Feb 19

Transtsendentalu

Catégorie : Minduiriadmin @ 11:03 am

 

Câsâbălu ari ananghi di aeru ta s’adilje…

Tsi ari hoara daima, nu ari câsâbălu ama, mea, bâneadzâ, sh’ashi shi oamenjlji, deadunu cu elu.

Imnâ câtâ nâinti, arucâ sclotsâli, fârâ sâ s’kearâ…

Di iu yinu, câtâ iu negu?

Suntu has unâ cupii di oi, cu capitli aplicati, imnâ dinâpoea a picurarlui. Ama iu easti elu, picurarlu?

Nu s’veadi pi câljiuri, nitsi tu dukenji, ica tu cafineadz…

Tu bâsearicâ? Poati câ Picurarlu, Papu Dumnidzâ, easti dealihea aclo.

Prindi mash s’tsâ dishcljidz inima shi s’Lu caftsâ, s’Lu avdzâ.

S’dzatsi câ Elu nâ si-aspuni pritu anghilji cari, tu arada a loru, s’aspunu pritu muzicâ.

Tu unâ dzuuâ di Schurtu, curmati di cali, ni-aprukemu di bâsearicâ s’ascultămu muzica di orgâ…

Cari s’mata minduieashti tu dzuua di adzâ s’caftâ isihia aclo?

U câftămu tu alti lucri shi nu u-aflămu iuva…

Ama, dealihea, easti, prindi mash s’u caftsâ!

Shi, cumu cilimeanjli au inima kiskinâ, ashi s’aproaki di muzicâ… canda au vidzutâ anghilji…

Au suflitli dishcljisi sh’ashi poati s’intrâ isihia tu trupurli a loru.

Suflitlu a loru azboairâ câtâ tseru, ancljidu ocljji shi s’hârsescu tu somnu di vrearea a Domnului, di haraua tsi lâ u pitrecu anghiljilji.

Tu aestu chaos ari isihie…

Prindi mash s’dishcljidz usha shi s’intri.

Dumnidzălu ti aproachi ma s-Lu caftsâ.

11-li di Shcurtu 2016

Laisser une réponse