May 08 2016

8-li di Maiu 2013 : Zborlu alu Costa Canacheu, tu Parlamentu (HabAr O8.05.2016)

Catégorie : HabariEditeur @ 7:52 am

8-li di Maiu 2013 – 8-li di Maiu 2016: 3 anji di anda Parlamentul ali Românii deadi psiflu (votlu) ti unu nomu (nomlu 176/2013 ti alâcsearea a nomlui 299/2007, tu tsi mutreashti românjlji di iutsido) tsi easti contra a andrepturiloru a omlui.canacheu

Lire la suite de “8-li di Maiu 2013 : Zborlu alu Costa Canacheu, tu Parlamentu (HabAr O8.05.2016)”


Apr 27 2016

Alexandru Gica pe urmele lui Neagu Djuvara

Catégorie : MinduiriEditeur @ 8:13 am

La sfârșitul anilor 1990, apărea Scurtă istorie a românilor povestită celor mai tineri. Cu această carte, care rezulta din înregistrarea audio făcută la îndemnul Irinei Nicolau, Neagu Djuvara scutura praful, demonta anumite stereotipuri bine înrădăcinate în naraţiunea naţională românească. Lire la suite de “Alexandru Gica pe urmele lui Neagu Djuvara”


Apr 26 2016

Actorul de origine aromâna Ion Caramitru, fostul locotenent de Securitate Eugen Tiberiu Popescu si identitatea etnica a aromânilor (HabAr, 19.04.2016)

Catégorie : HabariEditeur @ 5:22 pm

Pe 19 aprilie, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (IEH) și Societatea de Cultură Macedo-Română publicau acordul comun urmator : « Păstrarea și conservarea identității românilor din Balcani (aromâni, meglenoromâni)… precum și reafirmarea apartenenței la românitate sunt principiile care au fundamentat semnarea acordului de asociere între Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (IEH) și Societatea de Cultură Macedo-Română.

Lire la suite de “Actorul de origine aromâna Ion Caramitru, fostul locotenent de Securitate Eugen Tiberiu Popescu si identitatea etnica a aromânilor (HabAr, 19.04.2016)”


Apr 15 2016

Vivlioteca Paris

Catégorie : Habaripirpiruna @ 10:44 am

IMG_2667IMG_2634IMG_2623IMG_2615IMG_2611Dumânicâ, 10-li di Apriiru, Sutsata Armânjiloru di Paris (AFA) dishcljisi unâ vivliotecâ armâneascâ.

Vinirâ multsâ membri di la sutsatâ shi tricurâ unâ searâ musheatâ, cu piti armâneshtsâ (adrati di Cristina Trifon), cu yinu shi muabets ti anami. Lire la suite de “Vivlioteca Paris”


Mar 24 2016

Adzâ lali Iancu Perifan umpli 93 di anji

Catégorie : HabariEditeur @ 2:13 pm

Adzâ lali Iancu Perifan umpli 93 di anji.

S’bâneadzâ anji sânâtoshi sh hârioshi deadunu cu nicukira lui teta Geta sh cu tutâ fumealjia. Lire la suite de “Adzâ lali Iancu Perifan umpli 93 di anji”


Mar 17 2016

Negura

Catégorie : Minduiripirpiruna @ 9:18 pm

ELENA MANTSU-LENZ

Negura

Primuveara nu va s’yinâ anlu aestu.
Easti has unâ fiticâ tsi s’arushineadzâ, shi tradzi di fustanea a mă‘sa‘lj…
Unâ tahinimâ di Martsu, anda nidzeamu s’ducu featili la gârdinicâ, avea unâ negurâ groasâ, shi nu s’videa tsiva dininti… Lire la suite de “Negura”


Mar 13 2016

Mini si Matilda

Catégorie : MinduiriEditeur @ 8:59 am

“Suflitlu a meu ari a lui mistico, bana a mea ari a l’ei mistiryiu.” Felix Arvers.

Vâ pitrecu aestâ șcurtâ isturie cu mini și Matilda cu elpidha câ va s-aibâ hăiri ti ațel’i ți minduescu la uspițâl’ie și la cheadițl’i a l’ei, la zorea ta si-u țâni tu banâ suțata cu unu omu. Angrăpsii aestu text ca unâ turlie di apandisi la antribarea “potu s-hibâ soț oamińi cu minduieri ahoryea?” Lire la suite de “Mini si Matilda”


Mar 12 2016

Turcii kief-uiesc, grecii gesticulează, albanezii lucrează, aromânii fac comerţ cu lipitorile : 1860

Catégorie : IsturiiEditeur @ 9:16 pm

« Grecii (…) impun o dominare morală, poate chiar şi politică, tuturor acestor naţiuni din Orient, rămăşiţe neînsufleţite şi împrăştiate ale imperiului turcesc », scrie Henri Belle în introducerea cărţii sale Trois années en Grèce : 1861-1868-1874 apărută în 1881, aparent pentru a justifica faptul că le consacră o carte întreagă. In zilele noastre, o asemenea observaţie are darul mai repede de a îndepărta cititorul occidental interesat de istorie dar agasat de stereotipurile care caracterizează textele scriitorilor, diplomaţilor, arheologilor şi călătorilor occidentali de pe vremuri despre Balcani şi Orient. Totuşi aceste scrieri conţin deseori informaţii pertinente iar stereotipurile vehiculate merită să fie examinate mai atent, având în vedere că ele anunţă anumite stereotipuri de azi. Lire la suite de “Turcii kief-uiesc, grecii gesticulează, albanezii lucrează, aromânii fac comerţ cu lipitorile : 1860”


Mar 09 2016

SCANTEAU PIRMIFILI DI HORLI ARMANESHSTA

Catégorie : Habariadmin @ 10:06 pm

Un filmu multu mushat cu hoarili armaneshtsa adrat di MRT dir Makidunii.


Mar 02 2016

Dhoara aesta

Catégorie : Minduiripirpiruna @ 9:17 am

ELENA MANTSU-LENZ

Dhoara/Pishkeshea aestâ

Dhoara aestâ va tsânâ ti daima,/Dhoara aestâ nu va ti arâdâ canâ oarâ…“

Stihuri ditu unu cânticu alu Glen Hansard, unu cântâtoru irlandedzu.

Earamu la contsertlu a lui, stâmâna tricutâ, Frankfurt.

Nj-armasi tu minti aestu cânticu di unâ mushuteatsâ ahoryea.

Mi-adră s’minduiescu ti bana, cari nâ easti datâ di Dumnidză shi ti ahânti alti lucri tsi ti noi suntu ca di-aradhâ, ama ti cari prindi s’dzâtsemu daima „haristo“! Lire la suite de “Dhoara aesta”


« Page précédentePage suivante »