Feb 15 2020

Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!

Catégorie : HabariEditeur @ 11:14 am

Deadun cu Vladko Dimov (al Dibrean), Goran Kostov (Pushuticlu) caftara titluri di cartsa shi di articuli ngrâpsite di Stoica Lascu cari s’ufiliseascâ numa di « români balcanici » tu loc di numa di « aromâni ». Una mare ciudie !

Lire la suite de “Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!”

Feb 12 2020

A aparut « Etnograful Tancred Bănățeanu și aromânii » în Datina, n° 70 (februarie 2020), pp. 18-23.

Catégorie : HabariEditeur @ 7:03 pm

În forma PDF articolul este disponibl la : https://cctb.ro/wp-content/uploads/2020/02/datina70-site.pdf?


Feb 12 2020

Tancred Bănățeanu (1922-1987)

Catégorie : HabariEditeur @ 4:29 pm
Arhiva de imagini MŢR : N°. inv. 3, filmul nr. 1388 din Clișotecă.
Lire la suite de “Tancred Bănățeanu (1922-1987)”

Feb 12 2020

Alexandru Gica : Armânjlji – Figures and facts

Catégorie : HabariEditeur @ 9:06 am

Au ananghi armânjlji di unâ isturie a lor? Pot sâ-shi angrâpsească armânjlji isturia a lor? Atselj tsi angrăpsiră ti dhisculia ta s-angrăpseshtsâ isturia a armânjlor, dzâsiră câ armânjlji suntu multu arâspândits ( zburârâ ti elefteria a lor, ti mobilitatea a lor), câ easti zori sâ-lj ducheshtsâ (ca armânji) câ tse nu pots sâ-lj aledz di miletsli ninga cari bâneadzâ. Nu pots sâ-lj aledz, câ tse elj nu si-alasă vidzuts ca armânji. U adarâ niscânti ori câ suntu mintimenj (ca instinctu di conservari), alti ori di oportunismu. Fură zugrăpsits ti cameleoni, ti homo balcanicus, ti minoritari tsi trecu di majoritari, miletea maia ditu Balcan. Atsea câ nu au duchearea a chirolui (tsi angreacă ahât multu tu isturie) easti nica un ambodyiu. 

Lire la suite de “Alexandru Gica : Armânjlji – Figures and facts”

Feb 07 2020

Marius Teja despre situatia actuală a aromânilor (Sinopsis, 25 februarie 2018)

Catégorie : HabariEditeur @ 1:49 am

Pornind de la recenta recunoastere a armânilor/vlahilor ca minoritate nationala în Albania, Marius Teja semneaza în Sinopsis (Balkan Investigative Reporting Network) o frumoasa si echilibrata prezentare a situatiei aromânilor din Balcani. Probabil involuntar, fotografia cu scaunele goale care ilustreaza articolul sugereaza refuzul oficialilor români si greci de a discuta serios problema recunoasterii unei limbi si a unei culturi minoritare transnationale care se afla în pericol de disparitie…


Feb 06 2020

Kira Mantsu : Tainted Heroes di Cornelia Golna pi armãneashti !

Catégorie : HabariEditeur @ 6:03 pm

Adyivãsiiu cartea stã-vearã, tu limba rumunã…U aveamu loatã la Pãnãyirlu di carti di Bucureshti iu fu pãrãstãsitã.
Ama, ashtiptamu s-u “cãntu” pi armãneashti ti atsea cã shteamu cã Maria Bara lucra la armãnipseari. 

Lire la suite de “Kira Mantsu : Tainted Heroes di Cornelia Golna pi armãneashti !”

Jan 30 2020

AVIGLJITORI DI ZBOARÃ=ΦΡΟΥΡΟΙ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

Catégorie : HabariEditeur @ 5:08 pm

Vãrãoarã, tu banã, s’facu yisili… Gãrtsii (Sãrunã), unã …mari antholoyii di poezii armãneascã di adzâ, tu doauã limbi: armãneashti shi gãrtseashti:


Ãlj haristusescu a poetlui Yioryi Exarhu cari lu featsi aestu lucru mashi cu VREARI!

Nu agãrshescu sã’lj haristusescu alu Leonida Embirikos cari u tinjisi poezia armãneascã di adzã cu unu Zboru nãinti – „Anamisa di Deaspiru shi Elpidhã“. Dzãtsi tu bitisitã L.Embirikos:

Poetslji di axii di adzã aspunu tsiva ma multu: drama istoricã shi di banã a Armãnjiloru cari easti, tu idyiulu chiro, drama a tutuloru oaminjiloru. Universulu a loru poeticu zuyrãpseashti nostalyia ti hãryia a chirolui patriarhalu, ti unã yeoyrafii spiritualã, easti mplinu diDeaspirushi aynãnyipseashti Apocalipsa.Universulu a loru easti disicatu anamisa di Deaspiru shi diElpidhã  

P.S. cartea poati s’hibã aflatã la editorlu di Sãrunã:

Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμού 61, 54623 Θεσσαλονικ, τηλ.: 2310-282782, τηλεομ.: 2310-240331, Ηλεκτρονική διεύθυνση: erwdios@otenet.gr,ISBN: 978-960-454-227-7


Dec 21 2019

Laudatio Nicolae-Serban Tanasoca

Catégorie : HabariEditeur @ 9:33 am

Ileana Costea, de la California State University, Northridge, si Florin-Lucian Filip Nicolae, care a sustinut teza de doctorat cu Nicolae-Serban Tanasoca, au adus un omagiu acestuia din urma decedat în 2017 la cel de al 43lea Congres al Academiei americano-române de arte si stiinte care a avut loc pe 15-17 noiembrie 2019.

Lire la suite de “Laudatio Nicolae-Serban Tanasoca”

Dec 11 2019

Tancred Bănăţeanu, arhive: Pentru un muzeu etnografic al Dobrogei

Catégorie : HabariEditeur @ 4:15 pm

Facsimil extras din « Pentru un muzeu etnografic al Dobrogei » Tancred Bănățeanu din Dosarul MAP – 34 „Muzee din tara si strainatate,” vol. 1/2

Lire la suite de “Tancred Bănăţeanu, arhive: Pentru un muzeu etnografic al Dobrogei”

Dec 11 2019

Tancred Bănăţeanu, arhive: Referat privind necesitatea organizarii unui muzeu al etnografiei dobrogene

Catégorie : HabariEditeur @ 3:53 pm

Facsimil extras din « Referat privind necesitatea organizării unui muzeu al etnografiei dobrogene », Tancred Bănățeanu din Dosarul MAP – 34 „Muzee din tara si strainatate,” vol. 1/2.

Lire la suite de “Tancred Bănăţeanu, arhive: Referat privind necesitatea organizarii unui muzeu al etnografiei dobrogene”

Page suivante »