May 31

Pirmit armanescu

Catégorie : admin @ 9:21 pm

Radzatinji

di Custandini (Dini) Trand

Ore ‘nji dzasi dada di ahantu chiro s’negu s’ved horili dit Makidunii…

Dupa vara trei dzali di cali agiunsh tu una hoara ashtirata pi una dzeana di munti…

Muntream n’astanga…n’andreapta …nu videam var lai omu…hoara dip far di oaminji…Ore, iu s’hiba aici oaminji dzash mini tu mintea meau..?

Ma nitsi nu bitisii minduita ca vidzui cata bitisita di cali una moashi. Shidea  mardzina di cali sh’ canda mutrea cata dzeana di munti.

-O la muma ! grii mini, iu sunt oaminjilji? Catse hoara easti goala?

-Cuu, lai ficioru ali mumi  ‘nj gri nasa cu ocljilji anlacramats, ia, shedu aua n’cali di cama di dau njilji di anji sh’ tut ashteptu nicuchirilji dit hoara si’s-toarna dit munti.

Cand avdzai, dzashu tu mintea meau ca vahi easti fudzita di minti…Ea canda nj’achicasi minduiarea sh’dzasi ninga unoara , cu boatsea ma sanatoasa

-Di cama di dau njilji di anji fudzira tuts tu munti sh’ mi alasara mini s’mutrescu hoara.

-Ama tsi cafta tu munti di ahants anji? antribai mini cu multa nipistupseari.

-Cuuu, lai curbani muma! S’dusira sh’ mi alasara …ma capsi s’dzaca alti zboara ca lji si ‘nicara tu gurmadzu, sh’acatsa s’planga…

-Muma! grii mini…nj’si featsi njila di nasa cum u videam ca plandzi, stai rahati! Ia, tora va negu tu munti sh’va ts’lji aduc tuts acasa.

-Cuuu lai ficioru ali mumi ! Ashe s’ts-agiuta Dumidza! A s’ti bashi muma, sh’nj’acatsa capu cu ‘ndauli manji sh’mi bashe tu franti .

-Ia, easti ‘na mulari atsia tu ubor ‘nj dzasi muma….s ‘ts da muma sh’un trastu cu pita sh’na cumata di cashu, sh’na ploschi di apa aratsi.

Aista muma nu easti dip fudzita di minti dzash mini tu mintea meau.  Mi alinai pi mulari sh’ luai calea cata munti.

Agiunsh tamam candu dipuna soarili sh’ canda vra si s’ascunda dupa una un top di munti.

Nu dipunai ghini di pi mulari s’nj-ashteru s’macu niheama pita candu, tsi s’nji veada ocljilji ….sh’ nu pistipseamu tsi vedu….Cama ‘nclo di mini …sum un pom ca uscatu…era un om cu capu’ntrocu sh’ cu cicioarili ‘ndzeana….ma ‘nclo di elu altu…sh’ alts ma’nclo….ore nu pistupseam tsi videam….’nj fricam ocljlji ma tut atsa videam …una paduri di oaminji cu capu’ntroc sh’ cu cicioarli ‘ndzeana…dzashu ca naca li videam ashe di foami… ma era tuti di alihira..

Ore, mi sculai di aco di iu iram, mi aprucljai di protu tsi era sum pom…sh’u’l trapsh di cicioari di scoasi capu din ‘ntrocu…

-Ore cari esti tini di mi carteshti? antriba omu..

-Ore tsi fats atsia? antribai mini cu nipistupseari ca tsi videamu…

-CAFTAM RADZATINJI…dzasi elu …Avem aua di cama di dau njilji di anji tsi caftam radzatinji…sh’ aflam multi ma nu shtim cari sunt atseali bunili…

-Ore, Crishtine, dzashu mini, tsi li vrei radzatinjili?  Ia, amu mini pita …trastu easti ‘nplin di pita di la muma Vanghea.

-Ore, nu caftam radzatinji ti macari…caftam radzatinjili a noasti di la straaushi, ca tricura cama di dau njilji di anji sh’ninga nu li shtim radzatinjili ; s’ amisticara cu alti radzatinji sh’ nu li udusim dotu …

Candu avdzai tsi dzasi…cadzui  niheama pi minduiari…

-Asculta aua! dzash mini, mini vinju s’va dzacu ca shtiu iu sunt radzatinjili. Acljiam’lji tuts nicuchirilji s’dipuna tu hoara …Va’s va-ashteptu la bisearica…

Ancalicai pi mulari sh’mi turnai tu hoara sh’ chindurii la bisearica.

Candu agiunsh la bisearica ira ca piscutidi…Videam stealili cum acatsara  s’chindiseasca tserlu cu lunjnji… alti ma mari alti ma njits sh’ canda tuti ‘nj fatseau cu oclju..

-Nu-am oara mini ti voi tora, dzashu mini taha zburinda cu eali, va’s-fatsem muabeti altoara!

Intrai nuntru tu bisearica sh’ ts’nj vidzura oclilji nu pistupseam…Tuta bisearica ira amplina cu tseri apreasi…

Ore cai li apreasi aisti tseri…? Cai li tsani apreasi? dzash tu mintea meau cu ciuduseari….sh’cum shideam ashe chirut tu minduiari…avdzai una boatsi… ma tsi boatsi… ore canda ‘nj bumbunidza Dimidzalu tish in capu…Ore mi tricura sudarili pi tuti partsili…sh’inima s’nj s’asparga tu cheptu di ahanta bateari..

-Cari eshti tini atsia? canda bumbunidza ‘na boatsi tu urecljli a meali; sunt cama di dau njilji di anj di candu nu baga varu cicioru tu aista bisearica!

Tora mini tramburam niheama ca nu videam var tsi zbura; avdzam mash aista boatsi …Mutream di avigara s’vedu cai greashti ma videam mash aumbri tsi canda s’avinau cand pi un mur cand pi alantu…

-“Fa-ti gioni! Fa-ti gioni! Fa-ti gioni!” grii mini cata mini!… ca‘nj vinira tu minti zboarili al papu…

-“Ficioru-al papu, ‘nj dzatsea elu sh’mi giuca pi dzinunclji.  Cashti di ts’intra frica vloara , di itsido, s’dzats di trei ori: fa-ti gioni!

Ore, sh’cu mintea la zboarili al papu dzashu” fa-ti gioni “di trei ori, sh’ca pit minuni ‘nj fudzi frica. Mi feciu gioni sh’ nj’u feciu boatsea ma ahandoasa sh’grii:

-Ore, cai greashti? Iu eshti ca’s ti vedu? Cari esti tini? Tsi cafts aua tu bisearica?       -Mini escu preftu Vasili! dzasi elu, ma ninga nu’l videam. Escu preftu di cama di dau njilji di anji tu aista hoara, ma nicuchirilji fudzira tu munti ca s’cafta RADZATINJILI, sh’mi alasara aua ca s’mutrescu bisearica.

“Mari ciudii tsi s’fatsi”…dzatseam mini tu mintea meau…Muma mutreashti hoara sh’preftu bisearica…sh’alants nicuchiri cafta radzatinji…

Candu avdzai ca easti preftu ali hoari canda mi harasii niheama sh’lji grii:

-Ama iu eshti?  Yinu s’ti vedu!

-Lai ficioru, dzasi preftu, mini murii di multu…mash boatsea aramasi di mini! Murii di foami, ma boatsea neadzi ninga! Biricheavits! Boatsea’nj neazdi di cama di dau njilji di anji.

Candu avdzai aisti zboara…giunamea meau di la papu s’tuchi di dipu!  Acatsai napoi s’trambur…Mini tu una bisearica goala…cu njilji di tseri apreasi…cu aumbri  tsi s’avinau pi mur…cu una boatsi tsi canda bumbunidza..una boatsi tsi zbura cu mini..! “Bo. Bo, Bo…iu agiunsh mini?” ‘nj-dzatseam tu minti,…ma dzashu napoi di trei ori: fa-ti gioni!

-Ore prefte, ma catse murishi di foami? Ia, easti una muma atsia tu hoara. Anjia nj’ul umplu trastu di pita.

-Ah! dzasi boatsea, vahi dzats ti muma Vanghea. Lai ficioru, muma Vanghea si spigiura s’nu calca tu bisearica di candu’ lj supsi capra.

-Ore, tsi ari a s’faca capra cu tini sh’cu bisearica, dzashu mini ciudusitu.

-Atsa capra, dzasi preftu, s’landidza, sh’muma Vanghia ‘nj gri s’negu cu carutsea taha s’u facu ghini! Neshu mini s’vedu capra, u ghivasii, feciu carutsea…ma digeaba…capra mi mutrea tish canda eram var tsapu fudzitu di minti sh’pan’ tu soni supsi; sh’di atuntsea muma Vanghea nu vra s’mi veada.

Nitsi nu bitisi preftu isturia cu capra, candu usha di la bisearica s’discljisi…sh’cai s’vedu tu pragu di bisearica…? Ira muma!

Muma shidea tu pragu di ushi ma nu baga cicioru tu bisearica…S’videa ca ira ca aspumata sh’adiljia ca greu…

Candu u vidzui, mi lo haraua ca ved un om…ca di atsa boatsi mi-avea loata lahtarea…sh’mi silighii cata nasa.

-Muma, muma! aurai mini cu harau, cum di vinish aua?

Mutri cata mini ma nu putea s’scoata var zbor. Adiljia ninga cu greu…Mi lo di mana sh’mi trapsi n’afoara dit bisearica…

-Lai ficioru a li mumiii! mizi gri nasa sh’mina manjili canda vrea s’s-zburasca cu eali… S’toarna nicuchirilji dit munti! sh’pan’ s’nj- adun mini mintea… ca nj-avea fudzita di dipu aco nuntru tu bisearica, muma cadzu ‘mpadi ca vara pita nifapta.

-Muma, muma! grii mini sh’acatsai taha s’u scolu…ma nasa ici…ira dusa..

-“Ore tsi s‘nji facu?”, sh ‘nji vini tu minti s’negu s’lji grescu a preftui Vasili. Mi silighii cata usha di la bisearica, ma dapoia ‘nj vini tu minti ca aco ira mash boatsea tsi bumbunizda… Chindurii asparatu sh’mi turai cata muma…

-“Ore ts’nj patsai!”dzashu mini sh’mi loara napoi sudarili…

Mi -aplicai niheama sh’u batui muma pi fatsa ca sh’cum sh’bati vintu primuveara frandzili…sh’mash catu tricu niheama di oara ….sh’acatsa muma s’sh mina ocjljli.

-Tsi’nj vedu ashe ca steali!..mizi s’uschira muma…Ore ‘nj vinea s’plangu di harau cadu ‘lji-avzai boatsea. Nu shtiam catse, ma nji si alichi mult inima di aista muma.

-Muma! Sunt steali di’alihea! dzashu mini..mash ca tini erai fudzita niheama ca s’li vedz cama ghini… sh’ bagai budza pi aradeari…Eshti ghini ?  u-antribai mini sh’u agiutai si’s-baga pi cicioari.

-Ghini escu, ma nu’nj eram fudzita iuva! ‘Nj vini niheam ca milii, ca ‘nj-escu moashi ma, ghini escu! Ti vidzu muma ca tratseai calea cata bisearica sh’ vinju cuampatra s’ts dzacu ca dipuna nicuchirilji, sh’ teasi mana sh’ deadzitu mutritoru cata dzeana di munti…

Mutrii sh’mini cata aco…ore sh’tsi s’vedu? Una ralu di lunjnji canda cura dit munti tamam cata hoara…

Mutream sh’mi ciuduseam di mushuteatsa tsi u videam…Mutrii cata steali…mutrii napoi ralu di lunjinji…ore s’videa ca sh’cum dipunara stealili dit tseru…sh’luara calea cata hoara…Nj’s-parea ca iram tu’n yisu..

Muma, vahi mi vidzu ca eram ca chirutu sh’ dzasi:

-Uh, s’tsi faca muma! Tsi eshti ashe ca fudzitu? Ia! atselji sunt nicuchirilji tsi dipuna muntili… Cati sh’ unu poarta ‘na tseara apreasa ‘ntru mana…

Mini eram ninga chirutu tu atsea mushuteatsa di lunjnji…ma u-antribai cu boatsea ciudusita:

-La muma! Cum di danasira atseali tseri cama di dau njlji di anji?

-Uh, s’tsi faca muma! gri nasa, sh’acatsa si’sh andreapta padyeaua ca era ca shutsata di la atsa cadeari…Atseali sunt tseri armaneshti! Nu s’astingu vloara putes…! TSEARA ARMANEASCA NU S’ASTINDZI VLOARA ! bumbunidza boatsea li mumi ma laiu ca atsea a preftui, sh’mutrea cata zeana di munti… sh’ocljlji canda lji si-apreasira ca dau tseri. Nitsi n-apuca chealea s’nji si faca ca di cacotu… candu muma ‘sh tura fatsa cata bisearica sh’aura…”sh’nitsi BOATSEA ARMANEASCA NU CHEARI VLOARA” sh’napoi lji si-apreasira ocljilji ca dau tseri. Nitsi nu bitisi zboarili muma ca s’avdza una ca bumbunidzari tsi vinea di cata nuntru di bisearica….sh’una ca lunjina, tsi mi urghi, ishe pit firidz….”Vahi anyie preftu” dzashu mini tu minti…sh’napoi mi luara sudarili…”fa-ti gioni” dzash di trei ori…

Mutream muma sh’nu pistupseam tsi avdzam …tsi videam…tsi nu videam… Discljishu gura s’dzacu tsiva ma armashu cu ea discljisa…

-Curbani muma! dzasi nasa, cu una boatsi dultsi, canda cat s-avea sculata dit som, ancljidi-u gura s’nu aratseshti ca bati liva aratsi…

“Moashi, moashi ” dzash mini tu mintea meau..”ma shtii di li ticaneashti..”.

Ma, dzasi ghini muma. Batea una ca liva aratsi di cata munti….ma tsi ciudii…acatsai s’avdu zboara…canda li purta vintu sh’li dipuna tu hoara ca una carvani tsi’sh dipuna agalea ghiumili anplini di lapti…

S’avdza ca un canticu …eeeeeee…sh’cum shideam ashe cu urecljli pi vintu… mi  agudi una pala sanatoasa tish tu ureacljea di n’andreapta  sh’ nj dipuna una cumata di canticu…

“Eeeeeeee…Oh, la steauo, moi catu banash,

Dza’nj straaushilji iu lj’angrupash?

Voi s’li duc niheama apa,

S’lj-antrebu moi, cai mi- ar blastamata!”

Eeeeeeeee….”

Nu bitisii ghini s’aduchescu zboarili ca mi agudi napoi ‘na pala sanatoasa di vintu tish tu ureacljia di n’astanga sh’ nj dipuna ninga ‘na cumata di canticu…

“Eeeeeee…Oh, la steao du’nj mi napoi

La amelji munts sh’ la ameali oi

Aco iu sh’ Alexandru s’featsi

Si’lj duc sh’ alui ‘nheam apa aratsi…!”

Eeeeeee…”

Ore, nj’deadari lacranjli sh’ nj’ascunsh fatsa s’nu mi veada muma ca plangu…ma muma mi-aduchi, mi lo’mbratsa, nj’ashtearsi lacranjili cu palmili a ljei crapati di chiro… sh’nj dzasi:

-Tini ficioru a li mumi eshti mult durut ficioru… sh’mi bashe pi franti.

Tora, canda u vream muma …canda nu u vream..Mintea ‘nj ira dip amisticata ca tartsili tsi li amistica papu di li dadea la pravds.

-Muma, dzash mini, tora ca s’toarna nicuchirilji, fudz acasa  s’badz chirchelu s’fats pita…Mini va’s’lj-ashteptu aua la bisearica. Fudzi muma cata casa.

Mini mutrii cata usha di la bisearica, feciu carutsea sh’intrai ”Tsi s’hiba s’hiba” dzashu mini…”Va’s-negu ninti..”

-Iu eshti prefte? grii mini mutrinda di avigara…Tserli irau tut apreasi, ma lunjina lor era cama yiulucioasa…Aumbrili canda s’tuchira tu lunjina…sh’videam murili canda sh’purtau cu fala frestsali cu Sfints…Tish tu analtu mutrea cata mini Hristolu…

-Aua escu, avdzai ‘na boatsi…ama alta soi di boatsi, ma dultsi, ma aprucljiata…Ghini vinish tu bisearica!

Ore, aramash cu capu’nzeana sh’nj tricu una ca furnicatura dit capu pan’ tu cicioari…Era tish canda’nj grea Hristolu.Vream s’nj-aplecu capu ma nu puteam…canda mi tsinea Hristolu spindzurat di oclji-a lui…

-Nu ti-aspari gione! Mini escu! Preftu Vasili! Fa carutsea sh’mutrea cata aua, cata altaru.  Feciu carutsea sh’canda mi silighi Hristolu sh’mutrii cata altaru.

Ciudii, ciudii..sh’napoi ciudii! Ma aista era MINUNI! Videam n-andreapta di altar unu dialihea preftu…Mutrea dip ca aush. S’videa ca l’u-avea calcata sh’batuta ghini pricili a chirolui …Ore, di cati ori mi-acatsara sudorili di candu vinju tu aista hoara…ca tora mi-acatsara napoi…silighii di pi mini vara tsintsi kili…

-Ama, tini canda ….acatsai mi s-grescu, ama preftu nj’ul-curma zboru…

-Aduchescu…dzasi elu, escu tu mintea tau; candu vinish prota …aflashi mash ‘na boatsi…Atsa boatsi ira a strapapu a melu Vasili… Mini iram tu munti cu nicuchirilji dit hoara…ma mi turnai ma agonja pi una cali ma shcurta.

Candu avdzai, gura ‘nji si discljisi sh’armash mutu…ma elu zbura ninti…

– Aua, noi u-alasam boatsea di la un la alantu…Atselji tsi s’duc cata Dumidza ,ninti tsi’s ducu, u-alasa boatsea acasa,  s’na mutreasca casili,horili,biseritsili; u-angrupam omu cu multa tanjii, ma  boatsea nu lji ‘u-angrupam… u tsanem ca ‘na nastimata..Sh’ashe, boatsea noasta…boatsea armanjlior, nu chiru pan’ tora…baneadza namisa di noi…Nitsi lunjina nu si’astindzi! Ashe easti aua la noi, la armanjilji dit Makidunii….Sh’atsa boatsi tsi u ai tini, dzasi elu … nu easti a tau…easti a pap’tu, a tat’u ica ali dadi a tau…ca sh’elji di aua dit Makidunii u-ar luata boatsea…

Mini, ninga cu gura discljisa…. Nu puteam s’u-ancljidu…Li beamu zboarili a preftui canda beam una cupa cu apa aratsi….Ma cum shideam di ascultam preftu, canda acatsa bisearica s’trambura…avdzam mulari tsi bateau locu sh’canda s’aprucljiau di bisearica…

-Agiunsira nicuchirilji! ‘lji-dzashu mini a preftui, sh’ishei n’afoara.

Pan’ s’ies mini …bisearica s’anvigara di suti di oaminji …alts ninga pi mulari, alts apucara s’discalica. Una amari di lunjinji u-fatsea bisearica s’yiuluseasca ca vara nastimata tu lunjina di soari…

-Oaminji bunj! bumbunizda boatsea meau, ca mi-asparai sh’mini di ahanta boatsi tsi aveamu….ma tora iram anvitsatu cu tuti ciudiile tsi li tracui ….”vahi aista easti boatsea tsi nj’u alasara straaushilor a melji, sh’ ia, aza ishe tu padi”, dzash tu mintea meau…Turara tuts capitili cata mini….Tsi videam tora, li pistupseam tuti… Tuts nicuchirilji, ahants cats videam, aveau tu franti una ca… carutsi di lunjina…”Atsa va’s hiba lunjina armaneasca di cai zbura preftu” dzash mini tu minti.

-Ore ni’acljimash s’ni dzats iu sunt radzatinjli a noasti? gri omu tsi’u’l scosh protu cu capu di’ntrocu. .

-Cum tsa easti numa? mi-antriba elu sh’teasi mana cata mini…Candu nj’u teasi mana, canda s’teasi una radzatina cata mini…U-avea mana ca lai sh’ca chiuturoasa..ma, ‘lji dzash a li minti ameau s’sta rahati.  ’Lj u dedu mana sh’dzash..

-Custandini mi-acljiama…dada fapta Pleasa di ‘ ndzeana sh’ papu Curceau…

-Ore di-anostu easti!, aura elu cata tuts alants.

-Ghini vinish Custandini tu hoara noasta. Io escu Yiorgu.…ma mults di noi sunt gramustenji ma avem tu hoara s’farshirots. Tuts una soi himu! Ma ia, dipunam s’ni spunji iu sunt razatinjili? Li-aduseshi tini? Spuni-ni ca adasta suflitu a nostu s’shtim iu sunt angrupati….Li caftam di cama di dau njlji di anji…

-Frati Yorgu, grii mini …ghini dzats ca tuts una soi himu…ca mash una radzatina avemu tuts…ashe cum pomu ‘sh-ari ‘na radzatina sanataosa tsi fatsi njliji di dedz…ashe ‘sh noi…noi himu dedzali…

– Io, nu escu deaga! ‘nj-u’l curma unu zboru …unu tsi ninga shidea pi mulari sh’acatsa s’arada…sh’acatsara tuts s’arada…Mini mutrii cata nasu sh’oclilji nji si featsara ma lai decatu lji-am.

-Haidi more… aesta easti mash ‘na shacai,dzasi “deaga” sh’vini di’nj lo mana. Io, escu Hronciu, dzasi elu, sh-tsanu ‘na farshiroata…fatsi cama buna pita dit hoara. S’yini pi la noi s’ti fanateshti!….Catu bitisi elu zboru sh’ s-apruclje ninga unu di mini… ‘nj lo mana sh’dzasi:

-Mini escu Tanasi, farshirotu…sh’tsanu ‘na gramusteana…nu u-antreatsi vara la giucari…sh’mini’na “deaga “escu…dzasi elu…

-Ore, cum yini aesta, gri Yiorgu…ca nu duchescu…Ma avem mash ‘na radzatina catse caftam radzatinji? Lipsea s’caftam mash una…Va s’era multu ma licshoru s’u aflamu…sh-atsa radzatina sanatoasa cum na-spunji  tini, iu easti?…E! E! iu easti, grira sh-alants n’coru…Mini ‘lji mutrii tuts cu achicaseari..

-Haidits tu bisearica dzashu mini..? Li discljishu dauli ushi di la bisearica sh’intrara. S’umplu bisearica…

-Mutrits ‘ndzeana! dzashu mini.Tsi videts?

-Tsi’s videmu, dzasi Yiorgu,ia, Hristolu….canda ni veaglji…

-Hristolu a cui ira? antribai mini…

-A Dumizda, grira tuts n’coru….

-Omu, cai u’l featsi, antribai mini….

-Dumidza u’l featsi” grira tuts ‘ncoru…Suflitu di la Dumidza lu-avem,  avdzai sh’boatsea preftui..

-E heee… grii mini cu boatsea ma ahandoasa. Atselu suflitu tsi ni’u’l deadi Dumidza …easti radzatina noasta…atsa tsi u caftats voi ntrocu… Radzatina s’u caftats tu suflitu, ca aclo easti….sh’noi armanjlji,  mash una radzatina avemu..un suflitu …suflitu armanescu…Himu ligats un di alantu sh’ti atsa na vremu ahantu…Vrearea armaneasca easti mash una…

Cictasira tuts…Nu zbura var…mash lunjilji di tseri s’avdzau cum tucheua tseara…Yiorgu, tsi shidea dip ninga mini, sh’dusi mana dupa capu sh’si-scarchina canda l’u-maca vara bubulica…

-Ore… Io, tut nu duchescu! Io, amu suflitu a melu…Hronciu ari suflitu a lui…Frati- nju Mihali, ari suflitu a lui.…Cum yini aesta ca mash un suflitu avemu?

-Vinits n’afoara tu ubor, dzash mini.

Tu ubor era pihadea ‘li bisearitsi. C’ashti di candu era aco, ma apa tut ashe aratsi ira sh’buna ti beari…

-Hroncio! grii mini, scoati un ghium di apa!  S’silighi Hronciu sh-ascoasi un ghiumu cu apa. Tuts u’l mutreau ghiumu canda vrea s’u-bea apa cu oclji, nu cu gura…

-A cui ‘lj easti seati, antribai mini? …Aurara tuts ca li ira seati di ahanta cali…

-Tora Yiorgo, ljia ghiumu sh’ bea ‘niheama apa! Bea Yiorgu apa canda ira una mulari aspumata…

-Ahi,  tsi mi fanatii, dzasi Yiorgu,  ca multa seati ‘nj-aveamu …sh’lo s’da ghiumu al Hronciu s’bea sh’elu…

-Nu, nu! dzash mini, bea tini sh’ti Hronciu.  Mutrii  Yiorgu la mini ca cictasitu sh’bi ninga niheama …

-Hroncio, ts’ easti ninga seati? l’u-antribai mini…

-Ore tsi shacai easti aesta? Crepu di seati, aura elu, sh’deadi s’lja ghiumu s’bea.

-Nu, nu! Dzash mini, sh’lju chindurii mana tsi’s tindea cata ghiumu…

-Yiorgo, bea sh’ti Mihali ca sh’a lui ‘lj easti seati…

-Ore mi umflai! dzasi Yiorgu, ma bi, cu zori, ninga niheama…sh’ pandica lji si featsi ma mari ca a preftui…

-Mihale! grii mini… Ia! Yorgu bi apa tu locu a tau… ts’ easti ninga seati?

-Ore crepu di seati! Tsi giocu easti aistu ca s-bea Yiorgu apa sh’tu locu a meu?  dzasi Mihali ca naritu.

-Eh, lai oaminji, dzash mini, ashe easti sh’cu suflitu…Cathi sh’un ari sufiltu a lui, ca sh’cum cathi sh’un sh’ari putiru a lui …ma tuts u-bem apa di la aesta pihadi….una pihadi…unu suflitu…una radzatina…

– Eheeee… s’ciudusi Yiorgu…tora duchescu cum easti cu suflitu sh’cu radzatina…. Lji-u teasi ghiumu a Hronciu sh’dzasi…

-Ia Hrociu ghiumu…bea dit suflitu a meu…ca unu easti…Dapoia s’tura cata mini dzasi:

– Voi s’t-antreabu nica una….naca shtii iu easti angrupat Alexandru a nost..atselu Marili, ca vream si’lji dutseam sh’alui niheama apa aratsi…

-Shtiu, dzash mini, cu boatsi ahandoasa

Cictasira tuts. S’avzdau mash adaljerili di la mulari. Mutreau sh’eali cata mini sh’canda vrea s’avda iu ira angrupat Alexandru…

Mini dush’u mana la cheptu sh’aurai: aua easti angrupatu Alexandru…Lu-acatsai Yorgu di mana sh’lju bagai mana pi cheptu a lui sh’lji dzashu: atsia easti angrupat Alexandru!…Dapoia, mi-alinai  pi una mulari …mi-analtsai pi cicioari sh’aurai: tora shtits iu easti angrupatu Alexandru a nostu? Ca la un semu…sh’dusira tuts mana la cheptu sh’aurara di s’avdza pan’ tu dzeana di munti…

-Aua easti angrupatu Alexandru! Tu suflitu a nostu!

“Eheee”..sh’minau niscants capitili…”multu gioni easti aistu ficioru”… Catu dipunai di pi mulari sh’s’apruclje preftu di mini.

-Ore ti vedu ficioru ca tinur, ‘nj dzasi  elu. Cats anj adunash…?

-Cama di dau njilji di anji, aurai mini. Acatsara tuts s’arada…Sh’cum aradeam tuts ashe…ore cara vini ‘na njurizma di pita…ore ma tsi njurizma…

-Pita s’featsi! avdzai boatsea li mumi…sh’tradzea dupa nasa ‘na mulari ‘ncarcata cu vara dzatsi trasti di pita….”Mi-agiuta sh’ts-al Mihali” gri nasa…sh’acatsa s’poarta trasturli cata noi…”Gioni muma” dzashu mini s’avda tuts…

-Custandin! ‘nj gri Yiorgu…Tsi-adaram cu ghiumu di apa, nu putem s’adaram sh’cu pita…?… S’macu mini sh’ti Hronciu, sh’ti Mihali….ca pita pot s’macu ti tuts… Acatsara tuts s’arada…

-O la muma, di tsi easti pita? antriba preftu sh’canda tradzea pit nari njurizma di pita…

-Di “RADZATINJI “ gri muma…Ore cara parnjimu s’aradem …macam pita sh’aradeamu….

-Ore nu pistupsescu ca macu “razdatinji” …dzasi Mihali…Ore, ma mult aradeam di tsi macam pita…

-S’nu vi s’acatsa! aura muma, sh’aradea..aradea…pana lj’s’acatsa a ljei…

Ore macam pita sh’arasem pan tu apirita…

Sh’dzua di aza ninga arademu sh’macam pita…ca pita sh’vrearea armaneasca nu s-bitisescu vloara!

Mai 21, 2010