Jan 25 2010

Dinastia Makedonjloru

Catégorie : Habariadmin @ 9:31 am

Tru unâ cuvend? di ma ninti, dzâtseamu câ zborlu « makedonu », (tsi zugrâpsea ditu kirolu alu Alexandru unu populu di picurari, tsi bâna maxusu tru munti sh tritsea unâ ban? alâcsitoari di locu/migratoari), lu afl?mu pânâ tu eta 11, ligatu di dinastia / fumealjia Makedonjiloru (867 – 1056).

Atselu cari bâg? thimeljilu alishtei dinastii, fu Vasili Protlu cari agiumsi amir? tru anlu 867.

Sinferlu a nostru ahoryia ti aiestu amir? vini dupu tsi adyivâsimu câ desi numa di prota, sumu cari fu cânâscutu, eara di “Vasili Makedonlu”, s-pari câ arâzga lui dealithea s-tradzi ditu unâ fumealji di vâsiljeadz armeni (ditu Armenia).

Ninti s-ahurhescu s-dizvârtescu lunga cali, ninga nibitisitâ, tru cari fârâ s-voi intraiu, prindi s-dzâcu câ di cumu ânj intrarâ tru minti dauli zboarâ di cari adushu aminti ma-ndzeanâ, « makedonu » sh « armeanu », dauli ligati di unu singuru omu, unâ pustâ di hirbeari nu mi alâsa arâhati.

Cumu potu s-sheadâ deadunu dauâ zboarâ cari suntu ahântu alargu, ma s- minduimu la orighini, la kiro, la locu ?

Cu aiestâ minduiari ahurhiiu s-caftu tutu tsi s-anyrâpsi ti Vasili Protlu sh ti dinastia / fumealjia a lui.

Lire la suite de “Dinastia Makedonjloru”