Feb 07

Naua sutsatà armàneascà tu Ghirmànie

Catégorie : Habari/News,Sutsatiadmin @ 3:57 pm

Sâmbâtâ, tu 7-li di Shcurtu 2009, tu câsâbãlu Triberg/Ghirmânie ditu Muntsâlji Pâdurea Laie, s-andâmusirâ armânji ditu Ghirmânie tsi bâgarâ thimeiljlu la „Uniunea Makedonarmânjiloru ditu Ghirmânie“ (UMG). Loclu/Scamnlu, alishtei sutsatâ easti tu câsâb?lu München, aclo iu bâneadzâ sh multsâ armânji ditu craturli balcanitsi.

Scupolu a UMG easti s-facâ cânâscutu tu Ghirmânie limba shi cultura Makedonarmânjloru, s-andrupascâ alumta alântoru sutsati ditu Balcanu, cari tora s-adunarâ tu Consillu Armânjiloru, tra sâ-shi amintâ-ndrepturli tsi lâ si pricadu ca populu vecljiu cu unâ isturie, limbâ shi culturâ veaclji, cu ahândoasi zârtsinji tu Makidunia Anticâ.

Dupu tsi ULCA sh-ncljisi activitatea aoa sh unu anu, eara ananghi di unâ sutsatâ tsi s-ducâ ninti lucurlu anchisitu aua sh 25 di anji, s-ljia ligâtura cu mass-media, cu m?rlji romanishtsâ ghirmanji cari, cumu shtimu, di daima avurâ sinferu trâ limba sh cultura a noastâ.

Dupu arada di muabets tsi s-dizvârtirâ cu aestâ furnjie, muabets ligati di scupadzlji ti cari s-thimiljusi aestâ sutsatâ ditu Ghirmânie sh di cãljurli cumu s-hibâ amintats aeshtsâ scupadz, membrilji fundatori aleapsirâ cumândâsearea a UMG:
– Prezidentu: Iancu Puznava, cari bâneadzâ München
– Sicritaru: Niki Vantsias
– Trezorieru: Marius Caciauna
– Sicritaru culturalu ti Mass-Media: Elena Lenz

Ti controllu di finantsi ali sutsata, furâ aleapti Maria Caramihai Nutseanu sh Mariana Vantsias.
La aestâ andamusi di fundari a UMG loarâ parti sh oaspits ditu Frântsie, membri di la sutsata AFA di Paris.

S-ur?mu a nauâljei sutsati, “Uniunea Makedonarmânjloru ditu Ghirmânie”: „Lucru ambaru!“

tu 9-li di Shcurtu 2009, München
Iancu Puznava,
Prezidentu UMG

07.02.2009 – Triberg

Laisser une réponse