Sep 30

Alexandru Gica : Carti tră armânjlji ditu Arbinushii tsi anchisirâ calea românească (I)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 10:31 am

Nu amu mini ndreptulu s-vâ giudicu shi s-vâ cutuyursescu. Easti ndreptulu a vostru si-alumtats tră lumea armânească ashi cum pistipsits shi ashi cum shtits. Armâni s-videmu hâirea.

Aprucheai aseara aestă urnimie: „Armânlu nu prindi s-agudească altu armânu.” S-dzâtsemu, tora di oară, câ urnimia easti bunâ. Maca easti ashi, putem s-vâ câftămu sh-noi s-tinjsits aestă urnimie…

Tsi putem s-pistipsimu noi cându voi yinits Bucureshti sh-lucrats cu Sutsata Culturală Macedo-Română (SCMR)? Sutsată cari pitricu câftari la Parlamentul Român s-nu u aproachi câftarea di nomu cu yiurtusearea a dzuăljei di 23 di Mai. Sutsată cari si-alumtâ ca armânjlji s-nu hibâ tricuts tu catagrafie (census, recensământ). Sutsată cari nu u aproachi idheea ca armânjlji s-anveatsâ tu sculii shi limba a loru di dadă. Sutsată cari âlj ncheadică „alantsâ” s-iasă tu miydani (ti vârâ expozitsii, ti vârâ pârâstâseari). Sutsată cari-lj luyurseashti atselj tsi alumtă tră identitatea armânească ti „ehtsâri” ali Românii, ti „complotishti” contra ali Românii.

Maca hits sots cu atselj tsi nâ agudescu, nu easti idyiul lucru cu atsea câ nâ agudits?

Armânjlji, unu chiro, avea nămuzi.

Unâ exighisi: mini hiu armânu tsi bânedzu Românii shi u voiu vâsilia tu cari shedu. Ti atsea, angrăpsii aoa mashi tră armânjlji ditu Arbinushii tsi anchisirâ calea românească (…)

30.09.2021

Une réponse à “Alexandru Gica : Carti tră armânjlji ditu Arbinushii tsi anchisirâ calea românească (I)”

  1. Kristo Goci a dit :

    …Tinjisite Alexandru,
    Nu facu parti la atselu grup di armanj cara si ducu dupu propaganda uficiala investata ali Rumanii to Hora a noasta Arbinishii ma vroi sa dzacu ca di aista soi di oaminj ari avuta shi va s’aiba tuta eta. Simasii ari faptu ca noi allants tsi adaramu…! Sigurta va s’fitsemu lucru a nostu nispindzuarat di partea negativa a armanjlor.
    Ku tinjii,
    Kristo GOCI

Laisser une réponse