May 24

Arada a limbiloru

Catégorie : Minduiriadmin @ 11:24 am

Arada a limbiloru

Cathi limbâ ari mirakea a ljei.

Avuiu tihea s’anvetsu dauâ limbi anda earamu njicâ: armâna – limba di dadâ shi româna – limba di la sculii shi di nafoarâ.

Deapoea, tu sculii, anvitsaiu anylika(engleza) shi yalica (franceza) sh’cama amânatu, italiana di la Alarguvidearea (cumu musheatu dzâsi unu armânu ditu Gârtsii ti tiliviziuni!).

Anda intraiu la facultati ahurhiiu ghirmana, limba a cratlui tu cari bânedzu adzâ.

Cu doauâ feati acasâ, tsi li zburăscu mashi armâneshti, suntu momenti cându ânj yini s’ufilisescu ma multi limbi.

Armâna armâni limba di suflitu, ti hârseri.

Deapoea ghirmana, ti distsiplinâ shi niscânti ori anylika cându mi anvirinedzu…

Adhivâsiiu unâ oarâ câ limbili suntu has ushi ti culturili a oaminjiloru. Dealihea ashi easti!

Shi hiu multu hârioasâ câ azburăscu ahtări limbi musheati!

Cathi limbâ ari nustimada a ljei, muzica a ljei shi mirakea a ljei.

S’nu li kiremu, s’li crishtemu cu vreari, anda crishtemu unâ lilici ahoryea icâ unu cilimeanu tsi ari ananghi di noi daima!

Sh-ma multu, s-avigljemu Limba di Dadâ, cari easti, cumu dzâshiu ma-nsusu, limba di suflitu…

 

Elena Mantsu-Lenz

Laisser une réponse