Oct 07 2016

Ayiu Andoni di la Iezerlu

Catégorie : HabariEditeur @ 10:04 am
Ayiu Andoni s-amintă la anlu 1628, Ianina, tu unâ fumealj armânească. Pârintsâlji a lui furâ Iani shi Stana. Andoni u clirunumsi zânatea a afen-sui shi si featsi prâmâteftu. Vini Tsara Româneasca la anlu 1648, ta s-adarâ emburlâchi aoa. S-curdisi Râmnicu Vâlcea. S-ansură cu Despina shi avu unu ficioru, Mihali, tsi s-featsi preftu.

Lire la suite de “Ayiu Andoni di la Iezerlu”


Oct 02 2016

Zborlu al A. Gica ti pârâstisearea di carte adratâ la cafinelu Agora di Constantsa tu 27.09.2016

Catégorie : HabariEditeur @ 1:08 pm
Martsâ, 27 di Yismăciun, earam Custantsa ti pârâstâsearea a cartiljei ditu soni angrăpsită di Nicolas Trifon. Andamusea fu moderată di Enache Tusha. Zburârâ autorlu, Maria Pariza, Mihai Gârtsu (pro-rector la Universitatea Ovidius di Custantsa; easti armân) sh-mini.
 Ma nghios putets s-ghivăsits unâ shcurtâ prilipsi ti zborlu a meu, tsi vru sâ scoatâ tu padi cum s-amintă textul alu Trifon.

Lire la suite de “Zborlu al A. Gica ti pârâstisearea di carte adratâ la cafinelu Agora di Constantsa tu 27.09.2016”