Nov 26 2009

Di iu, di cându, di cari ?

Catégorie : Minduiriadmin @ 12:23 am

Tu kirolu ditu soni, multsâ di noi, sh nu mash tinirlji, nâ antrib?mu di iu yinimu, di cându himu, di cari mileti nâ trâdzemu.

La aesti antrib?ri furâ dati apandisi di multi ori cu ayunjisealâ, sh maxusu atumtsea cându yini zborlu di loclu iu n-apreasimu, Makedonia, shi tsi nâ leagâ di popullu alu Philip sh Alexandru.

Naima multsâ di atselji cari anyrâpsirâ trâ noi, nâ cânâscurâ ditu frâmturi di informatsii cari furâ sh eali adunati di la oaminji cari, i tricurâ pritu locurli iu bâna a noshtsâ, i li-adyivâsirâ ditu isturii ma nali i ma veclji. Cumu cunushtearea armânea niheamâ dipârtoasâ, vârâ di ljei nu putu s-adarâ unâ zuyrâpseari ahândoasâ. Lire la suite de “Di iu, di cându, di cari ?”