Jun 28

Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019

Catégorie : HabariEditeur @ 2:49 pm

Tinjisiti soatsa, tinjisits sots, Tinjisits membri Consiliului Armânjiloru sh Consiliul tinerilor armânji, Cumândasearea CA vâ câliseashti ti unâ Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019.

Ti unâ ma bunâ coordonari di lucru sh informari, câlisimu sh reprezentantsâlji CTARM cari va nâ aspunâ minduierli tsi li au sh amintarli tsi li avurâ.

Arâdâpsimu ma-nghiosu aghenda di cuvendâ trâ Andamusea Gheneralâ CMA di 10 di Agustu 2019:

 • Giuiapi ti activitatea CA tu madatlu 2014-2019;
 • Giuiapi ti catastisea finantsiarâ CA;
 • Cuvendzâ andicra di yinitorlu CA;
 • Cuvendzâ ti cathi Farâ membrâ CA;
 • Prezentari ti activitatea CTARM sh pripuniri di conlucrari cu/tu CA;
 • Alidzearea cumândâseariljei CA ti naulu mandatu 2019-2020;
 • Pripuniri ti andridzeari di unâ andamusi Muscopole tu 2020, la dzatsi anji dila porta andamusi tu anula 2010;
 • Pripuniri ti andridzeari di unâ manifestatsii Strasbourg cu furnjia 22 anji dila Ricomandarea 1333/1997 a CE, dinintea APCE la 3-4 di Sumedru 2019;
 • Diversi.
  Pâlâcârsimu Sutsatili / Farili membri tu consilu s-dâmândâ numirlu di membri tsi va ljia parti la aestâ andamusi sh ma s’aibâ sh alti pripuniri ti aradha di lucru.

Pâlâcârsimu tuti sutsatili membri sâ s-mindueascâ shi s-yinâ cu pripuniri trâ naua cumândâseari CA.

Nikulaki Caracola

Laisser une réponse