Jan 16

Cartea a prosuplui (Facebook)

Catégorie : Minduiriadmin @ 2:58 pm

S’bânedz, adzâ, fârâ ea, easti canda kirushi ligâtura cu dunjeaua. Tuti tsi s’facu tu eta suntu aua: sots icâ nisots, atseali-mata-atseali!
Cându cunoshtsâ unu omu, prota antribari easti desi ari “contu” tu aestâ lumi mediatidzatâ, iu tuti s’adarâ, ashi cumu dzâtsea ljirtatlu Papu a melu, „curu dizvilitu“.
S’bânedz fâra ea, easti canda nu pots s’bânedz. Hii “atselu ditu soni Mohicanu“, alâsatu pi unâ nisii, arcatu naparti.
Avuiu haraua s’hiu sh-mini, aclo, tu cartea a prosuplui. Tu ahurhitâ, aflaiu „sots“ cari nu lj´aveamu vidzutâ ditu sculie, oaminji cari tricura tu banâ shi´sh bânarâ bana sh’di cari nu mata shteamu câ suntu.
Diunâoarâ eara „sots“ aua, tu aesta lumi virtualâ, sh’lista s’umplea cathi dzuuâ. Cunuscuiu oaminj năi, ditu craturi xeani, cari unâ dzuuâ âlj cunuscuiu dealihea. „Dealihea“ easti unu zboru multu câftatu adzâ. S’bânedz „dealihea“ ari kirutâ ditu noimâ.
Tsi easti „dealihea“ anda ti scolji di tahina shi „ampilteshtsa“ pândza a mediului sotsialu, tu locu s’ti hârseshtsâ di tuti atseali tsi tsâ li da bana: fumealje, coleganji, sots, soie? Mash una antsâpari di buton sh’hii tu pândza di pangu a spatslui virtual! Nu cârteashti, ama nu ai kefi, nu dai apandisi dinâcali, dai apandisi cama amânatu ica dipu… Ama, tu spatslu realu PRINDI s’dai apandassi, altâ soie hii anti-sotsialu…
Aestu PRINDI easti canda tsa ljea vâru ditu libertati, canda ti strumuxeashti tu aestu spatsu sh’armanji fârâ adhiljatu. Ti’atsea caftsâ aerlu tu virtualu, ampliteshtsâ pândza di pangu pânâ s’arupi shi…cadz!
Cându cadz pots daima s’armânji tu hauâ ica s’ti analtsâ has puilu Phoenix.
S’bânedz adzâ fara ea, “Cartea a prosuplui”, easti canda vrei, fârâ di altâ, s’hii altâ soie, s’hii xenu tu unâ lumi tsi caftâ s’hibâ deadunu ta s’hiba tu NUMIRU!
Sh’atumtsea, mi’antrebu mini, nu easti ma ghini fârâ?
Nu hii, atumtsea, DEALIHEA libiru? Nu ai atumtsea kiro ta s’adari lucârli tsi prindea daima s’li adari, ama nu apruftuseai s’li adari, ti atsea câ ti tsânea ligatu hirlu facebook?
Ligatu di „sots“, ligatu di hâbări, ligatu di tsi s’fatsi tu murlji’a loru, ligatu di tsi l´ari ica nu l´ari hari? Sh’atumtsea, desi earai dealihea, autenticu, shi dzâtseai zborlu DEALIHEA, aeshtsa „sots“ nu mata eara sots, ama putea mash pritu unâ antsapari di butonu s’ti blokeadza ica s-ti ashteargâ ditu pareia a lui di “sots”!
Intrai tu unâ soie di ahapsi, ica, earai, DEALIHEA, libiratu, ascâpatu…
Libiratu di arâderi, libiratu, ascâpatu di bana artifitsialâ/calpâ.
Ama, andreptu ti bana DEALIHEA!

Textu anyrapsitu di Pirpiruna

Laisser une réponse