Jan 26

Dimândari Consillu a Armânjiloru adunatu adzâ, tu 2-lu di Andreu 2017, Tirana, Arbinishii

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 6:05 pm

Di cara vidzumu câ:

Europa, loclu ali dyeafurauâljei/diversitatiljei lingvistitsi shi culturali, cu arâdzâtinji di culturâ elino-latinâ shi crishtinâ, easti tu piricljiu sâ-sh kearâ identitatea;

Niscânti stati natsiunali nica ducu unâ politicâ natsiunalistâ tsi agudeashti shi bagâ tu piricljiu tuti amintărli ditu aeshtsâ ditu soni 60 di anji ditu Europa, nihâbârsinda, cu bunâ shteari, nomurli shi akicâserli evropeani mutrinda dyeafuraua/diversitatea lingvisticâ shi culturalâ ;

România, acâ sh-lo borgea s-tinjiseascâ nomurli evropeani trâ avigljearea a minoritătsloru lingvistitsi shi reghionali, lo apofasea alâthusitâ sâ-lj luyurseascâ Armânjilji ca parti di isturia shi cultura a ljei, nitinjisinda câftarea a loru tra s-hibâ pricunuscuts ca populu ahoryea cu limba shi cultura/politizmolu a loru shi-lj tricu cu zorea tu « Departamentul Românilor de Pretutindeni » (« Dipartamentu trâ Rumunjilji di iutsido ») contra la tuti protestili adrati di Comunitatea Armânjiloru (CAR);

Tu Ex Ripublica Iugoslavâ Makidunia, acâ Armânjilji suntu pricunuscuts ofitsialu tu Constitutsiunea a cratlui, catandasea a loru easti, dzuuâ di dzuuâ, ma greauâ, fârâ agiutoru finantsiaru di partea a guvenului;

Tu Arbinishii, trâ prota oarâ, armânjilji suntu loats tu isapi shi tricuts tu aradhâ tu noulu nomu tsi mutreashti avigljiarea a minoritătsloru;

Gârtsia, tu locu s-u pricunoascâ limba shi cultura armânâ ca parti a aveariljei/patrimonlui a ljei culturalu, u nihâbârseashti shi u luyurseahti ca unâ soi di vitrinâ folcloricâ – cali siyurâ câtâ keardiri;

Vâryâria dutsi idyia politicâ di ignorari a Armânjiloru, cata cumu alantsâ vitsinji a ljei; Dimândâ aesti di ma-nghiosu:

Consillu Armânjloru / Council of Armâns–Decision for Reg. No.2325 on 17/07/2008 Tirana District Court President: Nicolas Caracota Tel. + Fax. 0033 147 30 25 92 / 0033 6858 73223 / e-mail: nicara@free.fr

Council of Armâns

Armânjilji suntu unu populu reghionalu autohtonu, cu arâdzâtinji ahândoasi tu partea di Notu-Datâ (sud-est) ali Europâ, pi locurli ali Makidunii, Tesalii shi Epiru, cari bâneadzâ di eti tu bunâ vitsinatâ shi akicâseari cu alanti populi reghionali i cu natsiunjili cama amânatu amintati.

Trâ unâ Europâ pututâ tu yinitoru, Consillu a Armânjiloru, luyurseashti câ easti di nai marea simasii s-hibâ tinjisitâ dyeafuraua lingvisticâ shi culturalâ tu cadrulu a bânariljei deadunu tu armunii, akicâseari, tinjiseari unu-alantu.

Consillu a Armânjiloru dimândă la tuti craturli natsiunali tu cari bâneadzâ Armânjilji, s- cilâstâseascâ tra s-aflâ căljiuri trâ pricunushtearea, avigljearea shi acrishtearea a identitatiljei a loru – singura cari va lâ da sh-ma mari vreari trâ lucurlu la developarea a reghionlui tu cari bâneadzâ.

Consillu a Armânjiloru shi spuni haraua shi tinjia ti cratlu Arbinishia cari apruke noulu nomu di avigljiari a minoritătsloru, la 13-li di Sumedru 2017 shi ari nâdii câ va s-hibâ bâgatu tu practikii ashi cumu prindi.

Consillu a Armânjiloru caftâ a cratlui România s-lâ pricunoascâ a Armânjiloru identitatea a loru ahoryea – singura cali cari s-lâ da puteari s-lucreadzâ deadunu cu alantsâ armânji, trâ buna deadunubânari, trâ isihia shi irinea tu Balcanu.

Consillu a Armânjiloru dimândâ a cratlui Gârtsia s-pricunoascâ limba shi cultura a Armânjiloru ca parti nidispârtsâtâ di avearea/patrimonlu a ljei natsiunalu, culturalu.

Consillu a Armânjiloru dimândâ a guvernului ali Ex Ripublica Iugoslavâ Makidunia s- tinjiseascâ shi s-bagâ tu practikii apofasea ditu Constitutsiunea a cratlui, tu tsi mutreashti ndrepturli a Armânjiloru, shi s-aflâ căljiuri di finantsari trâ avigljearea a limbâljei shi a culturâljei a Armânjiloru.

Consilliu a Armânjiloru shi spuni cândâsearea câ Europa Deadunu/Unitâ easti singurlu yinitoru trâ populili autohtoni shi mashi ea poati sâ siyuripseascâ buna deadunubânari, tu irini shi akicâseari.

NICULAKI CARACOTA Prezidentu Consillu Armânjloru

Consillu Armânjloru / Council of Armâns–Decision for Reg. No.2325 on 17/07/2008 Tirana District Court President: Nicolas Caracota Tel. + Fax. 0033 147 30 25 92 / 0033 6858 73223 / e-mail: nicara@free.fr

Laisser une réponse