Oct 06

Editura Cartea Aromana

Catégorie : admin @ 11:19 am

Di la Editura Cartea Aromãna

[1989][1990][1991][1992][1993][1994][1995][1996][1997][1998][1999][2000][2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007]

Nicolae Batzaria – Pãrãvulii – 1989
Dina Cuvata – Zghic di Moarti – 1989
Nushi Tulliu – Puizii – 1989
George Murnu – Bair di Cãntic Armãnesc – 1989

Constantin Belemace – Dimãndarea Pãrinteascã – 1990
Dina Cuvata – Sãrmãnitsa – 1990
Costa Guli – Soneti – 1990

Ilie A. Ceara – Nihita Turnari – 1991
N. C. Velo – Shana shi Ardirea-a Gramostiljei – 1991
Cola Caratana – Ashteptu Soarili – 1991
George M. Merca – Livãdzli – Vatrã Armãneascã – 1991

Thiuhari Mihadashlu – Botsli di Didindi – 1992
Dumitru S. Garofil – Cãntitsi di-a Paplui Mita – 1992
Nico Ogeacli – Chisã shi Colise – 1992
Vanghea Mihanj-Sterghiu – Trãdzeri – 1992
Ionel Zeana – Cãntitsi trã Armãnami – 1992
Nicolae Caratanã – Pod peste Legende – 1992

E. Stere & M. Bara – Frãmturi di Banã – 1993
Tulliu Carafoli – Pirushana shi Furlji – 1993
Zicu A. Araia – Fudzi Haraua di la Noi – 1993
Nushi Tulliu – Murmintsã fãrã Crutsi – 1993
Vetutsa Pop – Poeme, Ed. II – 1993

Andreilu-al Bagav – Carti di Aleadziri – 1994
N. Guli, C. Guli, I. Zeana – Balada Livezilor – 1994

L. Blaga (transpuniri: I. Zeana) – Puizii Aleapti – 1995
D A. Pariza – Fucurina Neasteasã: Tom I shi II – 1995
Ed. Cartea Aromãnã – Dicts. Rumãn-Armãn (Papahagi) – 1995
Justin Tambozi – Originea Aromânã a Unor Domnitori – 1995
Vetutsa Pop – Poeme * Poèmes, Ed. III – 1995

P. Vulcan (transpuniri: D. Cuvata) – Armãna – 1996
Dimu Tarusha – Lilicea Sãndzinatã – 1996
Constantin I. Cosmescu – Teatru – 1996
Spiru Fuchi – Soarli Disicat – 1996

Marcu Beza – Prozã shi Puizii – 1997
Ilie A. Ceara – Aharistul – 1997
T. Bujduveanu – Romanitatea Balcanicã Ši Civ. Aromãnilor – 1997

C. Fudulea – Aeshtsã Armãnj – Oaminj dit Pirmiti – Tom I – Pirmituseri dit Balcanj – 1998
Tom II – Pirmituseri dit Rumãnie – 1998
Tom III – Alti Pirmituseri dit Balcanj – 2004
Marcu Beza – Doda (transpuniri: I. A. Ceara & L. Byng) – 1998

Theodor Gher. Zuca – Samaroscutlu – 1999 Zica A. Zica – Marusha – 1999
George M. Merca – Armãnamea – 1999

Tachi Caciona – Di-Acasã: Puizii shi Prozã – 2000
Thiuhari Mihadash – Locurli a Fãntãnjlor – 2000
Victor Ceara – Versuri shi Isturii Shcurti – 2000
George Perdichi – Izvuri di Banã:
Tom I – Pirmitili a Hoarãljei di Pri-Vali: Pirivolea – 2000
Tom II – Cãntitsi di Vreari shi Alti Puizii – 2000
Tom III – Mãrilja-al Eminescu shi Alti Transpuniri – 2000

I. Zeana – Antuluyia-a Puiziiljei Armãneascã
Tom I – Puetslji Clasits – 2001
Tom II – Puetslji Mudernji – 2001
Tom III – Puetslji Contemporanj – 2001
Ilie A. Ceara – Singur pi Calea a Banãljei – 2001
Victor Ceara – Sticuri di Banã – 2001
Victor Ceara – Puizii trã Tinjia al Eminescu – 2001

Mihaela Shutsu – Nã Carti ti Tini – 2002
Nushi Tulliu (Transp. D. Cuvata) – Golgota-a Farãljei – 2002
Victor Ceara – Catreni – 2002
Toma Babu – Muabeti: Pãrãvulii, Cãntitsi, Prozã – 2002
Dumitru S. Garofil – Ploaea di Lutseafiri – 2002
D. S. Garofil – Zãndanea al Yioryi “Turcul” di Patura – 2002
Nicolae Tãnase Suflaru – Puizii shi Cãntitsi Armãneshtsã – 2002
Dhori Falo (Transp. Hristu & Gushu) – Trayedia ali Muscopuli – 2002

Ilie A. Ceara – Cola – Isturii dit Bana Armãneascã – 2003
D. S. Garofil – Dit Bana-a Armãnjlor dit Dobrugea (Pãrãvulii) – 2003
Gheorghe Nevaci – Pit Cãrãrile a Pindului – 2003
Ianni A. Papathanasiu – Istoria Vlahilor în Imagini – 2003
Tãnase Bujduveanu – Aromânii Ši Mãnãstirili Meteora – 2003
Tãnase Bujduveanu – Aromânii Ši Lordul Byron – 2003
Anastase N. Hãciu – Aromânii, Editsia II-a – 2003

T. G. Zuca (Transp. D. Cuvata) – Loclu al Allah (Vlahustrata) – 2004

Pericle Papahagi – Pãrmiti Armåneshti – 2005

Manoli Bashu – Luna prit Bairi di Cãntits – 2006

Editura Cartea Aromãnã, în colaborare cu:
Editura: Societatea Academicã Moscopolitanã
Editura: Justin & George Justinian Tambozi
Editura Danubius
Justin Tambozi – Discursuri Parlamentare, Vol I & II – 1999
Romulus Vulcãnescu – Calea Zeilor – 2000
Tambozi, Garofil & L. Naum – Eminescu Aromãn-Romãn – 2000
J. Tambozi & N. Badea – Mihai Viteazul – 2000
J. Tambozi, A. Tambozi & G. J. Tambozi – Andrei ƒaguna – 2000
Tãnase Bujduveanu – Aromãnii din Kosovo – 2002
Tãnase Bujduveanu – Aromãnii Ši Muntele Athos – 2002
Ilie Traian – Un Coresi Aromãn: Tiberiu Cunia – 2002

Rivista di Litiraturã shi Studii Armãni
14 Anj – 32 Tomuri:
Tomlu I (April 1994) – Tomlu XXXIII (April 2007)

Frãndzã Trapti dit Rivista di Litiraturã shi Studii Armãni
(1) L. D. Scrima – Munugrafia-a Hoarãljei Pirivoli (Tomlu VII)
(2) Nacu D. Scrima – Baladi (Tomlu VII)
(3) T. Varduli – Cãrtsã trã Soea-a Mea (Tomlu VII)
(4) T. Cunia – Bituli 1997 – Un Simpozion trã Standardizari
a Scriariljei Armãneascã (Tomlu VIII)
(5) D. Caranica-Olariu – Scãntealji tu Colasi (Tomlu VIII)
(6) Marcu Beza (transpuniri: I. A. Ceara) – Doda (Tomlu X)
(7) Aura Pasha – Zboarã fãrã Boatsi (Tomlu X)
(8) C. Cosmescu – Pãrmiti Armãneshti (Tomlu X)
(9) Theodor Zuca – Tindilini shi Alti Puizii (Tomlu XI)
(10) Ioan Foti – Cãntitsi shi Ndoauã Isturii Aleapti (Tomlu XI)
(11) L. T. Boga – Cu Obdzãtslji Anj pi-Anumiri, Ia-mi (Tomlu II)
(12) Theodor Zuca – Prozã Aleaptã (Tomlu XII)
(13) Mihali Custula – Golfu (Tomlu XII)
(14) Mihali Custula – Vruta-a Picurarlui (Tomlu XIV)
(15) Petru Vulcan – Lilici dit Pindu (Tomlu XIV)
(16) C. Cosmescu – Biografia-a Ãnvitsãtorlui D. Cosmescu (Tom 1)
(17) Thiuhari Mihadash – Catreni (Tomlu III)
(18) Pericle Papahagi – Ditseuri icã Isturii Shcurti (Tomlu IV)
(19) George Ghitsea – Dit Tricutlu-a Armãnjlor (Tomlu IV)
(20) Ioan Cutova – Curuna-a Toamnãljei (Tomurli III, IV, VIII)
(21) T. Mihadash – Oarã di Hari shi Alti Puizii (Tomurli I, IV, X)
(22) George Perdichi – Shula Picurarlu (Tomlu V)
(23) Cola Caraiscu – Iconj Armãneshti (Tomlu V)
(24) S. Galani – Un Mari Puet Elino-Armãn: K. Kristalli (Tomlu VI)
(25) Mihali Custula – Haida (Tomlu XVI)
(26) Cociu Hagi – Dit Bana-nj cu Multi Furtunj (Tomlu XVIII)
(27) Ion Bucuvalã – Aprindu Crãciun (Tomlu XVIII)
(28) Zeana & Cunia – Dit Bana shi Scrierli-a Unui Mari Armãn: Dr. Nicolae Caranica (Tomlu XIX)
(29) Mihali Custula – Esme (Tomlu XIX)
(30) Mihali Custula – Evridichi (Tomlu XXI)
(31) Pericle Papahagi – Angucitorli-a Armãnjlor (Tomlu XXI)
(32) George Murnu – Bair di Cãntic Armãnesc (Tomlu XXII)
(33) Nachi-al Cusha – Plãndzeri (Tomlu XXIII)
(34) ECA – Nachi-al Cusha: Ndauã Adutseri Aminti (Tomlu XXIII)
(35) Ilia Colonja – Lunjinã shi Aumbri (Tomlu XXIII)
(36) Constantin Belemace – Autobiugrafii, Editsia II (Tomlu XXIV)
(37) ECA – Sticuri dit Bana-a Unui Armãn: S. al Galani (Tom XXV)
(38) Toli Hagi-Gogu – Tserbul cu Crutsi (Tom XXVI)
(39) Toli Hagi-Gogu – Cãpãrleadza (Tom XXVII)
(40) M. Bara – Lexiclu Arm. di-Arãdãtsinã Latineascã (Tom XXVII)
(41) Nushi Tulliu – Curbani trå Muntsã (Tom XXIX)
(42) M. Bara – On the Armãn Cultural and Ethnic Identity(Tom XXIX)
(43) Nushi Tulliu – Pirushana Albã (Tom XXX)
(44) T. Cunia – Andamusi cu Dimitri-al Demu: Sculptor Armãn (Tom XXX)
(45) Ilia Colonja – A Tsintsea Simfunii (Tomlu XXXI)

3 réponses à “Editura Cartea Aromana”

 1. michel a dit :

  Salut!J’habite en Roumanie et je veux feliciter pour ce site qui est tres important pour notre histoire et pour notre future.Ou je peut trouver ces livres ?

 2. Mihalis a dit :

  Haristo multo ca ini dzaseshi !

 3. Tiberius Cunia a dit :

  Intrati in contact cu Editura Cartea Aromana la adresa:
  Dr. Dumitru Garofil, Bul Mamaia, Nr 81, Bloc LS4, Scara B, Etaj 2, Apt 15, 8700 Constanta, Romania

Laisser une réponse