Oct 06

Alti Situri

Catégorie : admin @ 11:23 am

Alti Situri

Parliamentary Assembly Recommendation 1333 (1997)
Aflats aua deciziili a Comitetului di Minishtri European in ligaturâ cu Recomandarea 1333. (pi limba inglezã)

Sutsata Fârshârotlu dit Amerãchii
Prota sutsatâ armâneascâ dit Amerãchii adratâ la 1903 di Nicolae Cican. Sitlu easti multu interesantu cu multi hâbãri dit bana armânjlor dit Amerãchii. Un CD cu muzicâ armâneascâ poati s-hibâ comandat direct pi site ashi cum sh-vârnâ dzatsi cartsâ interesanti dispri armânj. (pi limba inglezã)

Sustata armãnjlor dit Veria (Gãrtsii)
Site di prezentari a armânjlor di Veria pi limba ingleza shi gãrtseashti. Aflats aua hãbãri di la sutsata, cãntitsi armaneshtsã i caduri di Veria.
Un site multu mushat shi interesantu.

The BALKAN Human Rights Web Pages – Aromanians (Vlachs) in Greece
Site special adrat ti cazlu Bletsas. Aflats aua articoli, protesti shi documenti dispri aestu armân dit Gârtsii, tsi fu condamnat câ arâtã unâ hartâ ufitsialâ a minoritãtslor dit Europa la unâ and?????n???r??»??amusi armâneascâ. (pi limba inglezã)

The little Vlach corner
Unlu di protlu site pi Internet dispri armânj armâtusit di Mihai Caragiu. Easti dedicat a fensu-i sh-iu putets s-aflats mushti puizii armâneshtsâ.

The Vlachs – Greek Helsinki Monitor report
Un njic raportu publicat di aesta organizatsii umanitarâ tru anlu 1995 (pi limba inglezã).

Alti linkuri
Aflats aua alti linkuri dispri armãnji pi Internet.

Une réponse à “Alti Situri”

  1. caran a dit :

    wikipedia pi limba makidon-armana : [http://www.roa-rup.wikipedia.org/wikipedia pi armaneashti]

Laisser une réponse