Jun 28 2020

Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti (iconografie)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 11:02 am
Ana Maria Narti, critic de teatru la Contemporanul, la sfârsitul anilor ’60 în ajunul instalării în Suedia unde va fi aleasă deputată în Parlament.

Pe tata îl chema Dumitru, obișnuia să semneze Dumitru V. Narti, numele de la mijloc era Virgil. Pe bunica [mamamare] o chema Parascheva, numele de fată Metta. Constantin Narti, Cocea, care a fost diplomat la Praga, era fratele mai mare al tatălui meu, unchiul Cocea, foarte iubit de noi copiii…

Lire la suite de “Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti (iconografie)”

May 27 2020

Alexandru Gica : 23 di Maiu, Isturii

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 8:07 am

Laolu armânescu poati s-bâneadzâ ca pânâ tora: ma multi retsele tsi, niscântiori, si stăvrusescu. Tră armânearea tu bană a armânjloru easti importantu ca tuts atselj tsi nica doru tră isnafea a loru si-află simboluri comune tră tuts shi unu planu tră tut laolu.

Lire la suite de “Alexandru Gica : 23 di Maiu, Isturii”

May 25 2020

23 di Maiu – Dzuua Natsionalã a Armãnjlor

Catégorie : Isturii,Minduiri,Videoadmin @ 9:17 pm
23-li di MAIU 2020 – "YIURTII ALTÂ TURLII" 23-li di Maiu: isturii

23-li di MAIU 2020 – "YIURTII ALTÂ TURLII"23-li di Maiu: isturii

Publiée par 23 Mai – Ziua Naţională a Armânilor/Dzuua Natsionalã a Armãnjlor sur Samedi 23 mai 2020
Lire la suite de “23 di Maiu – Dzuua Natsionalã a Armãnjlor”

May 24 2020

Nikola Minov : Câ tse nu tuts Armânjlji yiurtusescu 23 di Maiu ti dzua a loru natsională?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 4:14 pm

Aesta easti unâ antribari la cari pot s-apândâseascâ mash atselj armânj tsi nu vor si-u aproachi aestâ dzuâ ca dzua a loru natsională. Pânâ tu soni easti apofasea a loru shi au furnjili a loru tră aestâ apofasi. Ama ca istorianu voi s-intru tu njedzlu la aestâ problemă shi s-vâ u spunu minduiarea a mea câ tse niscântsâ Armânj, sh-maxus Armânjlji ditu Grâtsie, nu aproachi 23 di Maiu ca dzua a loru natsională. (Nikola Minov priadus pi armâneashte Alexandru Gica)

Lire la suite de “Nikola Minov : Câ tse nu tuts Armânjlji yiurtusescu 23 di Maiu ti dzua a loru natsională?”

May 24 2020

Nikola Minov : Why don’t all Aromanians celebrate May 23 as their national day?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 3:57 pm

My answer:

This is a question that can be answered only by those Aromanians who do not want to accept this day as their national day. Ultimately it is their decision and they have their reasons for it. As a historian, though, I will try to get to the core of this particular problem and share my opinion why do some Aromanians, and more particularly the Aromanians in Greece, reject May 23rd as their national day.

Iana Mihailova with Nikola Minov on the National Macedonian TV (Vlashka Redaktsia)
Lire la suite de “Nikola Minov : Why don’t all Aromanians celebrate May 23 as their national day?”

May 23 2020

Zuua Natsionalâ armânjlor : Ti tsi natsionalâ ?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 9:28 pm

Idheia câ armânjlji suntu unu populu ahoryea, altâ soi di populili cu cari bâneadzâ, nu easti nauă, nitsi la elj, nitsi la atselj ninga cari bâneadzâ (identitatea easti daima ligatâ di alteritati). Idheia yilipseashti unâ mirachi a loru ta si s-aspunâ tu migdani shi aspuni ananghea ta s-da giuiapi. Aestu lucru nu alănci aseara. (N. Trifon, priadus pi armâneashte Alexandru Gica)

Lire la suite de “Zuua Natsionalâ armânjlor : Ti tsi natsionalâ ?”

May 23 2020

Ziua naţională a aromânilor : de ce naţională ?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 7:10 pm
23 mai 2020, cu Thede Kahl, Nikola Minov & Alexandru Gica

Ideea că aromânii constituie un fragment anume al populaţiei sud-estului european care este şi alceva decât celelalte fragmente cu care ei convieţuiesc nu este nouă : nici la ei, nici la cei cu care ei sunt în contact, identitatea fiind nedisociabilă de alteritate. La ei, această idee corespunde unor frământări,  dorinţei de a se afirma, deseori necesităţii de a se justifica, care nu datează de ieri sau de alaltăieri. (Nicolas Trifon)

Lire la suite de “Ziua naţională a aromânilor : de ce naţională ?”

May 12 2020

Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti

Catégorie : IsturiiEditeur @ 5:01 pm

Critic de teatru reputat în România anilor ’60, deputată parlamentară în Suedia unde cere azil politic în 1970, Ana Maria Narti zugrăveşte cu o preciziune de entomologistă un tablou sesizant, pe alocuri sinistru, desigur realist şi chiar hazliu al lumii armâneşti din care provenea din partea tatălui. Examinat mai de aproape, acest tablou apare însă mai degrabă ca un fel de chintesenţă a stereotipurilor la care se pretează această lume atunci când este privită din exterior. 

Lire la suite de “Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti”

May 11 2020

Armânamea, tu eta a comunitătslor globali

Catégorie : MinduiriEditeur @ 2:13 pm

11 mai 2020 moabete pi facebook ti miletea noastrâ fârâ ligâturâ la natsiuni (Nicu Puiu Bajedechi), ti Armânjli  cari nu vor s-intrâ tu un cutar (Nicu Chihaia), ti cari  Evropa ni va si s-adra ma s-nu agârshea polematli (Oani Nicola), adzã, avemu putearea shi vrearea s-li limbidzãmu „problemili“ cu mindueari evropeanã (Kira Mantsu), ma ghine unu lideru alesu democratic di tută comunitatea, cari lu va nai ma mulță, icâ 10 pseudocapidanji, care să-s anciupă cari easti ma armânu (Maria Pariza), Cu Dumnidza ninti (Dima Grasu)

Lire la suite de “Armânamea, tu eta a comunitătslor globali”

Apr 14 2020

Les Pélasges et leurs descendants : albanais, aroumains, etc.

Catégorie : MinduiriEditeur @ 12:11 pm

Voici une excellente émission sur la Radio-Télévision Suisse à propos du site antique Apollonia, situé près de Fier, Fearica en aroumain. Son titre, tout un programme : « L’Archéologie, science des identités plurielle ». Elle a été préparée par Louis Seiller, et les Aroumains pourraient trouver quelques points communs avec les Albanais à propos du mythe autochtone notamment…

Lire la suite de “Les Pélasges et leurs descendants : albanais, aroumains, etc.”

« Page précédentePage suivante »