May 08

8-li di Maiu 2013 : Zborlu alu Costa Canacheu, tu Parlamentu (HabAr O8.05.2016)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 7:52 am

8-li di Maiu 2013 – 8-li di Maiu 2016: 3 anji di anda Parlamentul ali Românii deadi psiflu (votlu) ti unu nomu (nomlu 176/2013 ti alâcsearea a nomlui 299/2007, tu tsi mutreashti românjlji di iutsido) tsi easti contra a andrepturiloru a omlui.canacheu

Pritu nomu s-exiyiseashti tsi va s-dzâcâ textul “românji di iutsido” = “oaminjlji tsi suntu parti a filonlui lingvistic românescu tsi bâneadzâ nafoarâ di sinurli ali Românii, fârâ dyeafurauâ di numa cu cari suntu cljimats: armâni, armânji, aromâni…făşeroţi, macedoromâni, macedo-români, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, macedo-armânji”.
Psiflu (votlu) tricu ashi: 293 voturi pro, 2 voturi contra shi 5 tâsneri.
Zborlu alu Costa Canacheu, tu Parlamentu, tu atsea dzuuâ: “Va vâ dzâcu că vâ voi shi, sigura, va-nj amintu diznău numa a meauâ di Armânu, Macedo-vlah, di Rrâmânu, di Fârshirotu. Va-nj amintu diznău numa, di itia că aestu nomu, aprucheatu adzâ Bucureshti cu mash 2 voturi contra, easti contra a tutâloru nomuriloru ditu Evropa, a cărtsâloru tsi zburăscu di andrepturli a omlui, a cărtsâloru di la Consiliu ali Evropâ, a tutâloru atsiloru luyurii tsi chivernisea a noastâ li vulusi pânâ tora. România, pritu delegatsia la Consiliul ali Evropâ ari ahurhitâ, andrupâtâ shi aprucheatâ Recomandarea 1333 tu tsi mutreashti limba shi cultura a Armânjloru. Adzâ, voi lj -“vâtâmats” pi Aromânji, Rrâmânji, Farshirots, Cutsovlahi, Armânji, i cum mata lâ dzâtsets aclo tu nomu shi-lj numâsits: români di iutsido. Cari va s-dzâcâ, voi hits români sh-mini escu român di iutsido. Nu, domnjiloru, cultural shi lingvistic hiu român, aua mi amintaiu, aua anvitsaiu. Di arâzga etnica hiu Armânu. Aesta easti naevea, aestu easti averlu sh-averlu va s-iasâ tu migdani. Hârioshi s-vâ vedu sh-vâ dzâcu nica ‘nâ oarâ: vâ voi!”
Florentina Costea

Laisser une réponse