Oct 30 2009

Cantic polifonicu fârshirotescu

Catégorie : Habari/Newsadmin @ 11:15 pm

Ti tuts atsei tsi au mirachi di limba shi cantitsili armaneshtsa.


Oct 30 2009

OASPI LA DZÂLILI A CULTURALJEI ARMÂNEASCA 2009

Catégorie : Sutsatiadmin @ 5:24 pm

Az? easti 5 di sumedru, 2009 sh-tinjisita a mea ânveast? Irina sh-featsi chiro s-angrâpseasc? pi computer cum na priimn?mu sh-cu cari n? prividzum la trei simpozioani.
Tora, az? ishii di la lucru niheama cama ayonja, eara tricut? sihatea di 18. Mi priimnaiu niheam? pit ubor, hâidipsii mushatslji cânj a dzinirnjui. Mi adunaiu cu nipoata Marta, cari easti clasa a 2-a sh-dapoaia intraiu ân cas?. Nafoar? easti un chiro bunu ti shideari tu ubor, sum aumbrata di ayinje. Intrai ân cas?, mi dizlaxiiu. ânj loai stranj ti shideari s?r?sit, mi laiu pi mânj sh-tu fats?, anj loaiu nâscânti yimishi tu unu phiat sh-cându minduiamu s-iesu dinintyea a casâljei iu am loc ândreptu ti shideari p?shâlâchi, ia c?-nj vini di la lucru sh-tinjisita a mea ânveast?. Nâ lom doilji ciniili sh-ishim s-mâc?mu nafoar?. Lire la suite de “OASPI LA DZÂLILI A CULTURALJEI ARMÂNEASCA 2009”


Oct 09 2009

Arhiva TV-Radio Makedonia

Catégorie : Habari/Newsadmin @ 1:54 pm

rmPi site-lu TV-Radio Makedonia aflats la sectsia Arhiva pisti doaua suti di video andreapti di Yioryi Shutaru. Aua putets s-videts sh-avdzats andamusi i festivali andreapti di multi sutsati armaneshtsa dit tut Balkanlu.

A noaua na loua multu harii emisia adrata di redactsia armaneascsa di Republika di Makidunii ti Dzua Natsionala la 23-05-2009 tu Republika di Makidunii

Tip: atseali dip tu soni video suntu pi frandza dit soni. Antsapats aua!