Aug 08

Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori (1940) tu deportari (1951)

Catégorie : HabariEditeur @ 2:07 pm

HÂBARI : Hitsi câlisitsi cu harauâ s’yintsi la andamusea « Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori tu deportari » tsi va’s aibâ locu Timishoara di 9 tu 11 di yismâciunu 2016, ninti di dishcliderea sculiilor.S’nâ adutsemu aminti : Yismaciunu1940, Cedarea/Ncljinarea/Paradhusirea Cadrilaterului, fumeljli di colonishtsa armânji (yinitsi cu ahurhita anlui 1925) suntu mutats shi arâspândits tu tutâ România – niscântsâ di elj dânâsirâ Banat ; Cireshar 1951 deadun cu multsâ altsâ români, shvabi, sârghi… elj suntu deportats tu Bārāgan.

Tu programa alunshtui iventu suntu prividzuti ma multi lucri dupu cumu s’veadi ma nghiosu :

Una cârvane pritu hoarili armaneshtsi Dudeshti, Tomnatec, Sânnicolau Mare, etc, yu bânarâ armânji cari furâ deportats tu Baraganu tu anlu 1951. Andamusi shi moabetsi cu atsei tsi nica baneadzâ tu aesti hori. Deapoea, unu meeting la Societatea Timişoara (aclo yu inshi Proclamatsia Timishoara ditu 1990), cari s’aflâ tu Bastionlu dit mesea a Timishoaraei shi cari fu undzitu tora shi n’doi anji. Tutu la Societatea Timişoara, una njica expozitsie di caduri va sheadâ cât va’s tsâna evenimentul. Societatea strâxi s’nâ aproache, Smaranda Vultur va’s azburascâ tu ahurhita, ninti di deportatslji tsi vor tra si sâ ximistiripseascâ. Fâlcarea di Timishoara shi tuti alanti sutsati, shi atsea di Belgrad, va shibâ acljimate/câlisite.

Di yu vini idheia ? Aesta idhei easte una personalâ, mini shi Cristina ni minduimu câ tsi tricu mama ei (Zoia alu Cola alu Ombas ditu Slobozia) tu Cadrilateru shi tu Banatu shi ma amânatu tu Baraganu axizeashti s’hibâ avdzatâ. Comunitatea armânâ ditu România easte coorganidzatoarea a iventului andreptu Timishoara di Victor Enache shi di sotslji a lui di la Falcarea Timishoara.

Va vâ dāmu hâbari ti tutu tsi tsâni di cale, mâcari, shideari shi programa iventului va vâ le-aspunem pi aradâ.

Va ashtiptamu cu multâ harauâ aestâ toamnâ Timishoara sh hâristusimu tuts atsei tsi au sinferu s’nâ da apandisi ninti di 20 di agustu 2016.

victor.enache@gmail.com, cpassimatrifon@gmail.com,

nicolas.caracota@gmail.com, nicolas.trifon@gmail.com

 

Laisser une réponse