Feb 07

Habari buna ditu Gartsie

Catégorie : Habari/Newsadmin @ 2:53 pm

Duruts Armânji,

ascultats aestu video: tu ahurhitâ shi tu bitisitâ!

S-bâneadzâ Armânlu cari nâ hârsi suflitlu cu ahtari dimândari!

Kira Mantsu

Laisser une réponse