Apr 15

Vivlioteca Paris

Catégorie : Habari/Newsadmin @ 10:44 am

IMG_2667IMG_2634IMG_2623IMG_2615IMG_2611Dumânicâ, 10-li di Apriiru, Sutsata Armânjiloru di Paris (AFA) dishcljisi unâ vivliotecâ armâneascâ.

Vinirâ multsâ membri di la sutsatâ shi tricurâ unâ searâ musheatâ, cu piti armâneshtsâ (adrati di Cristina Trifon), cu yinu shi muabets ti anami.

Prota, fu yiurtusitu Iancu Perifan cari, la 24-li di Martsu, umplu musheata ilikii di 93 di anji.

Vivlioteca fu andreaptâ di Niculaki Caracota shi Nicolas Trifon. Cărtsâli furâ dhurusiti di N.Caracota, N.Trifon, fumealja Mantsu shi altsâ armânji cari bâneadzâ Paris. Suntu mashi cărtsâ armâneshtsâ: pi limba armâneascâ i cărtsâ tu limbi xeani cari zburăscu ti armânji.

S-ankirdâseascâ, lucru ambaru shi… câtu ma multsâ adyivâsitori ditu tutâ armânamea!

Laisser une réponse