Feb 15

Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 11:14 am

Deadun cu Vladko Dimov (al Dibrean), Goran Kostov (Pushuticlu) caftara titluri di cartsa shi di articuli ngrâpsite di Stoica Lascu cari s’ufiliseascâ numa di « români balcanici » tu loc di numa di « aromâni ». Una mare ciudie !

Nchisii di la una muabeti ali prufesoara Maria Pariza ti una carti a prufesorlui Stoica Lascu, cari ari tu titlu “Romanii balcanici”. Dzasi tinjisita d-na Pariza ca na umplu cu ahtari titluri shi ca va s-hiba bagat minstru. Aesta cu ministru, nu pistipsescu ca s-ashteapta naslu, ca aza oaminji tu ilichii shi pensioneri di veaclji moda nu la da ahtari tesi. Ahtari pozitsii tu eta di aza la da a oaminjlor tiniri, tsi nu shtiu di lucru sh-di carti, ma shtiu mash di carni shi multu s-fura.Ama ca na umplu di ahtari titluri, ie, dealihea easti.

Deadun cu Vlatcu al Dibrean caftam titluri di cartsa shi di articuli ta s-adram una biani (cumparatsii), di cati ori baga aesta numa shi di cati ori u-alasa nanaparti.

Am tsi biani s-fats, nu s-poati, ca taha easti programat, na vatama (sh-tora anda-i pensioner!) cu Rumanjlji balcanits. Dau ma-nghios una lista, ahat cat patum s-u bagam pi cali, ma sigura ca suntu shi alti. Nu-ari altu avtor, s-pari, tu tuta ngrapsearea ti armanami, cari s-ufilisi ahat multu aesta numa ti Armanjlji.

 • Atacuri ale „agenţilor grecismului” împotriva românilor balcanici din Macedonia Otomană (1903-1911), în Constantin Buşe, Ionel Cândea (editori), Studii de istorie(Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – Secţiunea de ştiinţe istorice şi arheologice. Muzeul Brăilei „Carol I”), IX: In Honorem Professoris Constantin Buşe Octogenarii, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2019, pp. 651-772
 • Românii balcanici (aromânii şi meglenoromânii) – în percepţia unor călători englezi şi învăţaţi germani din Secolul Naţionalităţilor, în „Destin românesc”. Romanian Destiny. Revistă de istorie şi cultură. Serie nouă, XIV (XXV), nr. 3-4 (109-110), 2019, pp. 29-41.
 • Românii balcanici în lumina „Scrisorilor din Macedonia” (Publicate în „Românul dela Pind” din 1905), în Constantin Buşe, Ionel Cândea (editori), Studii de istorie (Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – Secţiunea de ştiinţe istorice şi arheologice. Muzeul Brăilei „Carol I”), VIII, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2018, pp. 411-511.  
 • Mărturii de la începutul secolului al XX-lea (1903-1914)privind existenţa aromânilor/românilor balcanici în Statele Unite ale Americii, în Eusebiu Narai (coord.), Rigoare – Adevăr – Valoare. Omagiu Prof. Univ. Dr. Radu Păiuşan. Coordonator: Lect. univ. dr. …, Editura Universităţii de Vest (Colecţia Tabula Gratulatoria), Timişoara, 2017, pp. 118-159   /332 pp./. 
 • Documente arhivistice relativ la prezenţa în Dobrogea a românilor balcanici (1895-1950), în „Analele Universităţii «Ovidius» din Constanţa. Seria Istorie”. „Annals of the «Ovidius» University of Constanţa. History Series”, 12-13, 2015-2016 [2017], pp. 63-183.
 • Intelectuali transilvăneni, moldoveni şi „aurelieni” despre românii din Balcani (anii ’30-’40 ai secolului al XIX-lea)Transylvanian, Moldavian and “Aurelian” Intellectuals about the Romanians from Balkans (30s-40s of the 19thCentury), în „Annals of Romanian Academy of Scientists. Series on History and Archaeology Sciences”, Volume 8, Number 2, 2017, pp. 5-27, 28-50.
 • Documente diplomatice privind chestiunea religioasă a românilor balcanici(1910-1912). Întrevederea (,,particulară”) a lui N. Batzaria cu Patriarhul Ioachim al III-lea,în „Patrimonium”. Revistă Română de Studii Istorice şi Interculturale, I, nr. 1, 2017, pp. 208-261.
 • From the Romanized Population to Vlachs/Aromanians/Balkan Romanians, în „Revue Roumaine d’Histoire”, Tome LVI, Nos. 1-4, 2017, pp. 33-57.
 • Românii balcanici în Dobrogea. Două studii şi mărturii arhivistice inedite. Cu două scrisori către aromânii din judeţele Constanţa şi Tulcea. Lucrare tipărită cu prilejul primului Congres Naţional al Istoricilor Români (Cluj-Napoca, 25-28 august 2016), Editura Etnologică (Colecţia de Istorie), Bucureşti, 2016 /276 pp./. ISBN 978-606-8830-04-9
 • Stoica Lascu (coord.), Marian Zidaru, George Lascu, Românii balcanici(aromânii şi meglenoromânii) în Arhivele Naţionale Britanice (1850-1950)(Societatea de Cultură Macedo-Română), Editura Etnologică (Colecţia de Istorie), Bucureşti, 2016 [L+246 pp.] /296 pp./; facs., il.   /29×21,5/ ISBN 978-606-8830-14-8                 
 • The Balkan Romanians in Reports of Some Romanian Travelers (1882-1914), în  „Annals of the University of Craiova. Analele Universităţii din Craiova. History. Istorie”, Year XXI, No. 2 (30), November 2016, pp. 61-75. 
 • Aromâni şi meglenoromâni/români balcanici jertfiţi pe altarul luptei „pentru Neam şi Limbă” – de la profesorul-martir Ştefan Mihăileanu la părintele-martir Haralambie Balamace (1900-1914), în Sfinţi, eroi şi martiri. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice. Ediţia I 9-13 septembrie 2015 (Mitropolia Ardealului. Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus. Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”. Universitatea „Tomis”, Constanţa). Coordonatori Cdor conf. univ. dr. habil. Olimpiu Manuel Glodarenco, Prof. univ. dr. Paul Bocănete, Editura Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Bucureşti. Editura SITECH, Craiova, 2015, pp. 281-300. 
 • The Situation of the Balkan Romanians reflected in „Revista Macedoniei” Magazine (Bucharest; 1905-1906), în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie”, XIX, No. 2 (26), 2014, pp. 43-74.
 • De la population romanisée aux Valaques, Aroumains, Roumains balkaniques, în Poмaниcтикa и Бaлкaниcтикa. Зборник на трудови во чест на проф. д-р Петар Атанасовпо повод 75 години од животот. Во редакција на Мирјана Алeкcocкca-Чкaтpocкa и коредакција на Јоана Хaци-Лeгa Хpиcтocкa. Edited by Mirjana Alekoska-Chkatroska. Co-edited by Joana Hadži-Lega Hristosk (Универзитет „Св. Кирил и Методиј” Скопје. Филолошки факултет „Блаже Конески” Скопје), Скопје, 2014, pp. 377-428.
 • Elements of Romanian Spirituality in the Balkans – Aromanian Magazines and Almanacs (1880-1914), în Iulian Boldea (ed.), Studies on literature, discourse and multicultural dialogue. Section Jurnalism, Arhipeleag XXI,Târgu Mureş, 2013, pp. 14-35. 
 • The constitution of the dimensions of Balkan Romanianism in the perception of the society of the Danubian Principalities (first half of the XIXth century), în „Valahian Journal of Historical Studies”, 18-19, 2012-2013, pp.  83-110.
 • Românii balcanici în paginile „Gazetei Transilvaniei” [1878-1913]. Volum îngrijit de Emil Ţîrcomnicu, Stoica Lascu, Editura Etnologică, Bucureşti, 2012 /304 pp./.   
 • Aşezarea românilor balcanici în sudul Dobrogei (1913-1940) – cauze, împrejurări, efecte, în Stela Cheptea (coord.), Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu (Academia Română-Filiala Iaşi. Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană) (col. Românii în istoria universală – vol. 141), vol. I, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, pp. 222-289.                                       
 • Însemnătatea naţional-culturală a revistei aromâne („a românilor din Imperiul Otoman”) „Lumina” (1903-1908), în R. Stănciugel, E. Ţârcomnicu (coord.), În căutarea adevărului pierdut. In Memoriam prof. Gh. Zbuchea, Editura Etnologică, Bucureşti, 2009, pp. 50-142.
 • Problematica românilor balcanici în viziunea şefilor de partide şi a liderilor de opinie (1878-1914), în V. Ciobanu, S. Radu (coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”), vol. IV, Techno Media, Sibiu, 2009, pp. 12-30.
 • Documente privind mişcarea naţională a românilor din Meglenia (1904-1916), în „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria: Teologie”, nr. 1, 2007, pp. 174-233
 • Românii balcanici în Dobrogea (până la Primul Război Mondial), în Horia Dumitrescu (coord.), Omagiu istoricului Constantin Buşe(Muzeul Vrancei), Editura Pallas, Focşani, 2004,  pp. 215-25
 • Împroprietărirea românilor balcanici în Cadrilater. Avanpost al ţării, adăpost al fraţilor, în „Dosarele istoriei”, VII. nr. 1 (65), 2002, pp. 28-40.
 •  Românii balcanici în percepţia societăţii din Principate – în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Sorin Şipoş (ed. şi coord.), Etnie. Naţiune. Confesiune – pledoarie pentru o cercetare interdisciplinară(Universitatea din Oradea. Seria Istorie. VIII), Editura Universităţii, Oradea, 1996, pp. 58-66.
 • Şcoala Ardeleană şi românii balcanici (I-II), în „Tomis”, XXXI, nr. 1 (306), ianuarie 1996: 13; nr. 2 (207), februarie 1996, pp. 13, 15.
 • Pe urmele românilor balcanici, în „Almanah BTT”, f.a. [1988], pp. 67-72.

Post Scriptum : Lu-adusim prufesulu shi tu Machidunii la simpozion, s-veada cum suntu Armanjlji aclo, ca suntu pricanascuts tu Constitutsii, ca au ndrepturi ca mileti ahorghea etc., s-veada maca vara di elji ashi sh-dzasi. Mintea, nu sh-nu, nu sh-alaxi. Goran Pushuticlu

Nota redactiei Trâ Armânami : Dintre acest 26 articole semnate de Pr. Doct. Univ. Stoica Lascu doar unul, eventual doua, au aparut în publicatii periodice din strainatate. Una la Skopje, cealalta la Chisinau, editata însa de Institutul cultural român. 24 articole au aparut în România. Numai 7 la Bucuresti, în schimb ce 15 au aparut în provincie : la Constanta, Braila, Suceava, Timisoara, Focsani, Tîrgu Mures, Cluj, Craiova si Sibiu.

9 réponses à “Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!”

 1. Compayee a dit :

  Aveți cartea asta f. interesantă?

  https://books.google.ro/books?hl=ro&id=TOGgAAAAMAAJ&dq=Puiu+Dumitru+Bordeiu+…miscarwa&focus=searchwithinvolume&q=Grecia
  Autor mascat. Cum oare se poate avea un dialog cu persoane incapabile sa-si asume spusele!

 2. Compayee a dit :

  Stoica Lascu are dreptul să își prezinte opiniile, ca și Dv. de altfel. Nu e corect să doriți ca să monopolizați adevarul.
  Aromânii continuă sa fie divizati între tabara pro română și cea filo greacă. Am impresia ca Dv. apartineti celei din urmă deși nu recunoasteti acest lucru. Haide să fim onești si să ne recunoastem opțiuniile. Să ni le asumăm fără disimulări. Stoica Lascu, spre cinstea lui, o face…
  Armânami.Org : Autor mascat. Cum oare se poate avea un dialog cu persoane incapabile sa-si asume spusele?

 3. Compayeee a dit :

  Dl. Lascu are dreptul să se considere Macedo-Român, aidoma străbunilor lui. Vă deranjează faptul că nu e un renegat?
  Armânami.Org : Autor mascat. Cum oare se poate avea un dialog cu persoane incapabile sa-si asume spusele?

 4. Grecofil a dit :

  “Romani balcanici” se refera la “daco-romanii” din Dobrogea, Dobrogea fiind singura parte a Romaniei care se afla in Peninsula Balcanica, adica la sud de Dunare.
  Aromanii, megleno-vlahii, istro-vlahii nu sunt (daco)-romani.

 5. Albanophile a dit :

  Armanii/aromanii, megleno-vlahii, istro-vlahii nu sunt (daco)-romani.
  “Romani balcanici” se refera la “daco-romanii” din Dobrogea, Dobrogea fiind singura parte a Romaniei care se afla in Peninsula Balcanica, adica la sud de Dunare.

 6. Compayee a dit :
 7. Elinofil a dit :

  “Romanii balcanici” sunt doar “daco-romanii”/”dacoromanii” din Dobrogea. Dobrogea e singura parte a Romaniei situata in peninsula Balcanica.

 8. Neagu Negoiu a dit :

  Singurii români balcanici sunt așa zișii daco-romani din Dobrogea ca unică parte balcanică a României.

 9. Editeur a dit :

  Autre mascat, dar perseverent în prostie!

Laisser une réponse