Mar 02

Dhoara aesta

Catégorie : Minduiriadmin @ 9:17 am

ELENA MANTSU-LENZ

Dhoara/Pishkeshea aestâ

Dhoara aestâ va tsânâ ti daima,/Dhoara aestâ nu va ti arâdâ canâ oarâ…“

Stihuri ditu unu cânticu alu Glen Hansard, unu cântâtoru irlandedzu.

Earamu la contsertlu a lui, stâmâna tricutâ, Frankfurt.

Nj-armasi tu minti aestu cânticu di unâ mushuteatsâ ahoryea.

Mi-adră s’minduiescu ti bana, cari nâ easti datâ di Dumnidză shi ti ahânti alti lucri tsi ti noi suntu ca di-aradhâ, ama ti cari prindi s’dzâtsemu daima „haristo“!

Mi-adră s’minduiescu câ tse ari ahântsâ oaminji cari negu la contserti cându potu s’ascultâ muzica sh`acasâ? Tuts minats di idhia vreari, idyili yisi sh’idyia harauâ…

Cântâtorilji, bâneadzâ ditu aplauzli a oaminjiloru cari yinu s´lj´ascultâ, ashi cumu scriitorilji bâneadzâ ditu vrearea a adyivâsitoriloru.

Câldura ditu unâ salâ di contsertu easti mayicâ…

Adunâ oaminjilji tu unu locu sh’lâ da pistea ca suntu UNÂ…

Ti atsea yinu ditu altsâ câsâbadz, icâ craturi, di’alargu, ta s’veadâ cântâtorilji tsi lâ mâyipsescu suflitlu…

Efharisto, Glen, ti muzica!

Laisser une réponse