May 27 2020

Alexandru Gica : 23 di Maiu, Isturii

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 8:07 am

Laolu armânescu poati s-bâneadzâ ca pânâ tora: ma multi retsele tsi, niscântiori, si stăvrusescu. Tră armânearea tu bană a armânjloru easti importantu ca tuts atselj tsi nica doru tră isnafea a loru si-află simboluri comune tră tuts shi unu planu tră tut laolu.

Lire la suite de “Alexandru Gica : 23 di Maiu, Isturii”

May 25 2020

23 di Maiu – Dzuua Natsionalã a Armãnjlor

Catégorie : Isturii,Minduiri,Videoadmin @ 9:17 pm
23-li di MAIU 2020 – "YIURTII ALTÂ TURLII" 23-li di Maiu: isturii

23-li di MAIU 2020 – "YIURTII ALTÂ TURLII"23-li di Maiu: isturii

Publiée par 23 Mai – Ziua Naţională a Armânilor/Dzuua Natsionalã a Armãnjlor sur Samedi 23 mai 2020
Lire la suite de “23 di Maiu – Dzuua Natsionalã a Armãnjlor”

May 24 2020

Nikola Minov : Câ tse nu tuts Armânjlji yiurtusescu 23 di Maiu ti dzua a loru natsională?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 4:14 pm

Aesta easti unâ antribari la cari pot s-apândâseascâ mash atselj armânj tsi nu vor si-u aproachi aestâ dzuâ ca dzua a loru natsională. Pânâ tu soni easti apofasea a loru shi au furnjili a loru tră aestâ apofasi. Ama ca istorianu voi s-intru tu njedzlu la aestâ problemă shi s-vâ u spunu minduiarea a mea câ tse niscântsâ Armânj, sh-maxus Armânjlji ditu Grâtsie, nu aproachi 23 di Maiu ca dzua a loru natsională. (Nikola Minov priadus pi armâneashte Alexandru Gica)

Lire la suite de “Nikola Minov : Câ tse nu tuts Armânjlji yiurtusescu 23 di Maiu ti dzua a loru natsională?”

May 24 2020

Nikola Minov : Why don’t all Aromanians celebrate May 23 as their national day?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 3:57 pm

My answer:

This is a question that can be answered only by those Aromanians who do not want to accept this day as their national day. Ultimately it is their decision and they have their reasons for it. As a historian, though, I will try to get to the core of this particular problem and share my opinion why do some Aromanians, and more particularly the Aromanians in Greece, reject May 23rd as their national day.

Iana Mihailova with Nikola Minov on the National Macedonian TV (Vlashka Redaktsia)
Lire la suite de “Nikola Minov : Why don’t all Aromanians celebrate May 23 as their national day?”

May 23 2020

Zuua Natsionalâ armânjlor : Ti tsi natsionalâ ?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 9:28 pm

Idheia câ armânjlji suntu unu populu ahoryea, altâ soi di populili cu cari bâneadzâ, nu easti nauă, nitsi la elj, nitsi la atselj ninga cari bâneadzâ (identitatea easti daima ligatâ di alteritati). Idheia yilipseashti unâ mirachi a loru ta si s-aspunâ tu migdani shi aspuni ananghea ta s-da giuiapi. Aestu lucru nu alănci aseara. (N. Trifon, priadus pi armâneashte Alexandru Gica)

Lire la suite de “Zuua Natsionalâ armânjlor : Ti tsi natsionalâ ?”

May 23 2020

Ziua naţională a aromânilor : de ce naţională ?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 7:10 pm
23 mai 2020, cu Thede Kahl, Nikola Minov & Alexandru Gica

Ideea că aromânii constituie un fragment anume al populaţiei sud-estului european care este şi alceva decât celelalte fragmente cu care ei convieţuiesc nu este nouă : nici la ei, nici la cei cu care ei sunt în contact, identitatea fiind nedisociabilă de alteritate. La ei, această idee corespunde unor frământări,  dorinţei de a se afirma, deseori necesităţii de a se justifica, care nu datează de ieri sau de alaltăieri. (Nicolas Trifon)

Lire la suite de “Ziua naţională a aromânilor : de ce naţională ?”

May 12 2020

Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti

Catégorie : IsturiiEditeur @ 5:01 pm

Critic de teatru reputat în România anilor ’60, deputată parlamentară în Suedia unde cere azil politic în 1970, Ana Maria Narti zugrăveşte cu o preciziune de entomologistă un tablou sesizant, pe alocuri sinistru, desigur realist şi chiar hazliu al lumii armâneşti din care provenea din partea tatălui. Examinat mai de aproape, acest tablou apare însă mai degrabă ca un fel de chintesenţă a stereotipurilor la care se pretează această lume atunci când este privită din exterior. 

Lire la suite de “Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti”

Mar 31 2020

Stânga, dreapta si minoritatile lingvistice în Grecia : in memoriam Manolis Glezos

Catégorie : IsturiiEditeur @ 2:10 pm

Interpelarea Ministrului Învatamântului (dreapta) facuta în Parlamentul grec acum cîtiva ani de Manolis Glezos, deputat de extrema stânga, este edificatoare pentru pozitia unei anumite stângii si a dreptei în Grecia pe problema nationala în general si a arvanitilor, a macedonenilor slavi si a aromânilor în particular.

Lire la suite de “Stânga, dreapta si minoritatile lingvistice în Grecia : in memoriam Manolis Glezos”

Mar 12 2020

Poziția asociatiei Comunitatea armâna din România privind PL x nr 45/2020

Catégorie : Habari/News,IsturiiEditeur @ 11:55 am

Comunicatul trimis pe 8 martie în limba româna urmat de traducerea în engleza si franceza. Pe 9 martie, Comisia juridica a emis un aviz defavorabil (http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2020/av045.pdf). Aceast nu are însa legatura cu votul. Daca in plen se voteaza, legea trece chiar daca are avize negative de la comisii.


Lire la suite de “Poziția asociatiei Comunitatea armâna din România privind PL x nr 45/2020”

Mar 07 2020

Emigrarea, strămutarea, colonizarea aromânilor în Cadrilater

Catégorie : IsturiiEditeur @ 11:55 am

Consul general al României între 2012 si 2017, Martin Ladislau Salomon semnează în numărul datat din luna acesta al revistei Historia (martie 2020), numar difuzat în toate chioșcurile din ţară, un studiu intitulat COLONIZAREA AROMÂNILOR ÎN CADRILATER. El prelungeşte contribuţiile acestui autor la cartea publicată împreună cu Zoltan Rostas „TRANSHUMANȚĂ” INTERBELICĂ ÎN BALCANI (Eikon, 2017)[1]


[1] Cf. http://www.armanami.org/blog/scoala-lui-gusti-si-aromanii-din-cadrilater/

  

Sunt abordate succesiv politica statului român în Balcani în legătură cu aromânii, motivele care i-au determinat pe unii dintre aceştia din urmă să părăsească ţările de baştină şi conditiile în care a avut loc instalarea în România. O reconstituire a procesului de emigrare, strămutare, colonizare a aromânilor din Grecia şi celelalte ţări balcanice după 1925 în Cadrilater.

Lire la suite de “Emigrarea, strămutarea, colonizarea aromânilor în Cadrilater”

Page suivante »