Apr 22 2008

Carti di puizii

Catégorie : Sutsatiadmin @ 11:38 am

Apruchem hâbarea câ unâ carti di puizii fu ascoasâ Cumanova tru anlu 2005. Cartea iasti bilingvâ, puiziili suntu tuti tradusi pi armâneashti. Aflats aua cuperta cartsâeljei i niscântii puizii. Lire la suite de “Carti di puizii”


Apr 18 2008

Andamusi tri minoritatsli ditu Gartsii

Catégorie : Habari/Newsadmin @ 11:48 am

La 17 di Aprilu s’tsanu Bruxelles una andamusi andreapta di Parlamentulu Europeanu tri minoritatsli ditu Gartsii. Sutir Blets sh Costa Canacheu na cafta s’nidzemu Bruxelles s’reprezentamu Armanjii ditu Europa. Ica ad-hoc (cumu avemu huia s’adramu di naima multi ori) caftamu s’tsanemu unu njicu zboru s’na canoasca sh la Bruxelles, ashi cumu adramu pana tora la Strasbourg la Consiluilu a Europaljei.
Fara s’voiu s’catayursescu pi vara, minduiescu ca iasti ghini s’himu ma aproapea unu dialantu sh s’na caftamu sinferlu a nostru pisti tutu iu putemu s’agiundzemu, sh maxusu aclo iu agiutorlu angreaca mamultu. Va pitrecu tru atashamentu zborlu tsi’lu tsanui (andreptu aclo tu sala iu s’tsanea andamusea) pi frantseashti, sh cari lipsea s’tsana mash 3 minuti di oara.
Niculaki Caracota Lire la suite de “Andamusi tri minoritatsli ditu Gartsii”