Feb 28 2020

Aromânii din Slobozia (Viorel Craciun)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:55 pm

Primii aromâni au venit în Slobozia în jurul anului 1940 din Cadrilaterul romanesc. În primii ani, pentru ei aceste locuri constituiau mai mult un traseu de tranzit către Tulcea și Constanța, dar dupa anul 1953 au început să se stabilească și aici, proces care s-a încheiat în jurul anului 1960.

Lire la suite de “Aromânii din Slobozia (Viorel Craciun)”

Feb 15 2020

Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 11:14 am

Deadun cu Vladko Dimov (al Dibrean), Goran Kostov (Pushuticlu) caftara titluri di cartsa shi di articuli ngrâpsite di Stoica Lascu cari s’ufiliseascâ numa di « români balcanici » tu loc di numa di « aromâni ». Una mare ciudie !

Lire la suite de “Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!”

Feb 12 2020

A aparut « Etnograful Tancred Bănățeanu și aromânii » în Datina, n° 70 (februarie 2020), pp. 18-23.

Catégorie : CulturaEditeur @ 7:03 pm

În forma PDF articolul este disponibl la : https://cctb.ro/wp-content/uploads/2020/02/datina70-site.pdf?


Feb 12 2020

Tancred Bănățeanu (1922-1987)

Catégorie : CulturaEditeur @ 4:29 pm
Arhiva de imagini MŢR : N°. inv. 3, filmul nr. 1388 din Clișotecă.
Lire la suite de “Tancred Bănățeanu (1922-1987)”

Feb 12 2020

Alexandru Gica : Armânjlji – Figures and facts

Catégorie : IsturiiEditeur @ 9:06 am

Au ananghi armânjlji di unâ isturie a lor? Pot sâ-shi angrâpsească armânjlji isturia a lor? Atselj tsi angrăpsiră ti dhisculia ta s-angrăpseshtsâ isturia a armânjlor, dzâsiră câ armânjlji suntu multu arâspândits ( zburârâ ti elefteria a lor, ti mobilitatea a lor), câ easti zori sâ-lj ducheshtsâ (ca armânji) câ tse nu pots sâ-lj aledz di miletsli ninga cari bâneadzâ. Nu pots sâ-lj aledz, câ tse elj nu si-alasă vidzuts ca armânji. U adarâ niscânti ori câ suntu mintimenj (ca instinctu di conservari), alti ori di oportunismu. Fură zugrăpsits ti cameleoni, ti homo balcanicus, ti minoritari tsi trecu di majoritari, miletea maia ditu Balcan. Atsea câ nu au duchearea a chirolui (tsi angreacă ahât multu tu isturie) easti nica un ambodyiu. 

Lire la suite de “Alexandru Gica : Armânjlji – Figures and facts”

Feb 07 2020

Marius Teja despre situatia actuală a aromânilor (Sinopsis, 25 februarie 2018)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 1:49 am

Pornind de la recenta recunoastere a armânilor/vlahilor ca minoritate nationala în Albania, Marius Teja semneaza în Sinopsis (Balkan Investigative Reporting Network) o frumoasa si echilibrata prezentare a situatiei aromânilor din Balcani. Probabil involuntar, fotografia cu scaunele goale care ilustreaza articolul sugereaza refuzul oficialilor români si greci de a discuta serios problema recunoasterii unei limbi si a unei culturi minoritare transnationale care se afla în pericol de disparitie…


Feb 06 2020

Kira Mantsu : Tainted Heroes di Cornelia Golna pi armãneashti !

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 6:03 pm

Adyivãsiiu cartea stã-vearã, tu limba rumunã…U aveamu loatã la Pãnãyirlu di carti di Bucureshti iu fu pãrãstãsitã.
Ama, ashtiptamu s-u “cãntu” pi armãneashti ti atsea cã shteamu cã Maria Bara lucra la armãnipseari. 

Lire la suite de “Kira Mantsu : Tainted Heroes di Cornelia Golna pi armãneashti !”