May 24 2020

Nikola Minov : Why don’t all Aromanians celebrate May 23 as their national day?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 3:57 pm

My answer:

This is a question that can be answered only by those Aromanians who do not want to accept this day as their national day. Ultimately it is their decision and they have their reasons for it. As a historian, though, I will try to get to the core of this particular problem and share my opinion why do some Aromanians, and more particularly the Aromanians in Greece, reject May 23rd as their national day.

Iana Mihailova with Nikola Minov on the National Macedonian TV (Vlashka Redaktsia)
Lire la suite de “Nikola Minov : Why don’t all Aromanians celebrate May 23 as their national day?”

May 23 2020

Zuua Natsionalâ armânjlor : Ti tsi natsionalâ ?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 9:28 pm

Idheia câ armânjlji suntu unu populu ahoryea, altâ soi di populili cu cari bâneadzâ, nu easti nauă, nitsi la elj, nitsi la atselj ninga cari bâneadzâ (identitatea easti daima ligatâ di alteritati). Idheia yilipseashti unâ mirachi a loru ta si s-aspunâ tu migdani shi aspuni ananghea ta s-da giuiapi. Aestu lucru nu alănci aseara. (N. Trifon, priadus pi armâneashte Alexandru Gica)

Lire la suite de “Zuua Natsionalâ armânjlor : Ti tsi natsionalâ ?”

May 23 2020

Ziua naţională a aromânilor : de ce naţională ?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 7:10 pm
23 mai 2020, cu Thede Kahl, Nikola Minov & Alexandru Gica

Ideea că aromânii constituie un fragment anume al populaţiei sud-estului european care este şi alceva decât celelalte fragmente cu care ei convieţuiesc nu este nouă : nici la ei, nici la cei cu care ei sunt în contact, identitatea fiind nedisociabilă de alteritate. La ei, această idee corespunde unor frământări,  dorinţei de a se afirma, deseori necesităţii de a se justifica, care nu datează de ieri sau de alaltăieri. (Nicolas Trifon)

Lire la suite de “Ziua naţională a aromânilor : de ce naţională ?”

May 12 2020

Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti

Catégorie : IsturiiEditeur @ 5:01 pm

Critic de teatru reputat în România anilor ’60, deputată parlamentară în Suedia unde cere azil politic în 1970, Ana Maria Narti zugrăveşte cu o preciziune de entomologistă un tablou sesizant, pe alocuri sinistru, desigur realist şi chiar hazliu al lumii armâneşti din care provenea din partea tatălui. Examinat mai de aproape, acest tablou apare însă mai degrabă ca un fel de chintesenţă a stereotipurilor la care se pretează această lume atunci când este privită din exterior. 

Lire la suite de “Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti”

May 11 2020

Armânamea, tu eta a comunitătslor globali

Catégorie : MinduiriEditeur @ 2:13 pm

11 mai 2020 moabete pi facebook ti miletea noastrâ fârâ ligâturâ la natsiuni (Nicu Puiu Bajedechi), ti Armânjli  cari nu vor s-intrâ tu un cutar (Nicu Chihaia), ti cari  Evropa ni va si s-adra ma s-nu agârshea polematli (Oani Nicola), adzã, avemu putearea shi vrearea s-li limbidzãmu „problemili“ cu mindueari evropeanã (Kira Mantsu), ma ghine unu lideru alesu democratic di tută comunitatea, cari lu va nai ma mulță, icâ 10 pseudocapidanji, care să-s anciupă cari easti ma armânu (Maria Pariza), Cu Dumnidza ninti (Dima Grasu)

Lire la suite de “Armânamea, tu eta a comunitătslor globali”

Apr 14 2020

Les Pélasges et leurs descendants : albanais, aroumains, etc.

Catégorie : MinduiriEditeur @ 12:11 pm

Voici une excellente émission sur la Radio-Télévision Suisse à propos du site antique Apollonia, situé près de Fier, Fearica en aroumain. Son titre, tout un programme : « L’Archéologie, science des identités plurielle ». Elle a été préparée par Louis Seiller, et les Aroumains pourraient trouver quelques points communs avec les Albanais à propos du mythe autochtone notamment…

Lire la suite de “Les Pélasges et leurs descendants : albanais, aroumains, etc.”

Mar 31 2020

Stânga, dreapta si minoritatile lingvistice în Grecia : in memoriam Manolis Glezos

Catégorie : IsturiiEditeur @ 2:10 pm

Interpelarea Ministrului Învatamântului (dreapta) facuta în Parlamentul grec acum cîtiva ani de Manolis Glezos, deputat de extrema stânga, este edificatoare pentru pozitia unei anumite stângii si a dreptei în Grecia pe problema nationala în general si a arvanitilor, a macedonenilor slavi si a aromânilor în particular.

Lire la suite de “Stânga, dreapta si minoritatile lingvistice în Grecia : in memoriam Manolis Glezos”

Mar 28 2020

Pastoralismul urban la machedonii de la Pipera

Catégorie : CulturaEditeur @ 2:23 pm

Patoralismul urban al machedonilor de la Pipera

Un text pasionant despre cercetarea unei arhitecte urbaniste, Roxana Maria Triboi, privind oieritului urban și rolul lui în viitor din revista nu mai putin pasionanta D.O.R. (extras) Cf. https://www.dor.ro/oile-de-la-periferia-bucurestiului/?fbclid=IwAR20HTbXn-n8vjFU58A_mMxbfa0BYDV5dtPMNleSfunbtZWQlrOiR8ZMIPk

Lire la suite de “Pastoralismul urban la machedonii de la Pipera”

Mar 21 2020

Eroi pătaţi, de Cornelia Golna : Felicitări, Cornelia ! Cristina Passima Trifon

Catégorie : CulturaEditeur @ 6:36 pm

De multe ori mi-am zis şi am zis şi cunoscuţilor mei : în fiecare familie de aromâni există o poveste, o « istorie » demnă de transpus pe peliculă sau aşternută pe foile legate între coperţile unui roman. Depinde însă de priceperea şi iscusinţa celui ce cutează să se aventureze pe aşa un drum anevoios şi imprevizibil.  

Încercări au fost şi vor mai fi multe şi de asta îmi cântă sufletul de bucurie să aflu că ei, aromânii, vor dăinui şi după ce noi nu vom mai fi.


Lire la suite de “Eroi pătaţi, de Cornelia Golna : Felicitări, Cornelia ! Cristina Passima Trifon”

Mar 12 2020

Poziția asociatiei Comunitatea armâna din România privind PL x nr 45/2020

Catégorie : Habari/News,IsturiiEditeur @ 11:55 am

Comunicatul trimis pe 8 martie în limba româna urmat de traducerea în engleza si franceza. Pe 9 martie, Comisia juridica a emis un aviz defavorabil (http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2020/av045.pdf). Aceast nu are însa legatura cu votul. Daca in plen se voteaza, legea trece chiar daca are avize negative de la comisii.


Lire la suite de “Poziția asociatiei Comunitatea armâna din România privind PL x nr 45/2020”

« Page précédentePage suivante »