Feb 12

Alexandru Gica : Armânjlji – Figures and facts

Catégorie : IsturiiEditeur @ 9:06 am

Au ananghi armânjlji di unâ isturie a lor? Pot sâ-shi angrâpsească armânjlji isturia a lor? Atselj tsi angrăpsiră ti dhisculia ta s-angrăpseshtsâ isturia a armânjlor, dzâsiră câ armânjlji suntu multu arâspândits ( zburârâ ti elefteria a lor, ti mobilitatea a lor), câ easti zori sâ-lj ducheshtsâ (ca armânji) câ tse nu pots sâ-lj aledz di miletsli ninga cari bâneadzâ. Nu pots sâ-lj aledz, câ tse elj nu si-alasă vidzuts ca armânji. U adarâ niscânti ori câ suntu mintimenj (ca instinctu di conservari), alti ori di oportunismu. Fură zugrăpsits ti cameleoni, ti homo balcanicus, ti minoritari tsi trecu di majoritari, miletea maia ditu Balcan. Atsea câ nu au duchearea a chirolui (tsi angreacă ahât multu tu isturie) easti nica un ambodyiu. 

Altu cheadicu easti stăvrusit di tuts cari cilâstâsescu s- angrâpsească isturie: pots s-dzâts cum fu dealithea tricutlu? Ratsional, apandisea easti negativă. Nu pots si zugrăpsehtsâ cum furâ lucurli tamam. Ti atsea, di multi ori, tricutlu easti sufsit, imaginat. Tsi vrui nai ma multu tu aestâ carti fu s-nu- lu arâd ghivăsitorlu, s-nu-l cicârdâsescu di minti, s-nu-lj dau minti. Va s-videts aspusi ma multi theorii ti cathi lucru ma ndilicat. Hits lefteri s-apândâsits la antribărili ma greali ditu isturia armânească. Cum armânjlji au multâ personalitati shi tsân multu la idheili a lor, ânj pari câ aesta easti calea nai ma naturală ta s-angrâpseshtsâ isturia a armânjlor. Tut ca unâ tinjseari ti personalitatea tsi u au armânjlji, apufusii ta si aspun câtu cama multi isturii personali (ti tadi sh tadi armân). 

Aestâ carti nu easti angrăpsită dupâ nomurili „academitsi”. Vrui s-u angrăpsescu ti omlu di „aradhă”. Va s-videts tu soni cărtsâli tsi li ufilisii (bibliografia). Nu ufilisii noti, tamam ta s- hibâ ma efcula ghivăsearea a cartiljei. Cathi capitol easti pârâstâsit tu unâ formă cât ma aplo. Dupâ itsi capitol yini unâ sectsiuni di „themi” iu suntu aspusi ma multi informatsii shi cărtsâli tsi lipseashti ta s-hibâ mutriti di cari va ta sâ shtie ma multi ti tadi subiect. Tut aclo suntu hipti multi antribări ti ghivăsitori. 

Câ tse limba armânească easti importantă ti identitatea armânească, cilăstăsii ta sâ-lj disfacu a ghivăsitorlui orixea ti zborlu armânescu. 

Angrăpsii ti pârintsâlji a mei, ti sotslji a mei sh-ti atselj tsi au mirachi ti isturia armânească. Mini vrui mashi s-vâ dzâc un pirmith shi am nădia câ nu vâ arâsh. 

Autorlu

PDF : http://anveatsaarmaneashti.com/upload/eveniment/The%20book-%20Armanlji%20-figures%20and%20facts.pdf

2 réponses à “Alexandru Gica : Armânjlji – Figures and facts”

  1. Caravan a dit :

    Alexandru Gica: un individ cu mutră de țigan slinos. Tuciuriu. Un ‘machedon’ țărănoi, ca majoritatea dintre voi de altfel. Nu m-ar miră sa poarte ciorapi de plastic cu sandale.

    Cu asemenea specimene vreți sa va afirmați identitatea de ‘armânj’?
    Sunteți jenanți…

  2. Editeur a dit :

    Ce curajosi sunt cei care se ascund sub pseudonime!Anonimatul este însa relativ iar rasismul, cum este cazul dumneavoastra, poate justifica o cercetare mai amanuntita!

Laisser une réponse