suivante »