Mar 24 2016

Adzâ lali Iancu Perifan umpli 93 di anji

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:13 pm

Adzâ lali Iancu Perifan umpli 93 di anji.

S’bâneadzâ anji sânâtoshi sh hârioshi deadunu cu nicukira lui teta Geta sh cu tutâ fumealjia. Lire la suite de “Adzâ lali Iancu Perifan umpli 93 di anji”


Mar 17 2016

Negura

Catégorie : Minduiriadmin @ 9:18 pm

ELENA MANTSU-LENZ

Negura

Primuveara nu va s’yinâ anlu aestu.
Easti has unâ fiticâ tsi s’arushineadzâ, shi tradzi di fustanea a mă‘sa‘lj…
Unâ tahinimâ di Martsu, anda nidzeamu s’ducu featili la gârdinicâ, avea unâ negurâ groasâ, shi nu s’videa tsiva dininti… Lire la suite de “Negura”


Mar 13 2016

Mini si Matilda

Catégorie : MinduiriEditeur @ 8:59 am

“Suflitlu a meu ari a lui mistico, bana a mea ari a l’ei mistiryiu.” Felix Arvers.

Vâ pitrecu aestâ șcurtâ isturie cu mini și Matilda cu elpidha câ va s-aibâ hăiri ti ațel’i ți minduescu la uspițâl’ie și la cheadițl’i a l’ei, la zorea ta si-u țâni tu banâ suțata cu unu omu. Angrăpsii aestu text ca unâ turlie di apandisi la antribarea “potu s-hibâ soț oamińi cu minduieri ahoryea?” Lire la suite de “Mini si Matilda”


Mar 12 2016

Turcii kief-uiesc, grecii gesticulează, albanezii lucrează, aromânii fac comerţ cu lipitorile : 1860

Catégorie : IsturiiEditeur @ 9:16 pm

« Grecii (…) impun o dominare morală, poate chiar şi politică, tuturor acestor naţiuni din Orient, rămăşiţe neînsufleţite şi împrăştiate ale imperiului turcesc », scrie Henri Belle în introducerea cărţii sale Trois années en Grèce : 1861-1868-1874 apărută în 1881, aparent pentru a justifica faptul că le consacră o carte întreagă. In zilele noastre, o asemenea observaţie are darul mai repede de a îndepărta cititorul occidental interesat de istorie dar agasat de stereotipurile care caracterizează textele scriitorilor, diplomaţilor, arheologilor şi călătorilor occidentali de pe vremuri despre Balcani şi Orient. Totuşi aceste scrieri conţin deseori informaţii pertinente iar stereotipurile vehiculate merită să fie examinate mai atent, având în vedere că ele anunţă anumite stereotipuri de azi. Lire la suite de “Turcii kief-uiesc, grecii gesticulează, albanezii lucrează, aromânii fac comerţ cu lipitorile : 1860”


Mar 09 2016

SCANTEAU PIRMIFILI DI HORLI ARMANESHSTA

Catégorie : Habari/Newsadmin @ 10:06 pm

Un filmu multu mushat cu hoarili armaneshtsa adrat di MRT dir Makidunii.


Mar 02 2016

Dhoara aesta

Catégorie : Minduiriadmin @ 9:17 am

ELENA MANTSU-LENZ

Dhoara/Pishkeshea aestâ

Dhoara aestâ va tsânâ ti daima,/Dhoara aestâ nu va ti arâdâ canâ oarâ…“

Stihuri ditu unu cânticu alu Glen Hansard, unu cântâtoru irlandedzu.

Earamu la contsertlu a lui, stâmâna tricutâ, Frankfurt.

Nj-armasi tu minti aestu cânticu di unâ mushuteatsâ ahoryea.

Mi-adră s’minduiescu ti bana, cari nâ easti datâ di Dumnidză shi ti ahânti alti lucri tsi ti noi suntu ca di-aradhâ, ama ti cari prindi s’dzâtsemu daima „haristo“! Lire la suite de “Dhoara aesta”