Mar 17

Negura

Catégorie : Minduiriadmin @ 9:18 pm

ELENA MANTSU-LENZ

Negura

Primuveara nu va s’yinâ anlu aestu.
Easti has unâ fiticâ tsi s’arushineadzâ, shi tradzi di fustanea a mă‘sa‘lj…
Unâ tahinimâ di Martsu, anda nidzeamu s’ducu featili la gârdinicâ, avea unâ negurâ groasâ, shi nu s’videa tsiva dininti…
Mi minduiamu câ ashi easti sh’tu banâ, cându ai vârâ lucru nău dininti shi nu shtii tsi s’adari shi tsâ easti frixi ta s’nu adari tsiva alâthusitu.
Icâ, anda ai vârâ lângoari, shi nu shtii câtu va s’tsânâ shi ti’antreghi cându va s’anyiliceascâ diznou soarli, ta s’pots s’vedz limbidu diznău…
Negura easti mash tu suflitlu a nostru, prindi s’avemu curagiu s’neamu nâinti, s’tritsemu di gaileadz, shi deapoaea va s’iasâ soarli – atselu tsi da banâ shi lunjinâ.
Prindi mash curagiu s’avemu!

Laisser une réponse