Oct 06

Cursuri ti scriari

Catégorie : admin @ 11:19 am

Cursul di scriari armaneasca

dupu regulili standardu astãsiti la simpozionlu di Bituli dir anlu 1997

Tu loc di protlu zbor.

Lectsia 1 – alfabetlu armânescu.

Lectsiili 2 shi 3 di scriari a litirãljei a.

Lectsiili 4 shi 5 di scriari a litirãljei ã.

Lectsia 6 di scriari a litirilor b, c, ch shi k.

Lectsia 7 di scriari a litirilor d, dz, dh shi e.

Lectsiili 8 shi 9 di scriari a litirilor f, g, gh, y shi h.

Lectsiili 10 shi 11 di scriari a litirãljei i (vocalã shi semivocalã).

Lectsia 12 di scriari a litirilor j, l, lj shi m.

Lectsia 13 di scriari a litirilor n, nj, o, p shi r.

Lectsia 14 di scriari a litirilor “s” shi “sh”.

Lectsia 15 di scriari a litirilor “t”, “th” shi “ts”.

Lectsiili 16 shi 17 di scriari a vocalãljei shi a semivocalãljei “u”.

Lectsia 18 (dit soni) di scriari a sonurlor v, x shi z.

 


CURSU DI SCRIARI ARMÃNEASCÃ
dupã Regulili Astãsiti la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei
Armãneascã di Bituli, Avgustu, 1997

anyrapsit di TIBERIUS CUNIA

Laisser une réponse