Dec 29 2008

Protlu Forum ti Problemi di Minoritati

Catégorie : Habari/Newsadmin @ 11:34 am

Sumu apanghiulu UNO ( United Nations Organization ), tu 15-li shi 16-li di Andreu 2008, s-dizvârti Geneva / Helvetie, protlu Forum ti Problemi di Minoritati ( United Nations Forum on Minority Issues ) cu thema „Minoritãts sh Ndreptulu la Educatsiuni/Praxi“( „Minorities and the Right to Education“ ). La aestu Forum, iu loarâ parti expertsâ tu problemi di minoritati di iutsido, ditu tutu laolu, ditu Evropa, America, Africa, Australia, Asia, cumu sh reprezentantsâ ditu multi minoritãts, Armânamea fu reprezentatâ di unâ parei di trei inshi : Prezidentulu CA Yiani Mantsu, Vitseprezidentulu CA Steryiu Samara sh Grâmâticlu Gheneralu Niculaki Caracota. Dãmu ma-nghiosu zborlu tsânutu di Niculaki Caracota cumu sh interventsiunea oralâ alu Yiani Mantsu, orighinallu shi apridutsearea pi armâneashti. Lire la suite de “Protlu Forum ti Problemi di Minoritati”