Jul 13 2020

« Şcoala primară trebuia să fie una ‘’aromânească’’, susţin încă unii, poate cu drept cuvânt » (S. Ţovaru, 1934)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 3:06 pm
Bucureşti, 1934, Tipografia « Cultura », str. Câmpineanu, 15, 117 p.

Încercând să-mi fac o idee mai precisă despre Dr. S. Ţovaru, de acum înainte Simeon Ţovaru pentru mine, el îmi apare ca un fel de honnête homme, în limitele desigur ale contextului balcanic si mai ales românesc în care el a evoluat. 

Lire la suite de “« Şcoala primară trebuia să fie una ‘’aromânească’’, susţin încă unii, poate cu drept cuvânt » (S. Ţovaru, 1934)”

Jul 09 2020

Simeon Ţovaru (1900-1974) de vorbă cu fiul său Dinu Ţovaru (I)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 3:56 pm

„Adevărul e ca fierul roșu; aplicat la vreme, el ustură și doare, dar ajută și vindecă. Vom recomanda deci acest tratament drastic și în chestiunea macedoneană”, scria doctorul Tașcu G. Trifon în broșura publicată în august 1909 cu titlul Congresul românilor otomani ținut la Bitola (Monastir). Observaţia era desigur corectă însă chiar dacă au existat încercări de a urma un asemenea îndemn, timpul a fost prea scurt pentru ca ele să ducă la un rezultat consecvent. Epilogul celor două războaie balcanice, pacea de la Bucureşti din august 1913 a anulat prerogativele armânilor asigurate de statutul de olah milet obţinut în 1905. Două decenii mai târziu, un tratament similar va fi formulat şi argumentat pe larg într-o carte intitulată Problema şcoalei româneşti din Balcani. Născut la Malovishte ca şi Taşcu G. Trifon, tot medic şi el, autorul cărţii, S. Ţovaru proceda la rândul lui la o critică « usturătoare şi dureroasă » a politicii statului român în Balcani şi a celor care au aplicat-o la faţa locului în domeniul cheie al învăţământului. 

Lire la suite de “Simeon Ţovaru (1900-1974) de vorbă cu fiul său Dinu Ţovaru (I)”

Jul 06 2020

Cocu/leştii : de la Vlaho-Clisura la mahalaua clisureană de la Craiova

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:32 pm

Pornind de la o amplă documentaţie şi de la surse epistolare inedite, Magda Stavinschi a publicat o monografie  intitulată Nicolae Coculescu, o viaţă printre stele, care grupează diverse date interesante despre ascendenţii aromâni ai acestui personaj bine cunoscut în vremea sa (1866-1952), fondator al Observatorului astronomic din Bucureşti, partizan al adoptării calendarului gregorian în România, fruntaş liberal şi, printre altele, « papist » – s-a convertit “oficial” în 1925 la catolicism sub influenţa monseniorului Ghika.

Bucureşti, Editura Eikon, 2016
Lire la suite de “Cocu/leştii : de la Vlaho-Clisura la mahalaua clisureană de la Craiova”

Jun 28 2020

Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti (iconografie)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 11:02 am
Ana Maria Narti, critic de teatru la Contemporanul, la sfârsitul anilor ’60 în ajunul instalării în Suedia unde va fi aleasă deputată în Parlament.

Pe tata îl chema Dumitru, obișnuia să semneze Dumitru V. Narti, numele de la mijloc era Virgil. Pe bunica [mamamare] o chema Parascheva, numele de fată Metta. Constantin Narti, Cocea, care a fost diplomat la Praga, era fratele mai mare al tatălui meu, unchiul Cocea, foarte iubit de noi copiii…

Lire la suite de “Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti (iconografie)”

May 27 2020

Alexandru Gica : 23 di Maiu, Isturii

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 8:07 am

Laolu armânescu poati s-bâneadzâ ca pânâ tora: ma multi retsele tsi, niscântiori, si stăvrusescu. Tră armânearea tu bană a armânjloru easti importantu ca tuts atselj tsi nica doru tră isnafea a loru si-află simboluri comune tră tuts shi unu planu tră tut laolu.

Lire la suite de “Alexandru Gica : 23 di Maiu, Isturii”

May 25 2020

23 di Maiu – Dzuua Natsionalã a Armãnjlor

Catégorie : Isturii,Minduiri,Videoadmin @ 9:17 pm
23-li di MAIU 2020 – "YIURTII ALTÂ TURLII" 23-li di Maiu: isturii

23-li di MAIU 2020 – "YIURTII ALTÂ TURLII"23-li di Maiu: isturii

Publiée par 23 Mai – Ziua Naţională a Armânilor/Dzuua Natsionalã a Armãnjlor sur Samedi 23 mai 2020
Lire la suite de “23 di Maiu – Dzuua Natsionalã a Armãnjlor”

May 24 2020

Nikola Minov : Câ tse nu tuts Armânjlji yiurtusescu 23 di Maiu ti dzua a loru natsională?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 4:14 pm

Aesta easti unâ antribari la cari pot s-apândâseascâ mash atselj armânj tsi nu vor si-u aproachi aestâ dzuâ ca dzua a loru natsională. Pânâ tu soni easti apofasea a loru shi au furnjili a loru tră aestâ apofasi. Ama ca istorianu voi s-intru tu njedzlu la aestâ problemă shi s-vâ u spunu minduiarea a mea câ tse niscântsâ Armânj, sh-maxus Armânjlji ditu Grâtsie, nu aproachi 23 di Maiu ca dzua a loru natsională. (Nikola Minov priadus pi armâneashte Alexandru Gica)

Lire la suite de “Nikola Minov : Câ tse nu tuts Armânjlji yiurtusescu 23 di Maiu ti dzua a loru natsională?”

May 24 2020

Nikola Minov : Why don’t all Aromanians celebrate May 23 as their national day?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 3:57 pm

My answer:

This is a question that can be answered only by those Aromanians who do not want to accept this day as their national day. Ultimately it is their decision and they have their reasons for it. As a historian, though, I will try to get to the core of this particular problem and share my opinion why do some Aromanians, and more particularly the Aromanians in Greece, reject May 23rd as their national day.

Iana Mihailova with Nikola Minov on the National Macedonian TV (Vlashka Redaktsia)
Lire la suite de “Nikola Minov : Why don’t all Aromanians celebrate May 23 as their national day?”

May 23 2020

Zuua Natsionalâ armânjlor : Ti tsi natsionalâ ?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 9:28 pm

Idheia câ armânjlji suntu unu populu ahoryea, altâ soi di populili cu cari bâneadzâ, nu easti nauă, nitsi la elj, nitsi la atselj ninga cari bâneadzâ (identitatea easti daima ligatâ di alteritati). Idheia yilipseashti unâ mirachi a loru ta si s-aspunâ tu migdani shi aspuni ananghea ta s-da giuiapi. Aestu lucru nu alănci aseara. (N. Trifon, priadus pi armâneashte Alexandru Gica)

Lire la suite de “Zuua Natsionalâ armânjlor : Ti tsi natsionalâ ?”

May 23 2020

Ziua naţională a aromânilor : de ce naţională ?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 7:10 pm
23 mai 2020, cu Thede Kahl, Nikola Minov & Alexandru Gica

Ideea că aromânii constituie un fragment anume al populaţiei sud-estului european care este şi alceva decât celelalte fragmente cu care ei convieţuiesc nu este nouă : nici la ei, nici la cei cu care ei sunt în contact, identitatea fiind nedisociabilă de alteritate. La ei, această idee corespunde unor frământări,  dorinţei de a se afirma, deseori necesităţii de a se justifica, care nu datează de ieri sau de alaltăieri. (Nicolas Trifon)

Lire la suite de “Ziua naţională a aromânilor : de ce naţională ?”

« Page précédentePage suivante »