Jan 26 2018

Declaratie : Consiliul Armânilor întrunit azi, la 2 Dec. 2017, la Tirana, Albania

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 6:15 pm

Constatând că:

Europa, un spaţiu al diversităţii lingvistice şi culturale, dar cu aceleaşi origini culturale elino- latine şi creştine, este in pericol de a-şi pierde identitatea ;

unele state naţionale practică încă o politică naţionalistă care pune în pericol toate realizările din ultimii 60 de ani, ignorând în mod voit normele şi tratatele europene cu privire la diversitatea lingvistică şi culturală ;

în ciuda angajamentelor asumate pentru protecţia minorităţilor naţionale, lingvistice sau regionale, România legiferează apartenenţa Armânilor la propria istorie şi cultură, ignorând cererea acestora de a le fi respectată identitatea ;

Lire la suite de “Declaratie : Consiliul Armânilor întrunit azi, la 2 Dec. 2017, la Tirana, Albania”


Jan 26 2018

Declarate Këshilli i Armanëve (vllehëve), i mbledhur sot më 02/12/2017 në Tiranë Shqipëri,

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 6:10 pm

Declarate

Këshilli i Armanëve(vllehëve), i mbledhur sot më 02/12/2017 në Tiranë Shqipëri, Pasi constatojmë se:

Europa, atdheu i diversitetit linguistivek dhe kultural, me rrënjë të kulturës greko-latine dhe kristiane, është në rrezik të humbasë identitetin;

Disa shtete ende përçojnë një politikë nacionaliste që godet dhe shpie ne rrezik të gjitha fitoret e arritura në këto 60 vjetët e fundit në Europë, duke injoruar qëllimisht normat dhe traktatet evropiane mbi diversitetin gjuhësor dhe kulturor; Lire la suite de “Declarate Këshilli i Armanëve (vllehëve), i mbledhur sot më 02/12/2017 në Tiranë Shqipëri,”


Jan 26 2018

Dimândari Consillu a Armânjiloru adunatu adzâ, tu 2-lu di Andreu 2017, Tirana, Arbinishii

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 6:05 pm

Di cara vidzumu câ:

Europa, loclu ali dyeafurauâljei/diversitatiljei lingvistitsi shi culturali, cu arâdzâtinji di culturâ elino-latinâ shi crishtinâ, easti tu piricljiu sâ-sh kearâ identitatea;

Niscânti stati natsiunali nica ducu unâ politicâ natsiunalistâ tsi agudeashti shi bagâ tu piricljiu tuti amintărli ditu aeshtsâ ditu soni 60 di anji ditu Europa, nihâbârsinda, cu bunâ shteari, nomurli shi akicâserli evropeani mutrinda dyeafuraua/diversitatea lingvisticâ shi culturalâ ;

România, acâ sh-lo borgea s-tinjiseascâ nomurli evropeani trâ avigljearea a minoritătsloru lingvistitsi shi reghionali, lo apofasea alâthusitâ sâ-lj luyurseascâ Armânjilji ca parti di isturia shi cultura a ljei, nitinjisinda câftarea a loru tra s-hibâ pricunuscuts ca populu ahoryea cu limba shi cultura/politizmolu a loru shi-lj tricu cu zorea tu « Departamentul Românilor de Pretutindeni » (« Dipartamentu trâ Rumunjilji di iutsido ») contra la tuti protestili adrati di Comunitatea Armânjiloru (CAR);

Tu Ex Ripublica Iugoslavâ Makidunia, acâ Armânjilji suntu pricunuscuts ofitsialu tu Constitutsiunea a cratlui, catandasea a loru easti, dzuuâ di dzuuâ, ma greauâ, fârâ agiutoru finantsiaru di partea a guvenului;

Tu Arbinishii, trâ prota oarâ, armânjilji suntu loats tu isapi shi tricuts tu aradhâ tu noulu nomu tsi mutreashti avigljiarea a minoritătsloru;

Gârtsia, tu locu s-u pricunoascâ limba shi cultura armânâ ca parti a aveariljei/patrimonlui a ljei culturalu, u nihâbârseashti shi u luyurseahti ca unâ soi di vitrinâ folcloricâ – cali siyurâ câtâ keardiri;

Vâryâria dutsi idyia politicâ di ignorari a Armânjiloru, cata cumu alantsâ vitsinji a ljei; Dimândâ aesti di ma-nghiosu:

Consillu Armânjloru / Council of Armâns–Decision for Reg. No.2325 on 17/07/2008 Tirana District Court President: Nicolas Caracota Tel. + Fax. 0033 147 30 25 92 / 0033 6858 73223 / e-mail: nicara@free.fr

Council of Armâns

Armânjilji suntu unu populu reghionalu autohtonu, cu arâdzâtinji ahândoasi tu partea di Notu-Datâ (sud-est) ali Europâ, pi locurli ali Makidunii, Tesalii shi Epiru, cari bâneadzâ di eti tu bunâ vitsinatâ shi akicâseari cu alanti populi reghionali i cu natsiunjili cama amânatu amintati.

Trâ unâ Europâ pututâ tu yinitoru, Consillu a Armânjiloru, luyurseashti câ easti di nai marea simasii s-hibâ tinjisitâ dyeafuraua lingvisticâ shi culturalâ tu cadrulu a bânariljei deadunu tu armunii, akicâseari, tinjiseari unu-alantu.

Consillu a Armânjiloru dimândă la tuti craturli natsiunali tu cari bâneadzâ Armânjilji, s- cilâstâseascâ tra s-aflâ căljiuri trâ pricunushtearea, avigljearea shi acrishtearea a identitatiljei a loru – singura cari va lâ da sh-ma mari vreari trâ lucurlu la developarea a reghionlui tu cari bâneadzâ.

Consillu a Armânjiloru shi spuni haraua shi tinjia ti cratlu Arbinishia cari apruke noulu nomu di avigljiari a minoritătsloru, la 13-li di Sumedru 2017 shi ari nâdii câ va s-hibâ bâgatu tu practikii ashi cumu prindi.

Consillu a Armânjiloru caftâ a cratlui România s-lâ pricunoascâ a Armânjiloru identitatea a loru ahoryea – singura cali cari s-lâ da puteari s-lucreadzâ deadunu cu alantsâ armânji, trâ buna deadunubânari, trâ isihia shi irinea tu Balcanu.

Consillu a Armânjiloru dimândâ a cratlui Gârtsia s-pricunoascâ limba shi cultura a Armânjiloru ca parti nidispârtsâtâ di avearea/patrimonlu a ljei natsiunalu, culturalu.

Consillu a Armânjiloru dimândâ a guvernului ali Ex Ripublica Iugoslavâ Makidunia s- tinjiseascâ shi s-bagâ tu practikii apofasea ditu Constitutsiunea a cratlui, tu tsi mutreashti ndrepturli a Armânjiloru, shi s-aflâ căljiuri di finantsari trâ avigljearea a limbâljei shi a culturâljei a Armânjiloru.

Consilliu a Armânjiloru shi spuni cândâsearea câ Europa Deadunu/Unitâ easti singurlu yinitoru trâ populili autohtoni shi mashi ea poati sâ siyuripseascâ buna deadunubânari, tu irini shi akicâseari.

NICULAKI CARACOTA Prezidentu Consillu Armânjloru

Consillu Armânjloru / Council of Armâns–Decision for Reg. No.2325 on 17/07/2008 Tirana District Court President: Nicolas Caracota Tel. + Fax. 0033 147 30 25 92 / 0033 6858 73223 / e-mail: nicara@free.fr

Lire la suite de “Dimândari Consillu a Armânjiloru adunatu adzâ, tu 2-lu di Andreu 2017, Tirana, Arbinishii”


Jan 22 2018

Nicolas Trifon, Les études aroumaines en Roumanie à l’heure européenne : quelques observations

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:49 pm

The Aromanian Studies in Romania in the Age of the European Union: Some Observations = Studiile aromâne în România la ceasul Europei: câteva observaţii

Résumé : Les initiatives tous azimuts des Aroumains pour la promotion de leur langue et de leur culture après 1990 ont été plutôt bien accueillies au début en Roumanie. Le dépôt de la demande de reconnaissance de la minorité nationale aroumaine en 2005 va cependant provoquer une véritable levée des boucliers. Linguistes, historiens, hommes de lettres, réputés pour leurs travaux sur les Aroumains, souvent d’origine aroumaine, vont réagir vivement à ce tournant « national » de revendications identitaires qui couvaient depuis un moment. Comment interpréter cette réaction ? Quel peut être son impact sur les études aroumaines dans ce pays ?

Référence électronique

Nicolas Trifon, « Les études aroumaines en Roumanie à l’heure européenne : quelques observations », Cahiers balkaniques [En ligne], 44 | 2016, mis en ligne le 11 décembre 2017, consulté le 22 janvier 2018. URL : http://journals.openedition.org/ceb/9806 ; DOI : 10.4000/ceb.9806

 

 


Jan 22 2018

Stamatis Beis, Les études aroumaines en Grèce à l’heure européenne : quelques observations

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:27 pm

The Aromanian Studies in Greece in the Age of the European Union: Some Observations = Οι βλάχικες σπουδές στην Ελλάδα την εποχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κάποιες παρατηρήσεις

Résumé : L’objectif de cette présentation est de faire le bilan des recherches sur les Aroumains et sur leur langue, réalisées pendant la période post‑1990, marquée par l’encouragement des études concernant les minorités dans tous les pays de l’Union européenne. Nous avons traité des travaux effectués par des chercheurs grecs couvrant différentes disciplines : la linguistique, l’histoire et l’anthropologie. Nous avons tenté de regrouper ces chercheurs selon les positions adoptées et leur poids critique par rapport à l’imaginaire grec. Si des progrès ont été faits en Grèce dans le domaine de la description de la langue aroumaine, force est de constater aussi l’absence d’études portant sur l’évolution de l’identité aroumaine.

Référence électronique

Stamatis Beis, « Les études aroumaines en Grèce à l’heure européenne : quelques observations », Cahiers balkaniques [En ligne], 44 | 2016, mis en ligne le 19 décembre 2017, consulté le 22 janvier 2018. URL : http://journals.openedition.org/ceb/9793 ; DOI : 10.4000/ceb.9793