Sep 15

Armãnescu P.E.N. centru : preambul

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 12:52 pm

Armãnjlli nu suntu ‘’ nai ma vecljul populu’’.

Vãrnu nu lu strigã.

Ama, noi  bãnãmu tu lumea aestã di multu lungu chiro, ahãtu lungu trã s-videmu multi natsiuni cari vinirã pi Peninsulã Balcanicã, niscãnti mash tricurã pritu elu, nisãnti mashi s-trapsirã tu alti locuri .

Niscãntsã di atselji tsi vinirã aoa, armasirã tu Balcanu.Azã, noi bãnãmu deadunu cu elji.

S-cjieamã , luomu parti  tu tuti lucrili,  u bãnãmu bana shi li ampãtsamu tuti  lucãrli  di banã cu vitsinji anoshtsã : ‘’ tu bunlu shi tu arãulu, tu lãngoari shi tu sãnãtati’’.

Noi vãrnãoarã nu avemu ahurhitã polimu, nitsi cu vitsinjli anoshtsã, nitsi cu vãrã altu populu di parti. Noi , vãrnãoarã nu avum anostru Statu-natsionalu ; noi bãnãmu arȃspȃndits tu multi staturi. Ama, Statlu anostru , Patrida anoastrã easti Limba anoastrã. Di la Latina, zborlu a Amirariiljei di Roma, zborlu armȃnescu s-misticã nai ma multu cu limba greacã, ama shi cu limbili a Slavunjori, Arbineslji shi Turtsãlji.

Arãdzli  a Armãnjloru iara suntu unù substratu di la Antichitatea shi Crishtinitatea.

Noi avemu muzicù anoastrã, literaturã shi artã anostrã.Poati cã vã  si parȃ ca alãvdari cãndu  spunemu ca vitsinlji a noshtsȃ ampȃrmȃtarȃ nisȃanti lucri  di la noi shi artȃ anoastrȃ azȃ fatsi parti  di la memoria ntreagã di Balcanlu di azã.

La iubileilu di unȃ sutã di anji al PEN, asotsiatsia nai ma chibãrescã a scritorloru ditu lumea ntreagȃ, noi intrȃmu tu aestã aleaptã Organizatsii, cu scopolu s-u avigljemu Limba, Literatura, cultura, Patrida anostrã.

Existentsia anostrã.

Laisser une réponse