Nov 10 2019

10.11.2019 : SCMR orfană? Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” a fost desființat !

Catégorie : HabariEditeur @ 3:31 pm

În 2016, Ion Caramitru, pentru Societatea de cultură macedoromână (SCMR), semna un protocol de colaborare cu Eugen Tiberiu Popescu pentru Institutul Eudoxiu Hurmuzachi.

Nu ştim cât de fructoasă a fost această colaborare şi mai ales în ce a constat ea. Putem totuşi considera că dispariția acestui partener constituie o pierdere cu atât mai dureroasă pentru SCMR cu cât Ministerul pentru românii de pretutindeni a pierdut şi el prerogativele de care se bucura anterior.

Lire la suite de “10.11.2019 : SCMR orfană? Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” a fost desființat !”

Nov 08 2019

Βασίλη Νιτσιάκου, Ω ΛΕΛΕ (Kira Mantsu)

Catégorie : HabariEditeur @ 2:24 pm

«Απ’ το σχολειό μεχρι στο παζάρι/ η γλώσσα μας δεν έχει αγάπη»
Εκδόθηκε στην Ελλαδα ένα βιβλίο αξιοθαύμαστο….Σε τρεις γλώσσες: Βλάχικα, Ελληνικά και Αγγλικά. Έτσι θα πάει σε όλον τον κόσμο…Ο πολιτισμός δεν μένει σε έναν τόπο!

Lire la suite de “Βασίλη Νιτσιάκου, Ω ΛΕΛΕ (Kira Mantsu)”

Nov 08 2019

Vasilis Nitsiakos, „O Lele“, carti cu CD (Kira Mantsu)

Catégorie : HabariEditeur @ 2:08 pm


“Ditu sculio pãn‘n pãzari/ Limba a noastã nu‘ari vreari“

Alãnci tu Gãrtsii unã carti ti anami… Cartea easti pi 3 limbi: armãneashti, gârtseashti shi anglikeashti. Ashi s-dishcljidi cãtã lumea-ntreagã… Cultura nu sheadi tu unu cutaru!

Lire la suite de “Vasilis Nitsiakos, „O Lele“, carti cu CD (Kira Mantsu)”

Nov 08 2019

Kira Mantsu, Pãnea di zboarã=Buka e fjalëve

Catégorie : HabariEditeur @ 8:22 am

Adzã, poetlu Spiru Fuchi ânj deadi unâ musheatã hãbari:

Alãnci Tirana, tu editura „Botimet M&B“, cartea mea di poemati, pi doauã limbi : armãneashti-arbinisheashti: Pãnea di zboarã=Buka e fjalëve
Adutsearea pi armãneshti u featsi poetlu Spiru Fuchi cari aleapsi poemati ditu tutti cãrtsãli a meali.

Lire la suite de “Kira Mantsu, Pãnea di zboarã=Buka e fjalëve”

Nov 04 2019

Iancu Perifan, alumtãtoru shi mecena armãnu trã armãnami (Kira Mantsu, 2003)

Catégorie : HabariEditeur @ 1:21 pm

Minduimu cã aesti dauã axii suntu atseali ma aleaptili ti personalitatea a inginerlui Iancu Perifan, yiurtusitlu di adzã. 

Di tiniru acãtsã calea alumtãljei politicã  – cali cari tinjisea axiili morali atseali ma aleaptili trã uminitati shi cari daima furã tinjisiti shi tu fara armãneascã.    Alumta politicã ditu tinireatsã ãlj deadi unã praxi cari va lu-agiutã tutã bana sã-shi imnã calea-ndreaptã, cari dutsi alargu… Aestã alumtã lu dusi cãtã problema armãneascã shi ahurhi s-lucreadzã trã-ndrepturli-a Armãnjiloru, tu unu chiro cãndu Armãnamea pãrea cã-shi doarmi somnulu ditu soni…

Lire la suite de “Iancu Perifan, alumtãtoru shi mecena armãnu trã armãnami (Kira Mantsu, 2003)”

Nov 03 2019

Iancu Perifan, niheamâ biografie (A. Gica, 2008)

Catégorie : HabariEditeur @ 10:29 pm

Semnul sum cari cură bana alu lali Iancu suntu stihurilji alu George Murnu ditu poema ”Trâ Armânami” (numa a sutsatâljei AFA shi a fimiridâljei scoasâ di AFA ; stihuri motto ti aestâ revistă) : 
”Si-nj armâneari nâ minutâ,/ Mashi unâ chicutâ di banâ,/ U dau trâ tini, Soe-nj vrutâ.”

Unu articolu tra lali Iancu Perifan (angrapsitu tu 2008; fu tipusitu shi tu cartea di thimiseri alu lali Iancu, 2011).

Lire la suite de “Iancu Perifan, niheamâ biografie (A. Gica, 2008)”

Oct 30 2019

Forumlu Europeanu ti ndreptirli linguistitsi, Rennes, Franta, 25 di Brumaru 2019

Catégorie : HabariEditeur @ 10:23 am

Cu furnjia Andamusielji ghenerali a ELEN (Europen Language Equality Network) tsi s’tsânu Rennes, tu Bretania, Franta, la 26-27 di Brumaru, Consillu Reghionalu Culturalu ditu Bretania, andreapsi sh unu Forumu ti Andrepturli Linguistitsi, iu furâ câlisits ma multsâ reprezentantsâ ditu organismili internatsionali.

Lire la suite de “Forumlu Europeanu ti ndreptirli linguistitsi, Rennes, Franta, 25 di Brumaru 2019”

Oct 26 2019

Journée d’étude sur l’écriture des langues à tradition orale : le cas de l’aroumain : Université de Ioannina 09.11.2019

Catégorie : HabariEditeur @ 3:04 pm

Nous avons reçu de la part de Stamatis Beis, de l’Académie d’Athènes, le communiqué suivant concernant la journée d’étude consacrée à l’aroumain qui aura lieu bientôt ainsi que la liste des participants puis le programme de cette manifestation.

Lire la suite de “Journée d’étude sur l’écriture des langues à tradition orale : le cas de l’aroumain : Université de Ioannina 09.11.2019”

Oct 22 2019

Adevărul, 01.01.1901: O nouă societate culturală a românilor macedoneni

Catégorie : HabariEditeur @ 5:20 pm

Pe 1 ianuarie 1901 apărea în cotidianul Adevărul anuntul care urmează semnat “Marin”. Îi multumim lui Cosmin Manolache care a dat de el în cercetarile sale în arhive si ne-a trimis documentul scanat care figureza la sfârsitul anuntului. Întrebarea este : Cine stie ceva despre această Confesiunea ortodoxă a aromînilor Sf. Nicolae care pare sa fi avut un program ambitios ?

Lire la suite de “Adevărul, 01.01.1901: O nouă societate culturală a românilor macedoneni”

Oct 17 2019

Scrisoare deschisa adresata : Presedintelui Academiei Române, domnul Ion Aurel POP (17.09.2019)

Catégorie : HabariEditeur @ 4:11 pm

Urmare a unor luari de pozitii legate de spinoasa chestiune a asa-zisilor « Aromâni », termen abuziv utilizat în România de mai mult de un secol si în virtutea dreptului la replica, pe care îl invocam in calitate de cunoscatori avizati, Consiliu Armânilor, ONG înregistrat in Albania, reprezentând o larga categorie de asociatii din totalitatea statelor unde locuiesc Armânii, supunem atentiei Domnului Ion Aurel POP, presedintele Academiei române, urmatoarele reflectii, profitând de înalta sa prezenta la Paris.

Lire la suite de “Scrisoare deschisa adresata : Presedintelui Academiei Române, domnul Ion Aurel POP (17.09.2019)”

« Page précédentePage suivante »