Jul 03

Minduita alu Goran Pushuticlu ti numa Consiliului armans/vlachs

Catégorie : HabariEditeur @ 5:51 pm

Pi frandza di internet TRA ARMANAMI alanci una habari di la Cunsilu-a Armanjlor. Habarea pi treili limbi, rumaneasca, angleasca shi frantseasca u ufiliseashti numa Consiliu (Council) armans/vlachs, anda easti zborlu ti Cunsilu, shi arman/vlach, anda easti zborlu ti Armanjlji.

Candu, shi cum vini pana la aesta alaxeari, shtiindalui ca, Cunsil u ufilisea numa makedonarmans/macedonarmans? 

Easti nauua numaseari definitiva?

Catse pi frandza-a sutsataljei sta nica numa makedonarmans/macedonarmans? 

Nu pistipseashti cumandusearea shi sicritariatlu ca prindi s-tinjiseasca armanamea cu niscanti limbidzari shi giueapisiri?

Ninti di putsan chiro la Sutsata Culturala Armaneasca fu una andamaseari la cari partitsipara activishtsalji shi cumandarlji dit diaspora ivrupeasca armaneasca, tsi fac parti shi dit Cunsilu. Nivelu di muabeti fu ca tu imisia TV Bravo, ai stil!, iu tu psefta filmari s-videa ca tinjisitlu Alixandru Gica eara nivirsit/nirvosu ca zori li tsanea farnurli shi u cumandusea muabetea. Tuts zbura ivrupeashti, ca pi mutata shi tu idghea oara shi nu s-angaldasea ghini ashi ca agonjea danasii cu mutrearea-a materialui video. “Acatsai” ama, s-avdu, ca poeta Kira Mantsu featsi una soi di mea culpa, dzasi ca “fu alatusea-a mea shi nji-u asum”. Nu pot sa spun di tamam, ma d-na Mantsu anji si pari ca zbura tsiva ligat di numa, shi s-parea naima nirvoasa, ca alji si afla una soi di cabatlachi tu-aestu sensu, sh-ma multu di partea-a d-lui N. Trifon. Canascutlu avtor sa shtii ca fu daima contra-a numaljei di makedonarman shi tuti alanti varianti, shi li catugursi public aesti idei.

Nu easti multu, pistipsescu, s-caftam s-na si aduca una limbidzari di partea a tsilor “mintits” tu aesti lucri shi luari di pozitsii. Easti nai ma ghini cumunicarea shi dibatlu s-hiba faptu aoa pi grupuri, ica prit cumunicati bagati pi frandzali a Cunsilu shi Tra Armanami, nu pirsunal, nu pi facebook, nu shi-au noima.

Cu tinjii,

Goran Pushuticlu

Laisser une réponse