Aug 08 2016

Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori (1940) tu deportari (1951)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:07 pm

HÂBARI : Hitsi câlisitsi cu harauâ s’yintsi la andamusea « Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori tu deportari » tsi va’s aibâ locu Timishoara di 9 tu 11 di yismâciunu 2016, ninti di dishcliderea sculiilor. Lire la suite de “Armânjii ditu Banatu : ditu mutari cu zori (1940) tu deportari (1951)”