Sep 14

Kira Mantsu : DZÃLILI A LITERATURÃLJEI ARMÃNEASCÃ : Belgrad, 9-10/09/2021

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 4:59 pm

Tu biblioteca a cãsãbãlui Belgrad s-dizvãrtirã “DZÃLILI A LITERATURÃLJEI ARMÃNEASCÓ. Iventulu fu andreptu di „Tsentrulu ti limba shi cultura a Armãnjiloru ditu Balcanu „Moscopole“ shi cu andruparea a Ministerlui di Culturã shi Informatsii a Ripublicãljei Sãrbia.

Viniri tahina fu spusã expo cu caduri a mãriloru scriitori sãrghi di arãdãtsinã armãneascã: Branislav Nushić, Jovan Sterja Popović, Alexandr Vućo, Koća Popović shi Borislav Pekić.

Dicsearã furã spusi doauli mãri antholoyii di poezii armãneascã di adzã, alãnciti Sãrunã shi Belgrad: „Avigljitori di zboarã“ (armãneashti-gãrtseashti, andreaptã di Kira Mantsu) shi „Limba teasã pritu eti“(armãneashti-sãrbeashti, andreaptã di Lila Cona).

S-adyivãsirã poemati ditu doauli antholoyii shi ditu noaua carti ali poetesa di arâzgâ armãneascâ Sofia Doku Arapaj.

Haristuseri a oaminjiloru cari lucrarã ti aestã musheatã dzuuã. 

Ndoauã caduri di la aestu aleptu iventu culturalu.

***

ZILELE LITERTURII AROMÂNE

La biblioteca orasului Belgrad au avut loc „Zilele literaturii armâne“. Evenimentul a fost organizat de „Centrul de limbă si cultură a Armânilor din Balcani, “Moscopole” si cu ajutorul Ministerului de Cultură si Informaţii al Republicii Serbia.

Vineri dimineaţa a fost deschisã expoziţia cu fotografii a scriitorilor sârbi de origine armâneascã: Branislav Nushić, Jovan Sterja Popović, Alexandr Vućo, Koća Popović shi Borislav Pekić.

Seara a avut loc lansarea celor douã mari antologii de poezie armâneascã de azi, apãrute la Salonic şi Belgrad: “Avigljitori di zboarã” (editie bilingvã armânã-greacã, alcãtuitã de Kira Mantsu) şi “Limba teasã pritu eti” (editie bilingva armânâ-sârbã, alcãtuitã de Lila Cona).

Lectura din poetii antologati si din recenta carte a poetei de origine armâna Sofia Doku Arapaj.

Laisser une réponse