May 18

Maria Pariza : « Democratsia nă da ndreptu s-alidzemu politica, ama identitatea nu-s giudică. I dată di Dumidză »

Catégorie : HabariEditeur @ 4:13 am

NU PISTUPSESCU CĂ AVEMU VĂRĂ CÂSTIGĂ CĂ NĂ AVINĂMU ARMÂNU CU ARMÂNU. FACU HAZI DI NOI DI TUTI PĂRȚILI XENJILI, nU PISTUPSESCU CĂ ARI VĂRĂ PUTEARI POLITICA RoMĂNEASCĂ TU STATLI BALCANITSI – CU OAMINJILI DI SHTIINSTĂ CARI ÎLJI TIMISIȚ MA S- NU ÎLJI DA DI MÂNARU ARMĂNJILI DI-TU AESTI STATI. Aua easti problema nu tu România. Tsi puteari s-aibă nă țară cari easti pi loclu 2, după Siria la emigrari ??? Atseali tsi li argumentats ca politică generală tri neoarmânism-pi bună ndriptati li știu shi li aducescu ma ghini românjili di câtu multsă armânji. Democratsia nă da ndreptu s-alidzemu politica, ama identitatea nu-s giudică. I dată di Dumidză – Noi himu anvitsats s-nă deghizămu -tu tuti statili – va s-minduimu shi aestă, ma-nclo di ți fatsi unu frati shi-altu frati. Nu shtimu tsi lu pindzi pi unu shi pi alantu la faptili politici – ma ahăntu lucru i amărtii s-nu aduchimu: CARI FATSI TSIVA TI ARMÂNAMI -DI LA NĂ POEZII PÂNĂ LA ȘTIINȚĂ – DOARI TI DÂNĂSEAREA ARMÂNEASCĂ. ASHE CĂ MINDUIESCU CĂ DI PI ARADA NEOARMÂNISMULUI – VA ERA MULTU MA MARI CÂSHTIGA SHI MINTIMENĂ – CÂSHTIGA MA S-ANSĂREAMU TI APĂRAREA AL SARAMANDU TI ATSEALI TSI SCRISI REVISTA 22 – VA S-ASPĂRA TUTS  – CĂ TSIVA NU ASPARI MA MULTU DICÂTU SOLIDARITATEA ARMÂNEASCĂ. CU LJIRTARI, poati nu-am driptati, mi minduii că văhi aestă avinari armânu cu Armânu va hibă vără tehni superioară – tra s-dănăsimu di tuti părtsili…

 

Laisser une réponse